BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wajda Paweł (University of Warsaw; Baker & McKenzie T. Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.)
Tytuł
The Polish Financial Supervision Authority's Power to Order the Sale of Shares in a Domestic Insurance Company within a Prescribed Period - a Few Remarks and Practical Insights
Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego do nakazu zbycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie - kilka wątpliwości i uwag praktycznych
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 103-114, bibliogr. 16 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Nadzór ubezpieczeniowy, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Działalność ubezpieczeniowa
Insurance supervision, Insurance company, Insurance activity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę jednego z najbardziej - w naszej ocenie - dolegliwych środków nadzoru następczego, jakim jest decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o nakazie zbycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym terminie. Jakkolwiek środek ten nie znalazł do tej pory kiedykolwiek zastosowania w obrębie rynku ubezpieczeń - czy to pod rządami ustawy z dnia 11 września 2015 r., czy też pod rządami wcześniej obowiązujących ustaw normujących prowadzenie działalności ubezpieczeniowej - to okoliczność, iż analogiczny środek nadzoru znalazł niedawno zastosowanie w obrębie rynku bankowego i wywołał przy tym liczne problemy praktyczne skłania do przybliżenia tego środka i odniesienia się do problemów, które mogą zaistnieć na kanwie jego praktycznego wykorzystania. W szczególności przedmiotem analizy będzie relacja pomiędzy tym środkiem nadzoru, a poprzedzającym jego zastosowanie środkiem nadzoru jakim jest zakaz wykonywania prawa głosu z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an analysis of one of the most severe ex-post supervisory measures, namely the decision in which the Polish Financial Supervision Authority (PFSA) orders the sale of shares in a domestic insurance company within a prescribed period. However, this measure has never been applied in the insurance market, either under the Act of 11 September 2015 on insurance and reinsurance activities or under the previously applicable regulatory enactments for the insurance market. Since a similar supervisory measure has recently been applied in the banking market and posed numerous practical problems, it seems reasonable to describe this measure in more detail and refer to the problems that may arise as a result of its practical application. In particular, this analysis will touch upon the relationship between the discussed measure and a supervisory measure that must precede its use, namely, the prohibition on the exercise voting rights on shares in a domestic insurance company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pietrasz P., Zasada proporcjonalności a postępowanie administracyjne (The Rule of Proportionality and Administrative Procedure [in:] ed. J. Niczyporuk, Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego Na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010
 2. Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warsaw 2007
 3. Torończak M., Decyzja z art. 25n ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, "Monitor Prawa Bankowego", 4/2015, s. 62-75
 4. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, eds. P. Wajda, M. Szczepańska, Warszawa 2016
 5. Wajda P., Śliwa M., Zasada prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) i ciężar dowodu w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez KNF, "Monitor Prawa Bankowego", 5/2014
 6. Wojno B., Wędrychowski M., Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz [in:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, eds. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Warszawa 2014
 7. Verdict of the Supreme Administrative Court of 10 October 2006; file ref. no.: II GSK 156/06; Legalis
 8. Verdict of the Supreme Administrative Court of 8 May 2009; file ref. no.: I OSK 849/08; Legalis
 9. Verdict of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 17 May 2006; file ref. no.: I SA/Wa 1519/05; Legalis
 10. Verdict of the Provincial Administrative Court in Białystok of 23 May 2006; file ref. no.: II SA/Bk 1092/05; Legalis
 11. Verdict of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 19 September 2006; file ref. no.: VII SA/Wa 452/06; Legalis
 12. Verdict of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 27 November 2006; file ref. no.: VII SA/Wa 1532/06; Legalis
 13. Verdict of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 7 August 2007; file ref. no.: VII SA/Wa 878/07; Legalis
 14. Verdict of the Provincial Administrative Court in Poznań of 9 August 2007; file ref. no.: III SA/PO 601/07; Legalis
 15. Verdict of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 4 November 2008; file ref. no.: III SA/ Wa 1694/08; Legalis
 16. Verdict of the Provincial Administrative Court in Gorzów Wielkopolski of 22 July 2009.; file ref. no.: II SA/Go 330/09; Legalis
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu