BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20 : analiza porównawcza
Effectiveness of the Delta Hedging Using Options on the WIG20 : Comparative Analysis
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 197-206, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Hedging, Opcje, Analiza porównawcza, Rynek opcji, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Hedging, Options, Comparative analysis, Options market, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ.
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
Cel - Na podstawie przeprowadzonych wcześniej przez autora badań dotyczących odchyleń cen opcji na WIG20 od określonych relacji wynikających z arbitrażu stwierdzono, że liczebność takich odchyleń wyraźnie się zmniejszyła, a także zmniejszyła się istotnie skala odchyleń, co przybliża rzeczywistość polskiego rynku opcji do założeń teorii wyceny arbitrażowej. Celem pracy w tym kontekście jest porównanie skuteczności hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Metodologia badania - Punktem odniesienia dla analiz wykonanych na podstawie danych z 2015 roku są wyniki uzyskane z analiz przeprowadzonych dla danych z 2007 roku. Do porównań skuteczności hedgingu delta zastosowano oszacowaną wartość zagrożoną (Value at Risk) dla portfeli niezabezpieczonych i zabezpieczonych w tych dwóch okresach badawczych. Wynik - Na podstawie badań można stwierdzić wzrost skuteczności hedgingu delta związany z rozwojem polskiego rynku opcji. Oryginalność/Wartość - Wyniki badań zwracają uwagę, że pomimo ciągle niskiej płynności polskiego rynku opcji zachodzące zmiany jakościowe poprawiają skuteczność zastosowania opcji w hedgingu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - On the basis of the author's earlier research on the deviations of the prices of options on WIG20 from the specific relationships arising from the arbitrage, it was found that the number of such deviations distinctly decreased, and significantly reduced the scale of the deviations, which brings the reality of the Polish option market to the assumptions of the arbitrage pricing theory. The aim of the work in this context is to compare the effectiveness of delta hedging using options on the WIG20. Design/Methodology/approach - The reference point for the analysis carried out on the basis of data from 2015 are the findings obtained from analysis conducted for the data from 2007. To compare the effectiveness of delta hedging has been applied the estimated VaR for the unhedged and hedged portfolios in these two periods of research. Findings - Based on the research it can be stated an increase in the effectiveness of the delta hedging associated with the development of the Polish option market. Originality/Value - The results of the research point out that despite the still low liquidity of the Polish option market, qualitative changes improve the effectiveness of the use of options in hedging.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander, C. (2008a). Market Risk Analysis. Pricing, Hedging and Trading Financial Instruments. Chichester: J. Wiley.
 2. Alexander, C. (2008b). Market Risk Analysis. Value-at-Risk Models. Chichester: J. Wiley.
 3. Alexander, C., Kaeck, A. (2011). Does Model Fit Matter for Hedging? Evidence from FTSE 100 Options. Journal of Futures Markets, 32 (7) 609-638.
 4. Alexander, C., Nogueira, L. (2007). Model-Free Hedge Ratios and Scale Invariant Models. Journal of Banking and Finance, 31 (6), 1839-1861.
 5. Avellaneda, M., Levy, A., Paras, A. (1995). Pricing and Hedging Derivative Securities in Markets with Uncertain Volatilities. Applied Mathematical Finance, 2, 73-88.
 6. Chance, D.M. (2004). An Introduction to Derivatives & Risk Management. Mason: South-Western.
 7. Gupta, A. (1997). On neutral ground. Risk, 7, 37-41.
 8. Hailer, A.C., Rump, S.M. (2005). Evaluation of Hedge Effectiveness Tests. Journal of Derivatives Accounting, 2 (1), 31-51.
 9. Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
 10. Jajuga, K. (red.) (2009). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Jarrow, R., Turnbull, S. (2000). Derivative Securities. Cincinnati: South-Western College Publishing.
 13. Spremann, K. (1991). Investition und Finanzierung. Wien: Oldenbourg.
 14. Tarczyński, W. (2003). Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym. Warszawa: PWE.
 15. Tuenter, H. (2001). An algorithm to determine the parameters of SU curves in the Johnson system of probability distributions by moment matching. Journal of Statistical Computation and Simulation, 70 (4), 325-347.
 16. Węgrzyn, R. (2007). Arbitraż jako podstawa właściwych relacji cen opcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 756, 133-147.
 17. Węgrzyn, R. (2010). Analiza operacji arbitrażowych w zakresie opcji na WIG20. W: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 117, 450-460.
 18. Węgrzyn, R. (2011). Arbitrażowe ograniczenia i właściwości cen opcji. Analiza empiryczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 864, 115-128.
 19. Węgrzyn, R. (2013). Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 20. Weron, A., Weron, R. (2005). Inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu