BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska), Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
Restrictions on Transfers to Shareholders in the Covenants in Bonds Listed on the Catalyst Market
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 173-183, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Kowenanty finansowe, Rynek Catalyst, Transfer kapitału, Akcjonariusz, Obligacje
Financial covenant, Catalyst market, Capital transfer, Shareholders, Bonds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - W artykule skoncentrowano uwagę na kowenantach dywidendowych pośrednich i bezpośrednich (według propozycji podziału Kalaya) wbudowanych w warunki emisji obligacji notowanych na rynku Catalyst. Celem artykułu jest analiza rodzajów i struktury kowenantów ograniczających transfery do akcjonariuszy oraz analiza zróżnicowania stosowanych kowenantów w zależności od cech emitentów i cech serii obligacji. Metodologia badania - Opracowano ręcznie bazę danych dotyczącą niebankowych obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu na rynku Catalyst w latach 2009-2013. Określono strukturę i częstość występowania kowenantów dywidendowych oraz dokonano analizy zależności pomiędzy cechami emitentów i emisji a stosowanymi kowenantami ograniczającymi transfery do akcjonariuszy. Wynik - Spośród badanych serii obligacji 75% w warunkach emisji zawierało kowenanty pośrednie, a 52% kowenanty bezpośrednie. Duzi emitenci oraz emitenci o niskim poziomie ryzyka kredytowego częściej stosowali kowenanty pośrednie pozwalające na elastyczne kształtowanie polityki pozyskiwania źródeł finansowania. Mali emitenci częściej stosowali kowenanty bezpośrednie. Oryginalność/Wartość - Praca wypełnia lukę w badaniach empirycznych nad polskim rynkiem obligacji Catalyst, w szczególności w badaniach dotyczących kowenantów i ich roli w ograniczaniu transferów do właścicieli.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper focuses on the direct and indirect dividend covenants (as divided by Kalay) embedded in the terms of issues of bonds listed on the Catalyst market. The aim is to analyze the types and structure of covenants limiting transfers to the shareholders and to analyze the differentiation of covenants depending on the characteristics of issuers and issues of bonds. Design/Methodology/approach - The subject are non-bank corporate bonds admitted to trading on the Catalyst market in 2009-2013. The authors examine the structure and frequency of dividend covenants and analyse the relationship between the characteristics of issuers and issues and the use of dividend covenants. Findings - 75% of the analysed series of bonds contain indirect covenants and 52% - direct covenants. The bigger issuers and issuers with lower credit risk often use indirect covenants which allow them to run a flexible financing policy. The smaller issuers often use direct covenants. Originality/value - The paper fills a gap in the empirical research on the Polish bond market, particularly in the studies on covenants and their role in reducing transfers to the owners.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black, F. (1976). Dividend Puzzle. The Journal of Portfolio Management, 2 (2), 5-8.
 2. Bradley, M., Roberts, M.R. (2015). The structure and pricing of corporate debt covenants. The Quarterly Journal of Finance, 5 (2), s. 1550001-37.
 3. Brycz, B., Pauka, M., Śmieja, N. (2015a). Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 67-81.
 4. Brycz, B., Pauka, M., Śmieja, N. (2015b). Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych - przegląd literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74/1, 23-34.
 5. Jensen, M.C., Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 6. Kalay, A. (1982). Dividend Constraints in Bond Covenants. Journal of Financial Economics, 10, 211-233.
 7. Leuz, Ch., Deller, D., Stubenrath, M. (1998). An International Comparison of Accounting-Based Payout Restrictions in the United States, United Kingdom and Germany. Accounting and Business Research, 28 (2), 111-129.
 8. Myers, S.C. (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 5, 147-175.
 9. Nash, R.C., Netter, J.F., Poulsen, A.B. (2003). Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants. Journal of Corporate Finance, 9, 201-232.
 10. Pauka, M., Brycz, B. (w druku). Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst.
 11. Pauka, M., Śmieja, N. (2013). Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji - badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 766. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 62, 399-409.
 12. Reisel, N. (2014). On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues. Journal of Corporate Finance, 27, 251-268.
 13. Smith, C.W., Warner, J.B. (1979). On financial contracting. An analysis of bond covenants. Journal of Financial Economics, 7, 117-161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu