BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Giel Łukasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Tytuł
Wpływ przeniesienia części sprzedaży poza granicę Polski na płynność finansową spółek na przykładzie Spółki XYZ
The Effect of Moving Sales outside of the Country on the Liquidity of a Business - the Example of XYZ Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016, nr 18, s. 223-246, tab., rys., wykr., bibliogr. 31 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Finance Today and Tomorrow: Opportunities, Threats, and Challenges
Tytuł własny numeru
Finanse dziś i jutro - szanse, wyzwania i zagrożenia
Słowa kluczowe
Płynność finansowa, Spółki, Metody płatności
Financial liquidity, Companies, Methods of payment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian w poziomie płynności finansowej spółki, która realizuje sprzedaż krajową w stosunku do sprzedaży realizowanej jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W stosunku do spółek realizujących sprzedaż krajową obarczoną podatkiem VAT uwypukla się zaleta sprzedaży realizowanej jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, która jest objęta stawką VAT 0%. Opierając się na analizie wyników finansowych, wskazano różnice w zapotrzebowaniu gotówkowym w obydwu sytuacjach. Stwierdzono, że różnice w kosztach pozyskania kapitału niezbędnego do sfinansowania zobowiązań publicznoprawnych mogą stanowić istotny czynnik zachowania konkurencyjności przedsiębiorstw cechujących się niskimi kapitałami własnymi i ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego. Dodatkowo naświetlono wpływ czynników makroekonomicznych - np. wydatków publicznych - na kształtowanie konkurencyjności podmiotów krajowych w stosunku do podmiotów operujących na krajowym rynku z innych krajów Unii Europejskiej, poprzez wykazanie różnic w zapotrzebowaniu finansowym tych podmiotów przy realizacji dostaw z odroczonym terminem płatności.(abstrakt oryginalny)

This paper aims to investigate how a company's level of liquidity is affected by domestic sales and intra-EU community supply of goods, respectively. The advantages of zero-rated intra-Community supply of goods over VAT-taxable domestic sales are brought out. Based on an analysis of financial results, differences in cash requirements are indicated between the two cases. It is thus demonstrated that differences in the cost of capital that needs to raised to cover tax liabilities can be an important factor of competitiveness for companies with low equity capitalization and limited access to external financing. In addition, the impact of macroeconomic factors, such as e.g. public expenditure on increasing the competitiveness of domestic companies vis-à-vis companies from other European Union countries operating in the local market, is highlighted by exploring the differences in funding requirements between these two types of companies when transacting business with deferred payment terms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buk H. (red.), 2005, Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 2. Buk H., 2013, Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 3. Buk H. (red.), 2013, Międzynarodowe standardy rachunkowości, cz. I, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Buk H. (red.), 2014, Międzynarodowe standardy rachunkowości, cz. II, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Duliniec E., 2013, Ujęcia teoretyczne wczesnej i szybkiej internacjonalizacji przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, nr 1-2(257-258): 31-51.
 6. European Payment Index 2004-2014, Intrum Justita, www.intrum.com [dostęp: 25.02.2016].
 7. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Warszawa: PWE.
 8. Gadomski W., 2016, John Maynard Keynes. Człowiek na każdy kryzys. Wielcy ekonomiści XX wieku, wyborcza.pl [dostęp: 16.04.2016].
 9. Hernik D., 2015, Badania PARP: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, www.pulsinnowacji.pb.pl/4362466,2806,badania-parp-raport-o-stanie-sektora-malychi- srednich-przedsiebiorstw-w-polsce [dostęp: 16.04.2016].
 10. Jerzemowska M. (red.), 2013, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 11. Kredyt towarowy [hasło], https://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_towarowy [dostęp: 16.04.2016].
 12. Kowalak R., 2008, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością, Gdańsk: ODDK.
 13. Kuczma K., Skąd się wziął VAT?, gf24.pl/skad-sie-wzial-vat [dostęp: 16.04.2016].
 14. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2013, 2013, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 15. PARP, 2006, Nowa definicja MŚP, www.parp.gov.pl [dostęp: 16.04.2016].
 16. Płynność finansowa [hasło], www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/plynnosc-finansowa [dostęp: 16.04.2016].
 17. Public procurement in Europe Cost and Effectiveness, A Study on Procurement Regulation, 2011, prepared for the European Commission, PWC Ivar Strand, Paula Ramada and Erik Canton.
 18. ROIC [hasło], https://pl.wikipedia.org/wiki/ROIC [dostep: 16.04.2016].
 19. Sierpińska M., Jachna T., 1999, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: PWN.
 20. Sikacz H., 2011, Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 21. Skoczylas W. (red.), 2009, Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 22. Skoczylas W., 2013, Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 23. Traktat o Unii Europejskiej (TUE) i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. UE 2016/C 202/01.
 24. UOKiK, 2013, Raport system zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce, Warszawa.
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535.
 26. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2016, poz. 1829.
 27. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2015, poz. 2164.
 28. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz.U. poz. 403.
 29. Wędzki D., 2006, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 30. Wołodkierwicz-Donimirski Z., 2001, Małe i średnie przedsiębiorstwa w polskim ustawodawstwie, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, www.analizy-prognozy.pl [dostęp: 16.04.2016].
 31. Zalecenie komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw - notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422, tekst mający znaczenie dla EOG (2003/361/WE), Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu