BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazowska Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Paradoks zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie wybranych FIZ, na polskim rynku kapitałowym
The end-Closed Funds Puzzle, for Example Selected FIZ on the Polish Capital Market
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 241-249, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Fundusze zamknięte, Certyfikat inwestycyjny, Teoria portfelowa Markowitza, Wycena aktywów
Investment funds, Closed investment funds, Investment certificate, Markowitz portfolio theory, Asset valuation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - W artykule został przedstawiony problem różnicy między wyceną certyfikatów inwestycyjnych wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych a wyceną aktywów wchodzących w skład funduszy. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano model Markowitza w celu wyznaczenia odchylenia standardowego dla portfela danego funduszu i porównano je z odchyleniem standardowym dla certyfikatu inwestycyjnego oraz przeprowadzono test istotności dla dwóch średnich. Wynik - Potwierdzono występowanie paradoksu zamkniętych funduszy inwestycyjnych dla trzech badanych funduszy akcji. Test istotności dla dwóch średnich potwierdza występowanie paradoksu, szczególnie dla funduszu KBC Alokacji Sektorowych FIZ. Oryginalność/Wartość - Zwrócenie uwagi na skład portfeli wybranych FIZ, porównanie jego z wyceną certyfikatów inwestycyjnych. Dotychczas na polskim rynku brak badań potwierdzających paradoks na podstawie wyceny akcji wchodzących w skład portfela FIZ.(abstrakt oryginalny)

Purpose - This paper was presented the problem of the difference between valuation certificates selected closed-end funds and the valuation of assets included in the fund. Design/Methodology/approach - The study uses the Markowitz model to determine the standard deviation of the portfolio of the fund and compared with a standard deviation for investment certificate and used the test was of significance for the two averages. Findings - confirmed the existence of the closed-end funds puzzle for three surveyed equity funds. Significance test for two averages confirm the existence of a closed-end funds puzzle, especially for fund KBC Sector Allocation FIZ. Originality/Value - Paying attention to the portfolios selected FIZ, comparing it to the valuation of investment certificates. So far on the Polish market, the lack of studies confirming closed-end funds puzzle based on the valuation of shares included in the portfolio of FIZ.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41 (3), 529-541.
 2. Cieślak, A. (2003). Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacje paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów. NBP. Materiały i Studia, 165, 21-27.
 3. Dow, J., Gorton, G. (2006). Noise Traders. NBER Working Paper Series 12256.
 4. Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 2 (5), 383-417.
 5. Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
 6. Jajuga, K. (2013). Ryzyko modelu a miary ryzyka. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 152, 73-81.
 7. Jajuga, K., Jajuga, T. (2007). Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Kubińska, E., Markiewicz, Ł. (2012). Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1), 75-83.
 9. Lee, C., Shleifer, A., Thaler, R. (1991). Investor Sentiment and the Colsed-End Fund Puzzle. The Journal of Finance, 46 (1), 75-108.
 10. Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 77-91.
 11. Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2012). Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 271, 127-140.
 12. Pauka, M., Prędkiewicz, P. (2015). Determinanty dyskonta w notowaniach certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FIZ Investors. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 355-367.
 13. Peavy, J.W. (1990). Returns on initial public offerings of closed-end funds. Review of Financial Studies, 3 (4), 695-708.
 14. Pontiff, J. (1995). Closed-end fund premia and returns implications for financial market equilibrium. Journal of Financial Economics, 37, 341-368.
 15. Shleifer, A., Summers, L.H. (1990). The Noise Trader Approach to Finance. Journal of Economic Perspectives, 4 (2), 19-33.
 16. Stępień, M. (2010). Paradoks funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania. Zeszyt Naukowy, 97, 131-145.
 17. Szyszka, A. (2003). Ograniczenia arbitrażu a efektywność rynku kapitałowego. Studia Ekonomiczne, 3, 211-226.
 18. Trzebiński, A.A. (2015). Paradoks funduszy zamkniętych - wpływ decyzji inwestorów na wycenę giełdową certyfikatów inwestycyjnych na przykładzie polskich funduszy zamkniętych. Psychologia Ekonomiczna, 8, 25-40.
 19. Weiss, K. (1989). The post-offering price performance of closed-end funds. Financial Management Association International, 18 (3), 57-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu