BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecka Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Czyż-Gwiazda Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ocena dojrzałości systemu zarządzania w organizacjach sektora ochrony zdrowia - wyniki badań
Measurement of Management System in Healthcare Organizations - Survey Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 191-203, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Zarządzanie, Organizacja, Organizacja ochrony zdrowia
Health care protection, Management, Organisation, Organization of health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy oceny systemu zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Celem zrealizowanych badań naukowych było dokonanie oceny stopnia dojrzałości systemu zarządzania w organizacjach z sektora ochrony zdrowia oraz weryfikacja hipotezy, że poziom dojrzałości systemu zarządzania w wybranych podmiotach leczniczych jest stosunkowo niski, tj. nie przekracza 30%, oraz hipotezy, że dojrzałość systemu zarządzania w publicznych podmiotach leczniczych jest wyższa niż w niepublicznych. Do gromadzenia danych wykorzystano metodę badań sondażowych. Kwestionariusz ankietowy rozdysponowany został uczestnikom studiów podyplomowych skierowanych do kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi oraz uczestnikom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że poziom dojrzałości systemu zarządzania w wybranych podmiotach leczniczych nie jest niski, ponieważ wyniósł ok. 51%. Analiza wyników wykazała jednak, że dojrzałość systemu zarządzania różni się w zależności od rodzaju własności badanych podmiotów, tj. publicznych i prywatnych. Różnica ta jest wyraźnie zauważalna i zaskakująca. Dojrzałość systemu zarządzania w podmiotach publicznych oszacowana została na 48%, w niepublicznych zaś na 56%. To oznacza, że zdaniem ankietowanych w publicznych podmiotach leczniczych dojrzałość jest niższa niż w niepublicznych(abstrakt oryginalny)

The paper concerns the evaluation of the management system in healthcare organizations. The aim of research was to evaluate the degree of maturity of the management system in the organizations from healthcare sector and to verify the hypothesis that the level of maturity of the management system in selected healthcare organizations is relatively low - it does not exceed 30% and the hypothesis that the maturity of the management system in public healthcare organizations is higher than in private ones. To create and collect research data a survey method was used. A questionnaire was distributed to the participants of postgraduate studies directed to the management of healthcare organizations and participants of postgraduate studies in the area of management in healthcare organizations. The results of the study show that the level of maturity of the management system in selected healthcare organizations is not low, because it is 51%. The analyses of the results show, however, that the maturity of the management system varies depending on the type of surveyed organization - if it is public one or private. This difference is clearly noticeable and surprising. The maturity of the management system of public organizations has been estimated at 48%, while in private at 56%. It means that, according to surveyed participants, in public organizations maturity level is lower than in private ones(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali A.J., Islam Md.A., Howe L.P., 2013, A study of sustainability of continuous improvement in the manufacturing industries in Malaysia, Management of Environmental Quality: An International Journal, vol. 24, iss. 3.
 2. Barcik A., Dziwiński P., Jakubiec M., 2015, Management of Enterprise in the 21st Century, Difin, Warszawa.
 3. Czyż-Gwiazda E., 2013, Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. EFQM, 2010, Ocena poziomu doskonałości - EFQM, Pierwsze kroki - metoda kwestionariuszowa, EFQM, Brussels.
 5. EFQM, 2012, An overview of the EFQM Excellent Model, EFQM, Brussels.
 6. Glowik M., Smyczek S., 2015, Healthcare. Market Dynamics, Policies and Strategies in Europe, De Gruyter, Oldenbourg-Berlin.
 7. Lisiecka K., Czyż-Gwiazda E., 2014, Zarządzanie jakością działań w organizacji. Modele i metody doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 8. Lisiecka-Biełanowicz M., 2016, Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia, Difin, Warszawa.
 9. Romanowska M., 2016, Badawczy wymiar nauk o zarządzaniu, [w:] Meandry teorii i praktyki zarządzania, red. G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Tarí J.J., 2010, Self-assessment processes: the importance of follow-up for success, Quality Assurance in Education, vol. 18, iss. 1.
 11. Trocki M., Bukłaha E. (red.), 2016, Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu