BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Próba oceny procesu produkcji małoseryjnej implikująca kierunek zmian w przedsiębiorstwie
Attempt to Assess The Small-Lot Production Process Implying The Direction of Changes in The Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 463, s. 236-250, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Procesy i projekty w zarządzaniu zmianami
Słowa kluczowe
Elastyczność produkcji, Proces produkcji, Przemysł maszyn rolniczych
Production flexibility, Production process, Agricultural machinery industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Za kluczowe w niniejszej pracy uznano uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość dokonania oceny procesu produkcji małoseryjnej części maszyn rolniczych? Jeżeli tak, to czy na podstawie przeprowadzonej oceny możliwe jest postulowanie kierunku zmian w procesie wytwórczym poddanym ocenie. W kontekście realizacji przyjętego celu, autorzy zamierzają: (1) Przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań; w zamierzeniu znajdzie to swój wyraz w autorskiej metodzie oceny procesu produkcyjnego; (2) Potwierdzić możliwość praktycznego wykorzystania zaproponowanej metody - wybrany proces produkcji poddać ocenie; (3) Na podstawie otrzymanych wyników, przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, opracować konkretne rozwiązania - zasugerować kierunek zmiany w technologii wytwarzania znacznie poprawiający "jakość" procesu poddanego analizie(abstrakt oryginalny)

The paper considers a crucial to answer question: Is there a possibility to assess the small-lot production process of the agricultural machinery parts? If so, is it possible to postulate the direction of changes in the evaluated manufacturing process on the basis of the conducted assessment? In the context of the adopted objective, the authors intend to: 1. Perform a query of the subject literature remaining in the direct relation to the research subject; which in the intention, will find its expression in the original method of the manufacturing process assessment; 2. Confirm the possibility of practical use of the proposed method - a selected manufacturing process should be assessed; 3. Based on the obtained results, with the use of expertise, develop concrete solutions - suggest the direction of changes in the manufacturing technology - significantly improving "the quality" of the analysed process(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski S., Siekański K., 2005, Zastosowanie metody FMEA w doskonaleniu jakości wyrobów odlewanych, Archiwum Odlewnictwa, R. 5, nr 15, s. 39-44.
 2. Bowles J.B., 2004, An assessment of PRN prioritization in a failure modes effects and criticality analysis, Journal of the IEST, no. 47, s. 51-56.
 3. Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J., 1998, Zarządzanie procesami zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Ciesielski M. (red.), 2011, Zarządzanie łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Czerska M., 1996, Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 7. Ginn D.M., Jones D.V., Rahnejat H., Zairi M., 1998, The "QFD/FMEA interface", European Journal of Innovation Management, vol. 1, no. 1, s. 7-20.
 8. Kawa A., 2011, Konfigurowanie łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Knosala R., Landwójtowicz A., 2014, Zastosowanie metody FMEA w ocenie ryzyka wdrożenia innowacji, [w:] Innowacyjność procesów i produktów, red. R. Knosala, t. I, cz. 1, PTZP, s. 103-111.
 10. Majchrzak J., 2002, Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Mantura W., 2010, Zarys kwalitologii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 12. Mikołajczyk Z., 2003, Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Wydawnictwo Górnośląskiej
 13. Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katowice.
 14. Niewiadomski P., 2016, Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 15. Nogalski B., Czerska M., 2002, Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] Zarządzanie organizacjami, red. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 16. Nogalski B., Macinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
 17. Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Sikora W., 2008, Badania operacyjne, PWE, Warszawa.
 19. Trzcieliński S., Włodarkiewicz-Klimek H., Pawłowski K., 2013, Współczesne koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 20. Wang Y.-M., Chin K.-S., Ka Kwai Poon G., Yang J.-B., 2009, Risk evaluation in failure mode and effects analysis using fuzzy weighted geometric mean, Expert Systems with Applications, no. 36, s. 1195-1207.
 21. Wolniak R., Burtan D., 2009, Wykorzystanie Metody FMEA do analizy bezpieczeństwa informacji, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 1, s. 70-84.
 22. Wyrębek H., 2012, Znaczenie metody FMEA w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 92, Seria: Administracja i Zarządzanie, s. 151-165.
 23. Zając C., 2002, Zmiany w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Bankowej, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.463.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu