BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Mariusz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Znaczenie CSR w warunkach rynku pracownika
The Importance of CSR in the Conditions of Employee Market
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 95, s. 567-576, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia personalna, Rynek pracy
Corporate Social Responsibility (CSR), Human Resources Management (HRM), Personnal strategy, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany demograficzne i wzrost gospodarczy spowodują, że w najbliższych kilku latach rynek pracy przyjmie w Polsce charakter rynku pracownika. Brak wykwalifikowanego personelu może stać się poważną barierą rozwojową przedsiębiorstw. Podjęcie przez przedsiębiorstwa działań w ramach CSR, zwłaszcza skierowanych do personelu, będzie sprzyjało stabilizacji załogi. Celami artykułu jest analiza tempa zmian sytuacji na rynku pracy w Polsce, a także przegląd działań podejmowanych przez wiodące przedsiębiorstwa w ramach CSR, z perspektywy ich skuteczności w pozyskiwaniu i utrzymaniu personelu w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

Changes in demography and economic growth will make in the next few years, the labor market in Poland will accept the nature of the employee market. Lack of qualified personnel can become a serious barrier to development companies. Adoption by the company CSR activities, particularly directed to the staff, will be conducive to the stabilization of the crew. The objectives of this article is to analyze the rate of change in the labor market in Poland, as well as an overview of activities undertaken by the leading companies in the context of CSR, in terms of their effectiveness in attracting and retaining staff in the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belan P., Carré M., Gregoris S.: Subsidizing low-skilled jobs in a dual labor market. "Labour Economics", No. 17, 2010.
 2. Eurostat database: Economy and finance, Annual national accounts, GDP and main components.
 3. Hys K., Hawrysz L.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4, 2012.
 4. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B.: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. IPiSS, Warszawa 1998.
 5. Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002.
 6. Lipka A.: Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa 2002.
 7. Malara Z., Kroik J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej. "Organizacja i Kierowanie", nr 1, 2012.
 8. Nakonieczna J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa 2008.
 9. Nellis J.G., Parker D.: Principles of Business Economics. Prentice Hall, Harlow-London 2006.
 10. Płoszajski P. (red.): Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.
 11. Pocztowski A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Wiśniewski Z. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 12. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E.: Koncepcja CSR w aspekcie pracowników na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu z województwa mazowieckiego, [w:] Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.): Polityka ekonomiczna. Prace Naukowe, nr 246. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2012.
 13. Roczniki Statystyczne GUS 2013, 2015.
 14. Tomé E.: Employability, skills and training in Portugal (1988-2000): evidence from official data. "Journal of European Industrial Training", No. 5, 2007.
 15. Williamson D., Jenkins W., Cooke P., Moreton K.M.: Strategic Management and Business Analysis. Elsevier Butterworth Heinemann, Amsterdam-Boston 2004.
 16. Zieliński M.: Korzyści z wdrażania koncepcji CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 74. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 17. Zieliński M.: Profitability of CSR from the perspective of HRM, [in:] Jonek-Kowalska I., Zieliński M. (eds.): Economic, social and civilization challenges in the age of globalization. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 81. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu