BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajczyk Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zarządzanie zespołem projektowym - wyzwania menedżera projektu
Project Team Management - Challenges for Project Manager
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (1), s. 109-119, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Kierownik projektu, Pokolenie Y
Project management, Project manager, Generation Y
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnych organizacjach, nawet tych, które zazwyczaj pracują w trybie procesowym, coraz częściej elementem rzeczywistości zarządzania organizacją staje się zarządzanie projektami. Biorąc pod uwagę, że metody zarządzania bazujące na technikach analitycznych nie zapewniają organizacji oczekiwanej przewagi konkurencyjnej większego znaczenia nabierają metody zarządzania zespołem projektowym. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i opisanie najtrudniejszych zadań i sytuacji dla menedżera projektu związanych z zarządzaniem zespołem projektowym. W artykule przedstawiono trzy etapy zarządzania zespołem projektowym: 1) etap planowania organizacyjnego, który jest silnie powiązany z planowaniem komunikacji w zespole projektowym; 2) etap pozyskiwania personelu ze szczególnym uwzględnieniem metod doboru pracowników do zespołu projektowego, w tym także podstawowe estymatory czasu realizacji zadań w projekcie oraz 3) etap kształtowania zespołu niezbędny do rozwijania i doskonalenia pracy zespołowej, w którym bardzo istotną rolę odgrywają struktury zarzadzania zespołem projektowym. Na każdym z tych etapów menedżer projektu napotyka określone trudności związane z zarządzaniem zespołem projektowym, dlatego też w artykule zaprezentowano wyniki obserwacji dotyczących umiejętności menedżera projektu, takich jak m.in.: budowanie tożsamości zespołu, określanie ról zespołowych, motywowanie zespołu projektowego oraz budowanie zaangażowania, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu projektu. W artykule szczególną uwagę zwrócono także na zagadnienie zarządzania konfliktem w zespole projektowym. Przedstawiono klasyfikację poziomów rozpatrywania konfliktów; czynniki wskazujące na konstruktywną oraz destrukcyjną naturę konfliktu a także podstawowe style zarządzania konfliktem. Jednym z wyzwań menedżera projektu opisanym w niniejszym artykule jest także zarządzanie nową generacją pracowników nazywanych "generacją Y". (abstrakt oryginalny)

In today's organizations, even those that typically operate on processes, project management is increasingly the reality of the organization management. Given that the management methods based on analytical techniques do not provide the expected competitive advantage for the organizations, the method of managing the project team is becoming more important. The aim of this article is to identify and describe the most difficult tasks and situations for the project manager associated with the management of the project team. The article presents three stages of managing the project team: 1) the organizational planning phase, which is strongly linked to the planning of communication in the project team; 2) the recruiting phase with particular emphasis on methods of selection of employees, including basic estimators of tasks time and 3) the team shaping phase which is needed to improve teamwork, with the very important role played by the team structure. At each of these phases the project manager encounters certain difficulties associated with managing a project team. That is why the article presents the results of observations on project manager skills, such as: building a team identity, defining team roles, motivating the project team and building commitment, which are essential for the success of the project. In the article special attention was also paid to the issue of conflict management in the project team. One of the challenges also described in the article is the managing new generation of workers called "Y generation". (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 2. Davidson J., Zarządzanie projektami w organizacji, Wyd. WIG Press, Warszawa 2001.
 3. Flazlagic J.A., Charakterystyka pokolenia Y, "E-mentor" 2008, nr 3 (25).
 4. Gostick A., Elton Ch., Zasada Marchewki, Pocket books, London 2009.
 5. Grzesik K., Piwowar-Sulej K., Kierownik projektu - menedżer czy przywódca?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" 2013, nr 4 (36).
 6. Lewicki R.J., Litterer J.A., Saunders D.M., Minton J.W., Negotiations. Readings, Exercises and Cases, Irwin, Burr Ridge,(III) 1993.
 7. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 8. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Penc J., Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałania w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2008.
 11. Potocki A., Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 672.
 12. Rusak P., X, Y, Z: Pokoleniowa bitwa biurowa [w:] Raport Rynek pracy. Przewodnik pracodawcy 2013/2014, 2013.
 13. Tjosvold D., Working Together to Get Things Done: Managing for Organizational Productivity, Lexington Books, 1986.
 14. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu