BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szalonka Katarzyna (University of Wrocław), Stańczyk Piotr (Wrocław University of Economics), Stańczyk Elżbieta (Statistical Office in Wrocław)
Tytuł
Regional Differentiation of Salaries Structure in Poland by Education Level and Sex
Regionalne zróżnicowanie struktury wynagrodzeń w Polsce
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 13, s. 47-62, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Wykształcenie, Zróżnicowanie płac, Zróżnicowanie regionalne, Kapitał ludzki
Remuneration, People's education, Wage differential, Regional diversity, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
The primary objective of this article is inter-regional analysis of salaries differentiation according to educational level and sex. Particular attention was paid to the development of salaries depending on the level of education. In order to emphasize the changes in time of salaries distribution the coefficient of structural differences in relation to the average values in the country was applied. The primary source of statistical data in publications is information and data obtained from CSO on the structure of salaries by occupation (implemented with a two-year frequency). The time range analysis covered the period 2008-2014.(abstrakt oryginalny)

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest międzywojewódzka analiza zróżnicowania wynagrodzeń według poziomu wykształcenia oraz płci. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie się płac w zależności od poziomu wykształcenia. W celu uwypuklenia zmian w czasie rozkładu wynagrodzeń zastosowano współczynnik różnic strukturalnych w odniesieniu do przeciętnych wielkości w kraju. Podstawowym źródłem danych statystycznych w publikacje są informacje dane uzyskane ze sprawozdawczości GUS w zakresie struktury wynagrodzeń według zawodów (realizowanej z częstotliwością dwuletnią) za 2008 i 2014 rok.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, G., S.: Human Capital, New York, 1975, [za:] S. R. Domański, "Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy", PWN, Warszawa 1993.
 2. Blaug, M.: Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 3. Cichomski B.: Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach 1996-2002, w: "Krajowy system monitorowania równego traktowania kobiet i mężczyzn", vol. 1, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 4. Florczak, W.: Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 2007. [5] Grajek M.: Gender Pay Gap in Poland, "Economic Change and Restructuring", 2003, Vol. 36 (1).
 5. Knowledge Management in the Learning Society. Educations and Skills, Centre for Educational Research and Innovation, OECD, 2000 [za:] T. Bal - Woźniak, "Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy" [w:] "Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy", red. D. Kopcińska, Wyd. Printgroup, Szczecin 2006.
 6. Majchrowska, A., Roszkowska S.: Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" no. 30/2013.
 7. Mincer J.: Schooling Experience and Learning, Columbia University Press, New-York London 1974, p. 46.
 8. Przybyszewski, R.: Kapitał ludzki w procesie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. Difin, Warszawa 2007. [10] Słoczyński T.: Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", 2012, no. 34.
 9. Sztanderska U., Grotowska G.: Zatrudnienie i bezrobocie kobiet i mężczyzn, w: Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce w świetle badań empirycznych, red. I.E. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 10. Welfe, W.: Empiryczne modele wzrostu gospodarczego, "Ekonomista", 2000, nr 4.
 11. Przeciwdziałanie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej, UE, 2014, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/ gender_pay_gap/140319_gpg_pl.pdf [access 10.11.2016].
 12. Program Operacyjny Kapitał ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2015, http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Wstep DoFunduszyEuropejskich/ [access 10.11.2016].
 13. Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów, formularz Z-12 badania GUS, http://form.stat.gov.pl/formularze/2015/passive/Z-12.pdf [access 10.11.2016].
 14. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2008, GUS, Warszawa, 2010, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_struktura_wynagr_ wg_zawodow_10_2008.pdf [access 15.11.2016].
 15. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014, GUS, Warszawa, 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacyzatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlugzawodow-w-pazdzierniku-2014-r-,4,7.html [access 15.11.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu