BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciołek Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Oszacowanie wartości produktu krajowego brutto w polskich powiatach
Estimation of Gross Domestic Product on Polish Counties
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 3, s. 55-87, mapy, rys., tab., wykr., bibliogr. 39 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Produkt krajowy brutto (PKB), Szacowanie wartości, Wzrost gospodarczy regionu, Zróżnicowanie przestrzenne, Autokorelacja przestrzenna
Gross domestic product (GDP), Value estimation, Economic growth of the region, Spatial differentiation, Spatial autocorrelation
Uwagi
klasyfikacja JEL: E01, R11, R12
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizy empiryczne, przede wszystkim wzrostu gospodarczego, ale i innych procesów ekonomicznych, prowadzone są często przy wykorzystaniu produktu krajowego brutto (PKB). Jednak w badaniach na poziomie regionalnym, gdzie dla Polski jednostkami mogą być powiaty, które w najlepszy sposób odzwierciedlają obszary funkcjonalne, musimy się zmierzyć z brakiem oficjalnych danych o PKB. Głównym celem artykułu było zaproponowanie optymalnej metody oszacowania PKB w powiatach. Zaprezentowano wyniki uzyskane za pomocą trzech alternatywnych podejść, które polegały na rozszacowaniu PKB z poziomu podregionów na poziom powiatów, przy wykorzystaniu różnych zbiorów zmiennych skojarzonych. Przeprowadzono walidację tych metod, porównując rezultaty uzyskane dla wyższego poziomu agregacji. Okazało się, że najlepszą metodą dezagregacji PKB było zastosowanie udziałów przychodów podatkowych gmin z podatku PIT i z podatku rolnego. Oszacowane wartości PKB w powiatach w latach 2003-2013 posłużyły do oceny tempa wzrostu gospodarczego zarówno w całym okresie, jak i w latach przed ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym oraz po rozpoczęciu kryzysu. Ponadto zbadano również przestrzenną koncentrację i przestrzenną autokorelację PKB per capita w roku 2013. Uzyskane wyniki poddano wstępnej interpretacji w kontekście modeli nowej geografii ekonomicznej (NEG). Szeregi czasowe PKB w powiatach zarówno w cenach stałych, jak i cenach bieżących wygenerowane w rezultacie zaprezentowanego badania, mogą być wykorzystane w innych analizach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify an optimal method for estimating gross domestic product at the regional level in Poland, specifically at level of counties. While various studies offer empirical analyses of the country's economic growth and other economic processes, no official data is available on GDP at the level of counties in Poland. The article presents the results of research based on three alternative approaches that rely on GDP disaggregation from the level of sub-regions (NUTS-3) to the level of counties (NUTS-4). These methods have been validated by comparing the results obtained for the higher level of aggregation. It turned out that the best method of disaggregating GDP was to use the shares of municipality tax revenues from income tax and agricultural tax. The estimated values of GDP in the counties in 2003-2013 were used to calculate the rate of economic growth in the entire period as well as in the period before and after the global economic crisis. We also examined the spatial autocorrelation of GDP per capita in 2013. The time series of GDP at the county level in both constant and current prices generated as a result of the presented research can be used in other empirical analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arbia G. [2006], Spatial Econometrics, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag.
 2. Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G., Robert-Nicoud F. [2003], Economic geography and public policy, Princeton University Press, Princeton.
 3. Barro R. J., Sala-i-Martin X. [2003], Economic growth, 2 ed., MIT Press, Cambridge.
 4. Bleys B. [2006], The index of sustainable economic welfare for Belgium, Vrije Universiteit Brussel, report MOSI 27.
 5. Brodzicki T., Kuczewska J. [2012], Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. Chelli F. M., Ciommi M., Gigliarano C. [2013], The index of sustainable economic welfare: a comparison of two Italian regions, "Procedia-Social and Behavioral Sciences", vol. 81: 443-448.
 7. Churski P., Perdał R. [2016], Where do cohesion policy funds flow and do they have any impact? the Polish lesson, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", vol. 14, nr 3, 7-24, WSZiA w Zamościu.
 8. Ciołek D. [2016], Rozwój gospodarczy polskich powiatów w kontekście implikacji nowej geografii ekonomicznej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych", nr 41: 221-238.
 9. Dixit A. K., Stiglitz J. E. [1977], Monopolistic competition and optimum product diversity, "American Economic Review", vol. 3: 297-308.
 10. ESPON [2004], Interim territorial cohesion report, Office for official publications of the European Communities, Luxemburg.
 11. Faludi A. [2006], From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, "Regional Studies", vol. 40, no. 6: 667-678.
 12. Fujita M., Thisse J. F. [2002], Economics of agglomeration. Cities, industrial location, and regional growth, Cambridge University Press, Cambridge.
 13. IE [2015], Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach dla lat 2005, 2010 i 2013 z podziałem na sektory, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 14. Jackson T., McBride N., Abdallah S., Marks N. [2008], Measuring regional progress: regional index of sustainable economic well-being (R-ISEW) for all the English regions the new economics foundation, Centre for Well-being, The New Economics Foundation.
 15. Jastrzębska M. [2012], Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. KE [2010], Komunikat Komisji: Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela.
 17. Krugman P. [2009], The increasing returns revolution in trade and geography, "American Economic Review", vol. 99 (3): 561-571.
 18. Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. [2014], Szara strefa w polskiej gospodarce, IBNGR, Warszawa.
 19. Małasiewicz A. [2014], Teoria i praktyka statystyki małych obszarów, "Wiadomości Statystyczne", nr 8: 40-53.
 20. Martin P., Ottaviano G. [2001], Growth and agglomeration, "International Economic Review", vol. 42 (4): 947-968.
 21. Molle W. [2007], European cohesion policy, Routledge, London.
 22. Panek S. D., Hinson J. R., Baumgardner F. T. [2014], Comprehensive revision of gross domestic product by metropolitan area: advance statistics for 2013 and revised statistics for 2001-2012, "Survey of Current Business", vol.94, no.10, pp.1-6, Oct. 2014.
 23. PARP [2011], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 24. Rao J. N. K. [2003], Small area estimation, Wiley and Sons.
 25. Suchecki B. (red.) [2010], Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, C. H. Beck, Warszawa.
 26. Tokarski T. [2013], Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w powiatach, w: Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomiczne i społecznego Polski, red. M. Trojak, T. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 27. Zaucha J., Brodzicki T., Ciołek D., Komornicki T., Mogiła Z., Szlachta J., Zalewski J. [2015], Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa.
 28. Zaucha J., Ciołek D. [2014], Potencjał konkurencyjny, lokalnie i terytorialnie uwarunkowane czynniki rozwoju, w: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki, red. K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, Wolters Kluwer, Warszawa.
 29. BEA [2015], GDP by metropolitan area methodology, https://www.bea.gov/regional/pdf/GDPMetro2015.pdf (17.12.2016).
 30. CS [2014], Global wealth databook 2014, Credit Suisse, Research Institute, http://economics.uwo.ca/people/davies_docs/global-wealth-databook-2014-v2.pdf (3.07.2015).
 31. EUROSTAT [2016], Regional statistics by typology, METADATA, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/reg_typ_esms.htm#stat_process1482253658319 (25.02.2017).
 32. Gill I. [2010], Regional development policies: place-based or people-centred? The World Bank, Waszyngton, http://voxeu.org/article/regional-development-policies-place-based-or-people-centred (20.09.2016).
 33. GUS [2003], Estymacja danych z badania aktywności ekonomicznej ludności na poziomie powiatów dla lat 1995-2002, opracowanie Cz. Bracha, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/estymacja_danych_z_bad_na_poziomie_pow_dla_lat_1995_2002.pdf (10.01.2017).
 34. GUS [2015], Statystyka dla polityki spójności, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5802/1/1/statystyka_dla_polityki_spojnosci.pdf (25.01.2017).
 35. GUS [2016], Praca nierejestrowana w Polsce w roku 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/praca-nierejestrowana-w-polsce-w-2014-roku,4,4.html (30.08.2016).
 36. GUS [2015], Metainformacje, Szacunek wartości produktu krajowego brutto (PKB), Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/metainformacje (12.01.2015).
 37. KE [2013], Podręcznik dotyczący różnic pomiędzy ESA 95 a ESA 2010, Komisja Europejska, EUROSTAT, http://stat.gov.pl (10.01.2015).
 38. UNDP [2015], Raport o rozwoju społecznym 2014. Utrwalenie rozwoju społecznego: zmniejszanie wrażliwości grup społecznych i budowa odporności, United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org (14.03.2016).
 39. UNDP, MRR [2012], Krajowy raport o rozwoju społecznym, Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, United Nations Development Programme, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/raport_undp_2012_www.pdf (12.10.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu