BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smołka-Franke Brygida (Politechnika Śląska)
Tytuł
Miasto poprzemysłowe - nowa jakość czy skansen?
Postindustrial City - New Quality or Skansen Museum?
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 453-465, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Dziedzictwo kulturowe, Miasto
Smart specialization, Cultural heritage, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Charakter przemian społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie wymusza także konieczność zmiany podstawowych funkcji miast, kojarzonych do tej pory głównie z epoką industrialną. Efekty tych przemian widoczne są przede wszystkim w formach przekształcania i wykorzystania na nowo przestrzeni miejskiej. W tworzeniu strategii rozwoju poszczególnych regionów i miast coraz częściej słyszy się o koncepcji i potrzebie rozwoju inteligentnych specjalizacji. Zasada ta dotyczy konieczności określenia własnych atutów i koncentracji uwagi na priorytetowych czynnikach rozwoju danego miasta czy regionu w myśl zasady, że nie można się specjalizować we wszystkim. Pojawiają się zatem pytania czy współczesne miasto poprzemysłowe ma szansę na nowo określić ścieżkę swojego rozwoju i stać się prężnym, zdolnym do konkurencji ośrodkiem miejskim oraz jaki udział w tworzeniu nowej jakościowo przestrzeni społecznej tych miast odgrywa dziedzictwo poprzemysłowe regionu? (abstrakt oryginalny)

The nature of socio-economic changes in the modern world forces also need to change the basic function of the cities associated to date mainly from the industrial era. The effects of these changes are visible mainly in the forms of transformation and re-use of urban space. In creating the strategy of development of individual regions and cities increasingly hears about the concept and the need for the development of smart specialization. This rule applies to the need to define their own strengths and focus attention on priority development factors of a given city or region in the principle that you cannot specialize in everything. The question therefore arises whether the modern post-industrial city has the opportunity to redefine the path of its development and become a resilient, able to compete urban center and which contribute to the formation of a qualitatively new social space of the cities plays a former industrial heritage of the region? (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombelka M.: Zabrze - rewitalizacja widziana przez pryzmat krajobrazu i jego percepcji, [w:] Niezabitowski M., Rożałowska B. (red.): Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu. Politechnika Śląska, Gliwice 2010.
 2. Do diabła z klasą kreatywną. Rozmowa Marty Żakowskiej z Richardem Floridą, ekonomistą, profesorem z Martin Prosperity Institute Uniwersytetu w Toronto, twórcą pojęcia klasy kreatywnej. "Magazyn Miasta", nr 2(10), 2015.
 3. Florida R.: Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 4. Jałowiecki B., Szczepański M.S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Scholar, Warszawa 2006.
 5. Karwińska A.: Społeczno-kulturowe uwarunkowania cech miasta kreatywnego. Możliwości budowania lokalnego "kapitału kreatywności", [w:] Klasik A. (red.): Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2009.
 6. Sarzyński P.: Zadymione i zielone. "Polityka", nr 22, 2014.
 7. Skalski K.: Rewitalizacja starych dzielnic miejskich, [w:] Ziobrowski Z. i in. (red.): Rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja - odnowa miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 2000.
 8. Smolorz M.: Śląsk wymyślony. Antena Górnośląska, Katowice 2012.
 9. Szejnert M.: Czarny ogród. Znak, Kraków 2007.
 10. Wallis A.: Pojęcie obszaru kulturowego, [w:] Nowakowski S., Mirowski W. (red.): Plano-wanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych, a badania socjologiczne. PWN, Instytut Filozofii i Socjologii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
 11. Klasik A.: Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej, www.creativepoland.eu/documents/bazawiedzy/n_62fb3ac_ sektor_kkultury_i_przemysly_kreatywne_w_rozwoju_regionu_na_przykladzie_aglomeracji_gornoslaskiej.pdf, 18.08.2014.
 12. Katowice Miastem Muzyki UNESCO, www.wiadomosci.onet.pl/slask/katowice-miastem -muzyki-unesco/ne1tdx, 25.01.2016.
 13. www.forbes.pl/inteligentne-specjalizacje-przepis-na-sukces-gospodarczy,artykuly,16777 0,1,1.html, 17.11.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu