BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dittmann Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Miara VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego
VaR in Assessing the Suitability of an Investment Fund for the Individual Investor
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 159-171, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Miernik ryzyka (VaR), Bezpieczeństwo finansowe, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Inwestor indywidualny
VaR method, Financial security, Investment funds, Financial investment, Individual investors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Wykazanie zasadności i możliwości zastosowania miary VaR w ocenie odpowiedniości funduszu inwestycyjnego dla inwestora indywidualnego. Metodologia badania - Na podstawie dziennych notowań jednostek uczestnictwa funduszy stabilnego wzrostu, zrównoważonych oraz akcyjnych w latach 2005-2016 zostały skonstruowane rozkłady empiryczne stóp zwrotu. Badanie zostało przeprowadzone dla różnych horyzontów inwestycyjnych (od roku do 10 lat). Zbadano zróżnicowanie funduszy ze względu na wartości piątych percentyli rozkładów stóp zwrotu. Wynik - Stwierdzono, że: 1) w zależności od wybranej miary zróżnicowania oraz wartości progowej badane grupy funduszy może cechować znaczące lub nieznaczące dla inwestora zróżnicowanie funduszy pod względem wartości piątych percentyli; 2) najgorsze fundusze stabilnego wzrostu są bardziej zbliżone pod względem wartości piątych percentyli do najlepszych funduszy zrównoważonych niż do najlepszych funduszy stabilnego wzrostu; 3) najgorsze fundusze zrównoważone są bardziej zbliżone pod względem wartości piątych percentyli do najlepszych funduszy akcyjnych niż do najlepszych funduszy zrównoważonych; 4) nie jest prawdą, że piąty percentyl każdego funduszu stabilnego wzrostu jest wyższy niż piąty percentyl każdego funduszu zrównoważonego; 5) nie jest prawdą, że piąty percentyl każdego funduszu zrównoważonego jest wyższy niż piąty percentyl każdego funduszu akcyjnego. Oryginalność/Wartość - Stwierdzono, że wybierając fundusz za pomocą kryterium VaR, warto analizować poszczególne fundusze z danej grupy (nie - średnią dla grupy) oraz fundusze z "sąsiednich" grup ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Demonstration of the validity and applicability of VaR in assessing the suitability of an investment fund for the individual investor. Design/Methodology/approach - On the basis of daily trading units of stable growth funds, balanced funds and equity funds in the years 2005-2016 there have been constructed empirical distributions of returns. The study was conducted for different investment horizons (from 1 year to 10 years). It examined the diversity of funds due to the values of 5th percentiles of distributions of rates of return. Findings - It was found that: 1) depending on the chosen measure of diversity and the threshold value studied group of funds can be characterized by significant or insignificant for the investor diversity of funds in terms of values of 5th percentiles; 2) the worst of stable growth funds are more similar in terms of value of 5 percentiles to the best balanced funds than to the best of stable growth funds; 3) the worst of balanced funds are closer in value of 5 percentiles to the best equity funds than to the best balanced funds; 4) it is not true that the 5th percentile of each stable growth fund is higher than the 5th percentile of each balanced fund; 5) it is not true that the 5th percentile of each balanced fund is higher than the 5th percentile of each equity fund. Originality/Value - It was found that selecting a fund using the VaR criterion, it is worth assess the individual funds of the group (not - the average for the group) and funds from "adjacent" risk groups.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałamut, T. (2002). Metody estymacji Value at Risk. Materiały i Studia, 147. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 2. Butler, C. (2001). Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR. Warszawa: Liber.
 3. Chen, Z., Lin, R. (2006). Mutual fund performance evaluation using data envelopment analysis with new risk measures. OR Spectrum, 28 (3), 375-398. DOI:10.1007/s00291-005-0032-1.
 4. Danila, N. (2012). Estimating the Risk of Mutual Funds in Indonesia by Employing Value at Risk (VaR). Asian Journal of Business and Accounting, 5 (2), 99-118.
 5. Deb, S.G., Banerjee, A. (2009). Downside Risk Analysis of Indian Equity Mutual Funds: A Value at Risk Approach. International Research Journal of Finance and Economics, 23, 216-230.
 6. Dowd, K., Blake, D., Cairns, A. (2004). Long-Term Value at Risk. The Journal of Risk Finance, 5 (2), 52-57. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1108/eb022986.
 7. Filipowicz, E. (2011). Ocena wartości zagrożonej portfela funduszy inwestycyjnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 195-209.
 8. Grau-Carles, P., Sainz, J., Otamendi, J., Doncel, L.M. (2009). Different Risk-Adjusted Fund Performance Measures: A Comparison. Economics, 54, December. Pobrano z: http://www.economics-ejournal.org/economics/ discussionpapers/2009-54.
 9. Jajuga, K., Feldman, K., Pietrzyk, R., Rokita, P. (2015). Integrated Risk Model In Household Life Cycle. Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics.
 10. Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa: modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 11. Majerowska, E. (2005). Wartość narażona na ryzyko a ryzyko inwestowania w akcyjne fundusze inwestycyjne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 415. Prace Ekonometrii i Statystyki, 16, 175-186.
 12. Mentel, G. (2011). Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Warszawa: CeDeWu.
 13. Mentel, G. (2008). Hybrid Concepts of Long-term Estimates for Value at Risk. Folia Oeconomica Stetinensia, 7 (1), 1-12. DOI: 10.2478/v10031-008-0004-0.
 14. Olbryś, J. (2009). Relative Risk Measures of Polish Equity Open-End Mutual Funds' Portfolios in a Bear Market Period. Optimum. Studia Ekonomiczne, University of Bialystok Press, 3 (43), 134-151.
 15. Olbryś, J. (2006). Własności estymatorów miar ryzyka Expected ShortFall (ES) oraz Value at Risk (VaR). Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 269-277.
 16. Pahuja, A., Sahi, A., Dogra, B. (2014). Different Risk Adjusted Performance Measures for Equity Mutual Funds: A Comparative Study of VAR and Traditional Measures (April 1, 2014). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract= 2780056, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2780056.
 17. Papadamou, S., Stephanides, G. (2004). Evaluating the style-based risk model for equity mutual funds investing in Europe. Applied Financial Economics, 14 (10), 751-760. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1080/0960310042000243583.
 18. Pendaraki, K., Doumpos M., Zopounidis C. (2003). Assessing equity mutual funds' performance using a multicriteria methodology: A comparative analysis. South Eastern Europe Journal of Economics, 1, 85-104.
 19. Rutkowska-Ziarko, A., Garsztka, P. (2015). Zastosowanie kwantylowych miar ryzyka w ocenie wybranych funduszy inwestycyjnych. W: D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: analityka gospodarcza, metody i narzędzia (s. 146-156). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 20. Rutkowska-Ziarko, A., Sobieska, K. (2016). Ryzyko kwantylowe wybranych otwartych akcyjnych funduszy inwestycyjnych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 40, 491-501.
 21. Sahi, A., Pahuja, A. Dogra, B. (2013). Value at Risk Methodology for Measuring Performance of Mutual Funds. Asian Journal of Management Research, 4 (1). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2369235.
 22. Tehrani, R., Mohammadi, S.M., Nejadolhosseini, N.S. (2014). Value at Risk as a Tool for Mutual Funds Performance Evaluation. International Business Research, 7 (10), 16-21. Pobrano z: http://dx.doi.org/ 10.5539/ibr.v7n10p16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu