BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Unifikacja technologii a heterogeniczność portfela produktowego - studium przypadku
Technology Unification versus Product Portfolio Heterogeneity - Case Study
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 8, s. 3-10, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja produkcji, Nowe technologie, Przewaga konkurencyjna, Wyniki badań
Organisation of production, High-tech, Competitive advantage, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Im większą zdolność do unifikacji technologii wytwarzania przejawia producent, tym wyższy osiąga poziom elastyczności implementacyjnej; w perspektywie ma to swoje przełożenie na heterogeniczność portfela produktowego. W kontekście powyższego przystąpiono do badań, których realizacja warunkowała próbę odpowiedzi na pytanie: czy ilość implementowanych przez wytwórcę wyrobów jest pochodną - wypracowanych przez niego - zdolności do unifikowania technologii wytwarzania? W kontekście tak postawionego pytania zasadniczym celem pracy jest próba zobrazowania zunifikowanej technologii wytwarzania jako atrybutu sprzyjającemu elastyczności implementacyjnej rozumianej jako zdolność organizacji do wdrażania nowych produktów. (abstrakt oryginalny)

The greater the ability to unify manufacturing technology the manufacturer shows, the higher level of implementation flexibility it achieves; in the perspective, it contributes to the product portfolio heterogeneity. In the context of the above, the research was started, the implementation of which determined the attempt to answer the following question: Is the quantity of products implemented by the manufacturer a derivative of - its developed - abilities to unify the manufacturing technology? In the context of such a question, the main objective of this paper is an attempt to illustrate the unified manufacturing technology as an attribute favouring implementation flexibility understood as the organisation's capability to implement new products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełz G., Malinowski P., Olejczyk Z. (2013), Centrum nowych technologii w strategii rozwoju przedsiębiorstw branży komunalnej, [w:] G. Bełz, M. Hopej, A. Zgrzywa-Ziemak (red.), Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją, Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 299, s. 9-23.
 2. Bratnicki M. (2011), Nadawanie sensu, improwizacja i przedsiębiorczy rozwój organizacji: Budowanie domeny badań, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Praca kierownicza w nowoczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 16-24.
 3. Christensen J.F. (1995), Asset Profiles for Technological Innovation, "Research Policy", Vol. 24, pp. 727-745.
 4. Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł. (2014), Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1 A(159), s. 15-26.
 5. Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamie Capabilities: What are They? "Strategic Management Journal", Vol. 21, pp. 1105-1121.
 6. Garrouste P., Saussier S. (2005), Looking for a Theory of the firm: Future Challenges, "Journal of Economics Behavior & Organization", Vol. 58, pp. 178-199.
 7. Gorynia M., Kowalski Т. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", Nr 4.
 8. Koźmiński A.K. (2016), Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 3, s. 9-20.
 9. Krzakiewicz K. (2014), Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji, "Organizacja i Kierowanie", Nr 1A(159), s. 99-110.
 10. Krzakiewicz K., Cyfert S. (2013), Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami, [w:] J. Skalik, A. Zabłocka-Kluczka (red.), Innowacje w zarządzaniu, Prace Naukowe Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 300, s. 28-38.
 11. Krzakiewicz K., Cyfert S. (2016), Strategiczny potencjał organizacji uczącej się w aspekcie koncepcji dynamicznych zdolności, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy Nr 149, s. 44-59.
 12. Malara Z. (2000), Metody i doskonalenie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 13. Materiały wewnętrzne ZPCZ - Fortschritt Września.
 14. Nogalski В., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Osbert-Pociecha G. (2016), Wzrost aplikacyjności dorobku nauk o zarządzaniu jako uwarunkowanie innowacji w zarządzaniu, [w:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 190-204.
 16. Romanowska M. (2016), Badawczy wymiar nauk o zarządzaniu, [w:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 214-222.
 17. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
 18. Teece D.J. (2012), Dynamie Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, "Journal of Management Studies", Vol. 49, Iss. 8, s. 1395-1401.
 19. Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 20. Urbanowska-Sojkin E. (2016), Imperatyw inteligencji przedsiębiorstwa wobec zmian w otoczeniu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy Nr 149, s. 61-75.
 21. Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 87-116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu