BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzińska-Baryła Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kopańska-Bródka Donata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Michalska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Struktura portfeli efektywnych w modelach średnia-wariancja-skośność
The Structure of Efficient Portfolios in Mean -Variance -Skewness Models
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 185-196, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja
Financial instruments, Investment portfolio, Diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Obserwowane w praktyce inwestycyjnej rozkłady stóp zwrotu instrumentów finansowych są rozkładami asymetrycznymi, zatem modele uwzględniające tylko średnią i wariancję pomijają istotne własności tworzonych portfeli inwestycyjnych. Celem pracy jest analiza stopnia dywersyfikacji portfeli uwzględniających dodatkowe kryterium maksymalizacji trzeciego momentu centralnego będącego miarą skośności. Metodologia badania - W pracy analizowano podzbiory portfeli efektywnych, których struktura jest taka sama. Uwzględniając dodatkowo kryterium maksymalizacji trzeciego momentu centralnego, wyznaczono zbiory portfeli optymalnych o tym samym stopniu dywersyfikacji. Omawiane podejście zastosowano do analizy portfeli spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wynik - Pokazano, że uzupełnienie analizy portfeli efektywnych o skośność w sposób znaczący zmienia optymalną strukturę portfeli. Im większa siła preferencji odnośnie do skośności, tym stopień zdywersyfikowania portfeli jest mniejszy. Oryginalność/Wartość - W pracy zaproponowano trzykryterialny model wyboru optymalnego portfela akcji uwzględniający jednoczesną maksymalizację wartości oczekiwanej i skośności oraz minimalizację wariancji. Parametryczna analiza stopnia dywersyfikacji pozwoliła na badanie stabilności struktury portfeli optymalnych w zależności od preferencji inwestora w odniesieniu do wartości oczekiwanej stopy zwrotu oraz skośności stopy zwrotu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The distributions of rates of return observed in the investment practice are asymmetric, so the models which take into account only the mean and variance lack important features of portfolios. The aim of this paper is to analyse the degree of portfolio diversification, considering additional criterion of maximisation of the third central moment as a measure of skewness. Design/Methodology/approach - In this paper we analyse the subsets of efficient portfolios which have the same structure. Using additional criterion of maximisation of the third central moment we determine the optimal portfolios having the same degree of diversification. In our research we analyse portfolios of stocks listed on Warsaw Stock Exchange. Findings - We show that consideration of skewness in the efficient portfolio analysis changes the structure of optimal portfolios significantly. The greater the strength of preferences for skewness the lower the degree of portfolio diversification. Originality/Value - We propose a three-criteria optimal portfolio selection model which maximises the expected value and skewness and minimises the variance. Parametric analysis of the level of diversification allows us to study the stability of the structure of optimal portfolios in relation to the investor preferences regarding the expected return and skewness.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arditti, F.D. (1975). Skewness and Investor's Decisions: A Reply. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 10, 173-176.
 2. Athayde, G., Flores, R. (2004). Finding a Maximum Skewness Portfolio - A General Solution to Three-Moments Portfolio Choice. Journal of Economic Dynamics and Control, 28, 1335-1352.
 3. Barone-Adesi, G. (1985). Arbitrage Equilibrium with Skewed Asset Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 20, 299-313.
 4. Briec, W., Kerstens, K., Van de Woestyne, I. (2013). Portfolio selection with skewness: A comparison of methods and a generalized one fund result. European Journal of Operational Research, 230, 412-421.
 5. Dudzińska, R. (2002). Wykorzystanie portfeli rogowych do wyznaczania linii efektywnej. W: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '02 (s. 93-106). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 6. Dudzińska-Baryła, R., Kopańska-Bródka, D., Michalska, E. (2015). Analiza portfeli narożnych z uwzględnieniem skośności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 123-133.
 7. Guidolin, M., Timmermann, A. (2008). International Asset Allocation under Regime Switching, Skew, and Kurtosis Preferences. Review of Financial Studies, 21, 889-935.
 8. Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
 9. Kane, A. (1982). Skewness Preference and Portfolio Choice. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 17, 15-25.
 10. Kemalbay, G., Özkut, C.M., Franko, C. (2011). Portfolio Selection with Higher Moments: A Polynomial Goal Programming Approach to ISE-30 Index. Ekonometri ve İstatistik Sayı, 13, 41-61.
 11. Kim, W.Ch., Fabozzi, F.J., Cheridito, P., Fox, Ch. (2014). Controlling Portfolio Skewness and Kurtosis Without Directly Optimizing Third and Fourth Moments. Economic Letters, 122, 154-158.
 12. Konno, H., Shirakawa, H., Yamazaki, H. (1993). A Mean-absolute Deviation-skewness Portfolio Optimization Model. Annals of Operations Research, 45, 205-220.
 13. Kopańska-Bródka, D. (red.) (2004). Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 14. Kopańska-Bródka, D. (2014). Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 208, 46-58.
 15. Lai, T. (1991). Portfolio Selection with Skewness: A Multi-Objective Approach. Review of Quantitative Finance and Accounting, 1, 293-305.
 16. Li, X., Qin, Z., Kar, S. (2010). Mean-variance-skewness Model for Portfolio Selection with Fuzzy Returns. European Journal of Operational Research, 202, 239-247.
 17. Malevergne, Y., Sornette, D. (2005). Higher-Moment Portfolio Theory. Journal of Portfolio Management, 31, 49-55.
 18. Nguyen, T.T., Chen, J.T., Gupta, A.K. (2003). A proof of the conjecture on positive skewness of generalised inverse Gaussian distributions. Biometrika, 90 (1), 245-250.
 19. Piasecki, K., Tomasik, E. (2013). Rozkład stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego. Kraków-Warszawa: edu-Libri.
 20. Proelss, J., Schweizer, D. (2014). Polynomial Goal Programming and the Implicit Higher Moment Preferences of US Institutional Investors in Hedge Funds. Financial Markets and Portfolio Management, 28, 1-28.
 21. Sharpe, W.F. (2000). Macro-Investment Analysis: Optimization. The Critical Line Method. Pobrano z: http://web. stanford.edu/~wfsharpe/mia/opt/mia_opt3.htm (12.03.2016).
 22. Simonson, D. (1972). The Speculative Behavior of Mutual Funds. Journal of Finance, 27, 381-391.
 23. Xiong, J.X., Idzorek, T.M. (2011). The Impact of Skewness and Fat Tails on the Asset Allocation Decision. Financial Analysts Journal, 67, 23-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu