BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska-Paluszak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Teorie sieci gospodarczej współcześnie - założenia i konkretyzacja7
Theories of Economic Network Nowadays - Assumptions and Conceptualization
Źródło
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2017, nr 7, s. 286-297, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Słowa kluczowe
Gospodarka sieciowa, Podejście sieciowe, Gospodarka
Network economy, Network approach, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter przeglądowy i koncepcyjny. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych cech sieci gospodarczej. Głównym problemem konceptualizacji sieci gospodarczej jest jej złożony charakter i wielość występujących w niej powiązań. Badania prowadzono w oparciu o studia krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz analizę opisową i porównawczą. Konkretyzacji pojęcia sieci gospodarczej dokonano w oparciu o teorię ekonomii. Podstawową przesłanką wyodrębnienia sieci gospodarczej wśród innych regulatorów i sposobów funkcjonowania gospodarki jest jej specyfika. Racjonalizując teoretyczne kategorie sieci gospodarczej przyjęto założenia w oparciu, o które możliwa staje się ocena jej znaczenia we współczesnej gospodarce. Wartością dodaną artykułu jest wskazanie na specyficzne cechy sieci gospodarczej jako podstawowego sposobu funkcjonowania gospodarki sieciowej, a zarazem wskazanie głównych różnic między siecią gospodarczą, a innymi sposobami funkcjonowania gospodarki. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części omówiono cele sieci gospodarczej. W drugiej części porównano sieć gospodarczą z innymi sposobami funkcjonowania gospodarki. W ostatniej rozważano najważniejsze przesłanki teorii sieci gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

This is a review and conceptual paper. The aim of the paper is to identify the main features of economic network. The main problem of the conceptualization is its complex character and plurality of interrelating ties. The research was conducted on the base of the domestic and foreign subject literature and the descriptive and comparative analysis. The specification of the economic network notion has been based on the theory of economy. The main premise is to specify the economic network theory among other regulators and performance modes of the economy and show the specific nature of the concept. Rationalising the theoretical categories of economic network, the assumptions have been made on the base of which the assessment of its importance in the modern economy is possible to be made. The value added of the paper is the identification of the specific features of the economic network as the basic performance mode of the network economy as well as the indication of the main differences between economic network and other modes of performance in the economy. This paper is organised in the three parts. In the first part, the aims of economic network have been discussed. In the second part, the economic network has been compared with other modes of economic performance. In the last part, the most important premises of the economic network theory have been discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M. (2016), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barney D. (2004), The Network Society, Polity Press, Cambridge.
 3. Castells M. (2000), The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture, Volume I, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, England.
 4. Dąbrowski I. (2015), Wybrane aspekty behawioralne modelu równowagi ogólnej, w: Fiedor B. (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, PTE, Warszawa.
 5. Economides N. (1996), The Economics of Networks, "International Journal of Industrial Organization", no. 14.
 6. Fiedor B. (2009), Wprowadzenie - Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, w: Fiedor B., Hockuba Z. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 7. Glapiński A. (2013), Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 8. Grandori A., Soda G. (1995), Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, "Organization Studies", no. 16(2).
 9. Kołodko (2014), Nowy pragmatyzm czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, "Ekonomista", nr 2.
 10. Ménard C. (2004), The Economics of Hybrid Organizations, "Journal of Institutional and Theoretical Economics", nr 3(160).
 11. Ménard C. (2009), Hybrid organisations, http://organisationsandmarkets.files.world Press.com/2009/09/menard-hybrid-organisations.pdf (data dostępu 18.09.2016).
 12. Niemczyk J. (2012), Skąd się wzięły sieci?, w: Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Wydanie specjalne, PTE oddział w Łodzi, Łódź.
 13. Noga A. (2014), Sieci w ujęciu teorii ekonomii, w: Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer.
 14. Powell W.W. (1990), Neither market nor hierarchy: network forms of organization, "Research in Organizational Behavior", no. 12.
 15. Ratajczak-Mrozek M. (2009), Główne cechy relacji sieciowych przedsiębiorstw (podejście sieciowe, network approach), "Organizacja i Kierowanie", nr 4(138).
 16. Rudny W. (2013), Organizacja sieciowa jako model biznesu, w: Rudny W., WoźniakSobczak B. (red.), Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Katowicach, Katowice.
 17. Sudolska A. (2011), Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, UMK, Toruń.
 18. Śliwiński A. (2015), Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat, Iota Unum, Warszawa.
 19. Wiśniewska-Paluszak J. (2017), Koncepcja sieci w badaniach zrównoważonego rozwoju agrobiznesu, "Gospodarka Narodowa", nr 1(287).
 20. Wiśniewska-Paluszak J., Paluszak G. (2016), Sieci i spółdzielnie jako formy kooperacji gospodarczej, w: Główka G., Sobiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 21. Wojtyna A. (2008), Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu?, "Ekonomista", nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-7830
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu