BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szustakiewicz Przemysław (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r. (I OSK 1118/15) : status prawny strażnika gminnego : glosa (aprobująca)
Decision of the Supreme Administrative Court of 7 May 2015 (I OSK 1118/15); Approving Commentary (Employment Contract of a Municipal Warden)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 9, s. 88-93
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Pracownicy samorządowi, Odpowiedzialność zawodowa, Regulacje prawne
Legal employment relation, Self-government employees, Professional liability, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
  1. Regulacja dotycząca stosunku pracy strażnika gminnego, określona w ustawie o strażach gminnych, nie pozwala uznać, że nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z takim strażnikiem poddane jest kognicji sądów administracyjnych.
  2. Przepisy ustawy o strażach gminnych, jak i ustawy o pracownikach samorządowych precyzują inne - szczególne wobec pracowniczych - instytucje, takie jak możliwość odpowiedzialności dyscyplinarnej (strażnik ślubuje przestrzeganie dyscypliny służbowej, por. art. 26 ustawy), czy zawieszenia w pełnieniu obowiązków pracowniczych (art. 26a ustawy). To wszystko pozwala uznać, że ustawodawca z jednej strony celowo posłużył się instytucją przewidzianą w prawie pracy, a z drugiej wprowadził modyfikacje uzasadnione zadaniami strażników gminnych. (abstrakt oryginalny)


  1. The regulation on the employment contract of a municipal warden, which is specified in the Act on Municipal Wardens, does not give grounds for acknowledging that the conclusion and termination of the employment contract with such a warden is subject to the cognition of the administrative courts.
  2. The provisions of the Act on Municipal Wardens and the Act on Self-Government Employees specify different institutions, which are specific to employees, such as the possibility of disciplinary sanctions (the warden swears to comply with employment discipline, see Article 26 of the Act) and the suspension in the performance of employment duties (Article 26a of the Act). All this enables the conclusion to be drawn that, on the one hand, the law-makers intentionally used the institution provided for under labour law and, on the one hand, introduced modifications justified by the responsibilities of the municipal wardens. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kuczyński [w:] System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 11, Stosunek służbowy, red. T. Kuczyński, E. Mazuraczak-Jasińska, J. Stelina, Warszawa 2011, s. 24.
  2. W. Kotowski, Komentarz do ustawy o strażach gminnych, LEX 2014.
  3. J. Lipski [w:] Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz, red. K. Zeidler, Warszawa 2008, s. 60.
  4. S. Płowucha, C. Gołota, Sądowa kontrola decyzji administracyjnych dotyczących stosunków służbowych w policji, Szczytno 1998, s. 8-9.
  5. P. Szustakiewicz, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna, Warszawa 2012, s. 222-249.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu