BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rachuba Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach a działalność przedsiębiorstw oraz banków
Women on Firm and Bank Boardrooms
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 135-146, tab., bibliogr. 48 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Kobieta w biznesie, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Ład korporacyjny
Supervisory board, Women in business, Equal rights for women and men, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zagadnienie dywersyfikacji płci w kierownictwie spółek oraz instytucji finansowych jest podejmowane w licznych badaniach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Wynika to z oddziaływania kobiet w radach nadzorczych i zarządach na zyskowność oraz poziom ryzyka występującego w bankach i przedsiębiorstwach. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie literatury i badań podejmujących tematykę obecności kobiet w radach nadzorczych oraz zarządach. Metodologia badania - Praca ma charakter przeglądowy i służy przybliżeniu problematyki wpływu dywersyfikacji płci na stanowiskach kierowniczych instytucji sektora finansowego i przedsiębiorstw na ich wyniki finansowe oraz poziom podejmowanego ryzyka. Wynik - Na podstawie wykorzystanych analiz literaturowych można stwierdzić, że w instytucjach sektora pozafinansowego występuje dodatnia bądź ujemna relacja pomiędzy liczbą kobiet na stanowiskach dyrektorskich a dochodowością. W uwzględnionych w pracy publikacjach dla banków zależność pomiędzy liczebnością kobiet - prezesów a poziomem wyników finansowych ma charakter pozytywny. Ponadto w literaturze wykazano, że obecność kobiet w strukturach zarządczych jest skorelowana z poziomem ryzyka podejmowanego przez firmy i instytucje finansowe. W zależności od rodzaju podmiotu i próby badawczej występuje redukcja bądź wzrost ryzyka. Oryginalność/Wartość - W artykule przedstawiono wnioski z wybranych pozycji literaturowych na temat badań podjętych przez poszczególnych autorów w zakresie wpływu kobiet na wyniki finansowe oraz podejmowane ryzyko.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Board gender diversity in financial and non-financial institutions is studied in a growing number of publications. The scope of the research has a national and international importance. The interest in women on boardrooms is casued by their impact on bank or firm performance and risk. The main aim of this article is to present a literature review and a research about women's presence on boardrooms. Design/Methodology/approach - The basis of this article is a review and the relevant influence of women at management positions of financial sector institutions and companies on their financial results and the level of risk. Findings - The results of literature review indicate that there is a positive or negative relationship between women in executive positions and profitability in the non-financial institutions sector. In banks, there is a positive relation between the number of women and performance. Furthermore, the literature poses that female presence on the management level is correlated with the risk level, undertaken by financial and non-financial companies. Depending on the sort of entity and the data sample, there is a reduction or a growth risk. Originality/Value - The article presents conclusions from selected literature on the research, which have been undertaken by individual authors on the impact of women on performance and the level of risk in banks or companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, R.B., Ferreira, D. (2007). A theory of friendly boards. Journal of Finance, 62, 217-250.
 2. Adams, R.B., Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics, 94 (2), 291-309.
 3. Adams, R.B., Funk, P. (2012). Beyond the glass ceiling: does gender matter? Management Science, 58, 219-235.
 4. Adams, R.E., Mehran, H. (2012). Bank board structure and performance: Evidence for large bank holding companies. Journal of Financial Intermedtaion, 21 (2), 181-358.
 5. Adams, R.E., Ragunathan, V. (2013). Lehman sisters. FIRN Research Paper. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=2380036.
 6. Agrawal, A., Knoeber, Ch.R. (2001). Do some outside directors play a political role? The Journal of Law & Economics, 44 (1), 179-198.
 7. Ahern, K., Dittmar, A. (2012). The changing of the boards: the impact on firm valuation of mandated female board representation. Quarterly Journal of Economics, 127 (1), 137-197.
 8. Almazan, A., Suarez, J. (2003). Entrenchment and severance pay in optimal governance structures. Journal of Finance, 58, 519-547.
 9. Barber, B.M., Odean, T. (2001). Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics, 116 (1), 261-292.
 10. Berger, A.N., Kick, T., Koetter, M., Schaeck, K. (2013). Does it pay to have friends? Social ties and executive appointments in banking. Journal of Banking & Finance, 37, 2087-2105.
 11. Berger, A.N., Kick, T., Schaeck, K. (2014). Executive board composition and bank risk taking. Journal of Corporate Finance, 28, 48-65.
 12. Bohdanowicz, L. (2011). Kobiety w radach nadzorczych i zarządach spółek: polskie i światowe tendencje oraz wyzwania. Organizacja i Kierowanie, 3 (146), 179-196.
 13. Bøhren, Ø., Staubo, S. (2014). Does mandatory gender balance work? Changing organizational formto avoid board upheaval. Journal of Corporate Finance, 28, 152-168.
 14. Bonin, J.P., Hasan, I., Wachtel, P. (2005). Bank performance, efficiency and ownership in transition countries. Journal of Banking & Finance, 29 (1), 31-53.
 15. Byrka-Kita, K., Arcisz, M. (2016). Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (82/1), 31-43. DOI: 10.18276/frfu. 2016.4.82/2-02.
 16. Cabo, R.M., Nogues, R.G., Nieto, M.J. (2009). Gender diversity on European banks' directors: Traces of discrimination. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1362593 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1362593.
 17. Campbell, K., Minguez-Vera, A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of Business Ethics, 83, 435-451.
 18. Carter, D.A., Simkins, B.J., Simpson, W.G. (2003). Corporate governance, board diversity and firm value. The Financial Review, 38, 33-53.
 19. Croson, R., Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. Journal of Economic Literature, 47 (2), 448-474.
 20. Daily, C.M., Certo, S.T., Dalton, D.R. (1999). A decade of corporate women: Some progress in the boardroom, none in the executive suite. Strategic Management Journal, 20, 93-99.
 21. De Anders, P., Vallelado, E. (2008). Corporate goverance in banking: The role of the board of directros. Journal of Banking & Finance, 32 (12), 2570-2580.
 22. Dietrich, A., Wanzenried, G. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21 (3), 307-327.
 23. Djalilov, K., Piesse, J. (2016). Determinants of profitability in transition countries: What matters most? Research in International Business and Finance, 38, 69-82.
 24. Faccio, M., Marchica, M.-T., Mura, R. (2016). CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation. Journal of Corporate Finance, 39, 193-209.
 25. Farrell, K., Hersch, P. (2005). Additions to corporate boards: The effect of gender. Journal of Corporate Finance, 11, 85-106.
 26. Garcia-Meca, E., Garcia-Schanez, I.-M., Martinez-Ferrero, J. (2015). Board diversity and its effects on bank performance: An international analysis. Journal of Banking & Finance, 53, 202-214.
 27. Gulamhussen, M.A., Santa, S.F. (2015). Female directors in bank boardrooms and their influence on performance and risk-taking. Global Finance Journal, 28, 10-23.
 28. Havrylchyk, O., Jurzyk, E. (2011). Profitability of foreign banks in Central and Eastern Europe: Does the entry mode matter? Economics of Transition, 19 (3), 443-472.
 29. Huang, J., Kisgen, D. (2013). Gender and corporate finance: Are male executives overconfident relative to female executives? Journal of Financial Economics, 108, 822-839.
 30. Jianakoplos, N.A., Bernasek, A. (1998). Are women more risk averse? Economic Inquiry, 36, 620-630.
 31. Kompa, K., Witkowska, D., Jarosz, B. (2015). Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 257-268.
 32. Levi, M., Li, K., Zhang, F. (2014). Director gender and mergers and acquisitions. Journal of Corporate Finance, 28, 185-200.
 33. Liang, Q., Xu, P., Jiraporn, P. (2013). Board characteristics and Chinese bank performance. Journal of Banking & Finance, 37, 2953-2968.
 34. Lisowska, E. (2010). Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy. Kobieta i Biznes. Rocznik Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, 1 (4), 3-12.
 35. Liu, Y., Wei, Z., Xie, F. (2014). Do women directors improve firm performance in China? Journal of Corporate Finance, 28, 169-184.
 36. Low, D.C.M., Roberts, H., Whiting, R.H. (2015). Board gender diversity and firm performance: Empirical evidence from Hong Kong, South Korea, Malaysia and Singapore. Pacific-Basin Finance Journal, 35, 381-401.
 37. Matuszewska-Janica, A., Witkowska, D. (2013). Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych. Taksonomia, 21. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 279, 58-66.
 38. Nguyen, T., Locke, S., Reddy, K. (2015). Does boardroom gender diversity matter? Evidence from a transitional economy. International Review of Economics and Finance, 37, 184-202.
 39. Pathan, S. (2009). Strong boards, CEO power and bank risk-taking. Journal of Banking & Finance, 33 (7), 1340-1350.
 40. Pathan, S., Faff, R. (2013). Does board structure in banks really affect their performance? Journal of Banking & Finance, 37, 1573-1589.
 41. Sapienza, P., Zingales, L., Maestripieri, D. (2009). Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, 106 (36), 15 268-15 273.
 42. Schmid, T., Urban, D. (2016). Women on corporate boards: Good or bad? AFA 2016 San Francisco Meetings Paper. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2344786.
 43. Sila, V., Gonzalez, A., Hagendorff, J. (2016). Women on board: Does boardroom gender diversity affect firm risk? Journal of Corporate Finance, 36, 26-53.
 44. Skała, D., Weill, L. (2016). Does CEO gender influence bank risk? Pobrano z: http://www.balticsearegion.org/ web/page.aspx?refid=123.
 45. Staikouras, P.K., Staikouras, C.K., Agoraki, M.K. (2007). The effect of board size and composition on European bank performance. European Journal of Law Economics, 23, 1-27.
 46. Stępień, M. (2015). Problem niskiego udziału kobiet we władzach spółek. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 13 (1), 265-276.
 47. Triana, M., Miller, T., Trzebiatowski, T. (2014). The double-edged nature of board gender diversity: Diversity, firm performance, and the power of women directors as predictors of strategic change. Organization Science, 25, 609-632.
 48. Witkowska, D. (2014). Determinants of wages in Poland. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 15 (1), 192-208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu