BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiński Filip (Politechnika Poznańska), Grudzień Łukasz (Politechnika Poznańska), Hamrol Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Analiza wpływu sektora MŚP na poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Polsce
Analysis of The Impact of SMEs on Environmental Pollution
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 97-107, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie środowiska, Świadomość ekologiczna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Environmental pollution, Ecological awareness, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań prowadzonych podczas realizacji projektu "Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego w MŚP" (finansowanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), jak i po jego zakończeniu. Projekt prowadzony był w latach 2014-2015. Badania miały na celu określenie wpływu działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP na stan środowiska naturalnego oraz poziomu świadomości środowiskowej pracowników tego sektora. Źródłem danych były audyty, przeglądy dokumentacji oraz wywiady z pracownikami badanych przedsiębiorstw. Oszacowanie wielkości emisji oraz przyporządkowanie przedsiębiorstwa do określonej grupy wpływu na środowisko przeprowadzone zostało przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej. Przedmiotowe badania pozwalają określić skalę problemu marginalizacji tematyki ochrony środowiska w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce. Wpływ na środowisko naturalne poszczególnych przedsiębiorstw z analizowanych grup jest zwykle stosunkowo niewielki, jednak z uwagi na efekt kumulacji sumaryczna emisja całych grup jest istotna dla stanu środowiska. Badania wykazały również, że ze względu na niespełnianie przez wiele przedsiębiorstw sektora MŚP wymagań prawnych dotyczących raportowania wielkości i rodzaju emisji do środowiska, występuje niedoszacowanie wartości całkowitej emisji do atmosfery w Polsce oraz znaczne zaniżenie finansowania ochrony środowiska ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeprowadzone badania umożliwiły zdiagnozowanie stanu sektora MŚP pod względem świadomości środowiskowej, spełnienia wymagań prawnych oraz realnego wpływu na stan ochrony środowiska w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article presents research conducted during project "The implementation of Environmental Management Systems in SMEs" and after its completion. The aim of the study was to determine the impact of SMEs on the environment and also the environmental awareness of employees and managers within the sector. The need for research arose as often impact of SME sector on the environment is marginalized or even ignored in the national reports. The study allowed to analyze the real impact of the SME on the environment in Poland. The data used within the study was based on observations and structured interviews with employees of the surveyed companies. Estimated emissions and classification of companies to specific groups of the environmental impact assessment was based on expert opinions. The research showed a clear tendency to marginalize the issue of environmental protection in small enterprises. Considered individually, these companies have a relatively small negative impact on the environment. However, due to the high number of said companies, when combined they can significantly affect the environment. The study also emphasized the possible underestimation of national emissions to the atmosphere due to the lack of consistency in compliance with legal requirements for reporting emissions. Only 10,6% of respondent companies meet all the requirements associated with it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, GUS, Warszawa 2015.
  2. Kopyczok J., Szczygieł A., Kubicka L., Wdziekońska D., STOP dla niskiej emisji, "Ekologia" 2012, nr 4, s. 22-26.
  3. Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO w układzie klasyfikacji SNAP I NFR raport podstawowy, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2015, s. 7-20.
  4. Matusiak J., Rams B., Machaczek S., Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych przy procesach spawania i lutowania metali. Katalog charakterystyk materiałów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń, WAM i Instytut Spawalnictwa, Gliwice 2004, s. 110-112.
  5. Osiński F., Grudzień Ł. Hamrol A., Świadomość prośrodowiskowa sektora MŚP na podstawie realizacji projektu "Wdrożenie systemów zarządzania środowiskowego". Innowacja w zarządzaniu i inżynierii produkcji, PTZP, Opole 2016, s. 461-471.
  6. PGE. Deklaracja środowiskowa EMAS. Oddział Elektrownia Opole 2015. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2015.
  7. Podwaliny i perspektywa ekologiczna jako determinanty modelu zachowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, red. L. Woźniak, J. Strojny, E. Wojnicka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 77-97.
  8. Sokół W.A., Innowacyjne rozwiązania w ochronie środowiska dla MŚP, "Logistyka Odzysku" 2014, nr 4, s. 50-53.
  9. Wskaźniki emisji ze spalania paliw, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu