BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jańska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Specyfika działalności ubezpieczeniowej a wycena przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego
The Unique Characteristics of the Insurance Business and Their Effects on the Valuation of an Insurance Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 211-221, wykr., bibliogr. 69 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia majątkowe, Przedsiębiorstwo, Wycena, Wartość przedsiębiorstwa
Insurances, Property insurance, Enterprises, Valuation, Enterprise value
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Prawidłowa metodyka wyceny wartości przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego ma niekwestionowane znaczenie, zarówno dla potencjalnych inwestorów, jak również z perspektywy zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Umiejętność adekwatnej wyceny ubezpieczyciela jest ważna z punktu widzenia optymalnego wyboru przez inwestora, który poszukuje możliwości inwestowania kapitału nadwyżkowego, m.in. w akcje przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Publikowane sprawozdania finansowe ubezpieczycieli, oficjalnie prezentowane wskaźniki wypłacalności oraz (nie zawsze w pełni obiektywne) rekomendacje analityków mogą zostać poszerzone o wyniki indywidualnej wyceny wartości przedsiębiorstwa, dokonanej przez potencjalnych inwestorów. Celem niniejszego opracowania jest przeanalizowanie specyfiki działalności ubezpieczeniowej pod kątem możliwości wyceny przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.(abstrakt oryginalny)

An adequate methodology for the valuation of insurance firms is of indisputable importance to potential investors as well as in the context of enterprise value management. An ability to properly appraise the value of an insurance business is key to making an optimal investment decision when looking for opportunities to invest surplus capital e.g. in the shares of insurance companies. It is pointed out that outcomes of individual valuations made by potential investors may well be used as an information resource on top of insurers' published financial statements, officially reported solvency ratios, and (not always entirely impartial) recommendations from analysts. The chapter seeks to examine the unique characteristics of the insurance business, and to reveal how they bear on determining the value of an insurance firm.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja raportu PZU, 18.11.2011, DI Bre.
 2. Babbel D.F., 1999, Components of Insurance Firm Value, and the Present Value of Liabilities, Babbel D.F., 1999, Components of Insurance Firm Value, and the Present Value of Liabilities, w: D.F. Babbel, F.J. Fabozzi (red.), Investment Management for Insurers, New Hope, Pennsylvania: FJF, www.crai.ca/sites/default/files/publications/Components-of-Insurance-Firm-Value-and-the-Present-Value-of-Liabilities.pdf [dostęp: 4.05.2017].
 3. Bartoszewicz B. i in., 2008, Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady, Warszawa: Poltext.
 4. Bednarczyk T.H., 2005, Czynniki kształtujące poziom i koszt kapitału, w: T. Sangowski (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Warszawa: Poltext.
 5. Bernstein Research, 2012, Non-life Insurance Industry Valuations: Still Attractive Relatively and Absolutely, www.bernsteinresearch.com [dostęp: 24.02.2017].
 6. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., 2002, Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Warszawa: Twigger.
 7. Buk H. (red.), 2012, Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
 8. CEASA. Center for Excellence in Accounting and Security Analysis, 2010, Analysis and Valuation of Insurance Companies - Industry Study Number Two, New York: Columbia Business School.
 9. Chadam J., 2012 Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Warszawa: Difin.
 10. Ciupek B., 2001, Optymalizacja wyniku technicznego, struktury portfela i taryf składek zakładu ubezpieczeń, Warszawa: Fundacja Warta.
 11. Damodaran A., 2009, Valuing Financial Service Firms, www.people.stern.nyu.edu [dostęp: 25.06.2017].
 12. Damodaran A., 2012, Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, New Jersey: John Wiley & Sons.
 13. Duraj J., 2001, Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Łódź: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Uniwersytet Łódzki.
 14. Gąsiorkiewicz L., 2009, Finanse zakładów ubezpieczeń. Teoria i praktyka, Warszawa: C.H. Beck.
 15. Gold M.L., 1962, Valuing a Life Insurance Company, Transactions of Society of Actuaries, Vol. 14, Pt. 1, No. 38: 139-170.
 16. Goldfarb R., 2010, P&C Insurance Company Valuation, www.casact.org/library/studynotes/Goldfarb2010.pdf [dostęp: 4.04.2017].
 17. Handschke J. (red.), Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 18. Henzel H., Paczuła C., 2001, Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych. Część 2. Ewidencja, finanse, kontrola, Warszawa: Difin.
 19. Henzel H., 2007, Wartość przedsiębiorstwa inwestującego, Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach.
 20. Højgaard B., Taksar M., 1999, Controlling Risk Exposure and Dividends Payout Schemes: Insurance Company Example, Mathematical Finance, No. 9(2): 153-182.
 21. Jaki A., 2006, Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 22. Jaworski, W., 2006, Specyfika wyceny zakładów ubezpieczeń metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych, w: S. Wieteska (red.), Ubezpieczenia, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 23. Jaworski W., Lisowski J., 2003, Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 991: 203-208.
 24. Jaworski W., Lisowski J., 2006, Zalety i ograniczenia poszczególnych metod wyceny i możliwość ich zastosowania w przypadku zakładów ubezpieczeń, w: J. Handschke (red.), Wycena i zarządzanie wartością zakładu ubezpieczeń, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, 22-33.
 25. Kamela-Sowińska A., 2006, Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości.
 26. Kędziora K., 2013, Wpływ zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne, nr 4(77): 98-105.
 27. Kufel M., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Bielsko-Biała: Wydawnictwo PARK.
 28. Lisowski J., Stępień J., 2013, Zarządzanie płynnością zakładu ubezpieczeń w warunkach perturbacji na rynkach finansowych, Warszawa: Poltext.
 29. Łańcucki J., 1993, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa: Poltext.
 30. Łańcucki J., 1996, Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Łańcucki J., 2013, Aspekty regulacyjne zarządzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne, nr 2(75): 3-14.
 32. Manikowski P., 2012, Wybrane cechy morfologiczne cykli ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001-2012, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2: 67-76.
 33. Manikowski P.,2013, Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej. Pojęcie, cechy, struktura, Warszawa: Poltext.
 34. Marcinkowska M., 2000, Kształtowanie wartości firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Marcinkowska M., 2003, Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 36. Massari M., Gianfrate G., Zanetti L., 2014, The Valuation of Financial Companies: Tools and Techniques to Measure the Value of Banks, Insurance Companies and Other Financial Institutions, New York: Wiley.
 37. Messerli A., 2012, Rezerwa matematyczna - analiza zmian ujęcia w ogólnych warunkach ubezpieczeń na życie, Prawo Asekuracyjne, nr 2(71): 65-74.
 38. Metodologia analizy finansowej zakładów ubezpieczeń - wersja II, Warszawa: Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego.
 39. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., 1999, Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Warszawa: Poltext.
 40. Mrozowska B., 2011, Zmiany w przepisach dotyczących nabycia lub objęcia akcji zakładu ubezpieczeń, Prawo Asekuracyjne, nr 1(66), http://prawoasekuracyjne.pl/numery-archiwalne/[dostęp: 11.05.2017].
 41. Nahotko S., 1998, Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza OPO.
 42. Nissim D., 2010, Analysis and Vaauation of Insurance Companies, New York: Center for Excellence in Accounting and Security Analysis, Columbia Business School.
 43. Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności - Solvency II, 2011, Materiały Seminarium Polskiej Izby Ubezpieczeń, Deloitte Polska.
 44. Panfil M., Szablewski A. (red.), 2007, Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Warszawa: Poltext.
 45. Panfil M., Szablewski A. (red.), 2011, Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Warszawa: Poltext.
 46. Panfil M., Szablewski A. (red.), 2013, Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, Warszawa: Poltext.
 47. Parlińska A., 2009, Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 2: 29-45.
 48. Paździor A., 2013, Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Warszawa: Difin.
 49. Radawiecka E., 2013a, Porównanie bilansu zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do bilansu innych jednostek, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 7(17): 209-224.
 50. Radawiecka E., 2013b, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe warunkiem stabilności funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 61, t. 2: 171-180.
 51. Raport analityczny PZU, 2.09.2010, DM PKO BP.
 52. Rappaport A., 1986, Creating Shareholder Value, New York: Free Press.
 53. Rekomendacja dot. PZU, 6.12.2013, DM Trigon.
 54. Romanowska M. (red.), 2011, Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 55. Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2004, Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Bydgoszcz - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Branta.
 56. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, Dz.U. nr 226, poz. 1825.
 57. Ryngwelska D., 2010, Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II. Droga do jego zatwierdzenia, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1: 3-15.
 58. Sangowski T. (red.), 1998, Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa: Poltext.
 59. Sangowski T. (red.), 2005, Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Warszawa: Poltext.
 60. Schoon N., 2012, What's a Bank Worth?: Realistic Valuations of the Financial Industry, London: Spiramus Press.
 61. Skibińska R., 2014, Solvency II: kłopotliwy wymóg wypłacalności, www.obserwatorfinansowy.pl [dostęp: 11.05.2017].
 62. Słownik języka polskiego, 1981, t. III, Warszawa: PWN.
 63. Szewc-Rogalska A., 2006, Grupy kapitałowe w gospodarce polskiej, w: M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. II, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 653-659.
 64. Trocki M., 2013, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 65. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. 2010 nr 11, poz. 66.
 66. Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2013, poz. 303.
 67. Wartini L., 2009, Wybrane wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 4: 17-28.
 68. Zarzecki D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
 69. Zarzecki D., 2000, Metody wyceny przedsiębiorstw: zarys teorii a praktyka, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu