BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malinowska Katarzyna (Kozmiński University; BMSP Law Office)
Tytuł
Insurance Transparency and Protection Regime under the Insurance Distribution Directive
Transparentność ubezpieczeniowa i reżim ochronny na gruncie Dyrektywy o Dystrybucji Ubezpieczeń
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 89-101, bibliogr. 7 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Dystrybucja usług, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Rynek ubezpieczeniowy
Services distribution, Insurance intermediation, Insurance market
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
20 stycznia 2016 roku, po długim czteroletnim procesie legislacyjnym, Rada UE i Parlament Europejski oficjalnie przyjęły dyrektywę o dystrybucji ubezpieczeń nr EU 2016/97. Celem dyrektywy jest poprawa regulacji rynku ubezpieczeniowego, stworzenia więcej szans na rozwój działalności transgranicznej, stworzenie warunków niezbędnych dla uczciwej konkurencji pomiędzy dystrybutorami produktów ubezpieczeniowych, lecz przede wszystkim wzmocnienia ochrony konsumenta. Zmianie uległa cała filozofia regulacji, poprzez objęcie nią nie tylko pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz wszelkich form dystrybucji ubezpieczeń, w tym sprzedaż bezpośrednią prowadzoną przez ubezpieczycieli. Ochronne cele dyrektywy mają być teraz wykonane przez bardzie restrykcyjne normy w zakresie obowiązków informacyjnych i porady udzielanej przez dystrybutorów. Celem autorki jest pokazanie reżimu transparentności, który został w dyrektywie podniesiony do rangi jednej z najważniejszych zasad rządzących dystrybucją ubezpieczeniową. Analiza przeprowadzona w artykule dotyczy postanowień dyrektywy w perspektywie zasady transparentności, w celu pokazania, że podstawowe aspekty nowego reżimu ochronnego mogą być rozumiane właśnie jako zaawansowana zasada transparentności, nie ograniczona do obowiązków informacyjnych, lecz rozciągnięta na takie kwestie jak zarządzanie produktem, konflikt interesów i zasady wynagradzania. Artykuł porusza także kwestie wysiłków polskiego ustawodawcy w zakresie implementacji przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego oraz stan prac w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

On 20 January 2016, after a long, four-year legislation process, the Council of the European Union and the European Parliament officially adopted the Insurance Distribution Directive No EU 2016/97. The aims of the IDD were to improve regulation in the insurance market, create more opportunities for cross-border activity, establish the conditions necessary for fair competition between distributors of insurance products, and above all, to strengthen consumer protection. The whole philosophy of the regulation has been significantly changed, by encompassing not only the insurance intermediation, but all the forms of insurance distribution, including the direct sale carried out by the insurers. The protective goals of the IDD are now to be performed mainly by tightening the rules on the information and advice provided by insurance distributors. The author's goal is to present the transparency regime, which has been raised up in the IDD to the role of one of the main principles governing insurance distribution. The analysis carried out in the article presents the IDD provisions in the perspective of its transparency aspect in order to show that the key aspects of the new protection regime can all be understood as an advanced transparency principle not limited to informational duties, but extending also to such issues as product governance, conflict of interests and remuneration rules. The article mentions also the efforts of the Polish national legislator with respect to the implementation of the IDD as well as the outcome of the current legislation status. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cortés P., The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution [in:] The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution, ed. P. Cortes, Oxford University Press 2016
  2. Dreher M, Die Versicherung Als Rechtsprodukt, Die Privatversicherung Und Ihre Rechtliche Gestaltung, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen 1991
  3. Malinowska K., Transparentność w umowie ubezpieczenia - przemiana zasady najwyższego zaufania w prawo do informacji [in:] Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych, eds. B. Gnela, M. Szaraniec, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015
  4. Szaraniec M., Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych, Difin Warszawa 2017
  5. Mrozowska- Bartkiewicz B., Jakie zmiany dla polskiego rynku ubezpieczeń przyniesie Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń?, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2/2016
  6. Wandt M., Transparency as a general principle of insurance law, presented at World Congress of AIDA, Rome 2014
  7. Wang, Hsin-Chun, E-commerce and Distribution of Insurance Products: A Few Suggestions for an Appropriate Regulatory Infrastructure, in: The "Dematerialized" Insurance: Distance Selling and Cyber Risks from an International Perspective, eds. P. Marano, I. Rokas, P. Kochenburger, Springer 2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu