BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiciel-Lodzińska Sabina (Opole University of Technology, Poland), Maj Jolanta (Opole University of Technology, Poland)
Tytuł
The Amount of Remuneration Offered to Foreign Employees Taking up Legal Employment in Poland on the Example of the Opole Voivodeship
Wysokość wynagrodzeń oferowanych zagranicznym pracownikom podejmującym legalne zatrudnienie w Polsce na przykładzie województwa opolskiego
Źródło
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 13, s. 63-75, tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Imigracja, Rynek pracy, Wynagrodzenia, Cudzoziemcy
Immigration, Labour market, Remuneration, Foreigners
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane wyniki badania przeprowadzonego wśród 263 przedsiębiorców z województwa opolskiego, które dotyczyły zatrudnienia przez nich cudzoziemców. Jednym z celów analiz było ustalenie czy i o ile wynagrodzenia imigrantów różnią się od pensji uzyskiwanych przez rodzimą siłę roboczą. Ustalono m.in., że wysokości płac oferowane zagranicznej sile roboczej różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa - najniższe wynagrodzenia proponowali mikroprzedsiębiorcy, natomiast najwięcej skłonni byli zapłacić przedstawiciel firm średnich. Wpływ na wielkości wynagrodzenia miał także segment rynku pracy, w który zatrudniano obcokrajowca. Pracodawcy zatrudniający zagranicznego pracownika w segmencie pierwotnym deklarowali wynagrodzenia blisko połowę wyższe niż respondenci reprezentujący segment wtórny rynku pracy. Uzyskane wyniki badań odniesiono do średnich wynagrodzeń w województwie opolskim, które okazały się być wyższe niż pensje jakie obcokrajowcom oferowano w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The following paper discusses selected results of a survey conducted among 263 entrepreneurs from the Opole Voivodeship, which concerned the employment of foreigners. One of the goals of the analysis was to determine whether and by how much wages of immigrants differ from the salary earned by the native workforce. It was determined, that the wages offered the foreign workforce depend on the size of the enterprise - the lowest wages were proposed by micro-entrepreneurs, while representatives of medium-sized companies were willing to pay the most. Also the segment of the labour market has impact on the size of the remuneration. Organizations who employ a foreigner in the primary labour market segment declared a salary close to a half higher than respondents representing the secondary labour market. Results of the study were also opposed to the average salary in the Opole Voivodeship, which turned out to be higher than the salaries offered to foreigners in the questioned companies(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borjas G.J.: Self - Selection and the Earnings of Immigrants. "The American Economic Review",Vol. 77, No. 4, September 1987.
 2. Borjas G.J. : Assimilation, changes in cohort quality, and the earnings of immigrants. "Journal of Labor Economics" Vol. 3, No. 4, October 1985.
 3. Borjas G.J.: Immigrant and emigrant earnings: A longitudinal study. "Economic Inquiry" Vol. 27 (1), January 1989.
 4. Card D.: How Immigration Affects U.S. Cities, "CReAM Discussion Paper" 11/07, 2007.
 5. Chistwick B. R.: The Performance of Immigrants in the United States labor Market, In: Economic Aspects of International Migration, H. Giersch (ed.), BerlinHeidelberg 1994.
 6. De New J., Zimmermann K.: Native wage impacts of foreign labor: A random effects panel analysis, "Journal of Population Economics" Vol. 7 (2), 1994.
 7. Duszczyk M.: Polska polityka imigracyjna a rynek pracy, Warszawa 2012.
 8. Grabowska - Lusińska I., Żylicz A.: Czy polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców, Warszawa 2008.
 9. Hatton T.J., Wiliamson J.G.: International Migration and World Development: A Historical Perspective In: Economic Aspects of International Migration, H. Giersch (ed.), Heidelberg 1994.
 10. Heffner K., Solga B.: Praca w RFN i migracje polsko - niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego, Opole 1999.
 11. Jończy R.: Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole 2003.
 12. Jończy R.: Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole - Wrocław 2010.
 13. Krasnodębska A. Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji zarobkowych, Opole 2008.
 14. Kryńska E.: Zróżnicowanie wynagrodzeń a segmentacja polskiego rynku pracy. "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" 142, 1997.
 15. Kubiciel - Lodzińska S.: Opolszczyzna regionem imigracji zarobkowej? Obecność zagranicznej siły roboczej w województwie opolskim w kontekście przemian następujących na lokalnym rynku pracy In: Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, K. Bedrunka i Ł. Dymek (ed.), Opole 2011a.
 16. Kubiciel - Lodzińska S.: Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jako skutek otwarcia rynków pracy krajów Unii Europejskiej oraz dualizacji polskiego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego) - aspekty teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, In: Regionalne aspekty rynku pracy, Organiściak - Krzykowska A. (ed.), Warszawa - Olsztyn 2011b.
 17. Kubiciel - Lodzińska S.: Imigracja zarobkowa do województwa opolskiego. Skala, warunki i perspektywy, Opole 2012a.
 18. Kubiciel - Lodzińska S.: Możliwości pozyskiwania studentów spoza Unii Europejskiej w kontekście przemian następujących w szkolnictwie wyższym województwa opolskiego - wyniki badań. "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy" no. 2 (28), Zamość 2012 b.
 19. Kubiciel - Lodzińska S.: Wynagrodzenia cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce (na przykładzie badań z województwa opolskiego) In: Zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy - ujęcie regionalne, krajowe i międzynarodowe, D. Kotlorz (ed), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 20. Kubiciel - Lodzińska S., Ustrzycki A.: Systemy zaradcze ułatwiające integrację obywateli państw trzecich jako wynik kompleksowych badań w województwie opolskim. Skala napływu, problemy integracji oraz perspektywy pobytu, Opole 2013.
 21. Kubiciel - Lodzińska S.: Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców Polsce i w województwie opolskim w latach 2004 - 2013 (według wybranych danych statystycznych), In: Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, A. Zagórowska (ed.), Opole 2014a.
 22. Kubiciel - Lodzińska S.: Studenci zagraniczni w Polsce - ich obecność na rynku pracy oraz wydatki (na podstawie badań z województwa opolskiego), In: Edukacja w świetle przemian współczesnego rynku pracy - wybrane problemy, D. Kotlorz (ed.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 197, Katowice 2014b.
 23. Kubiciel - Lodzińska S.: Zagraniczni studenci na uczelniach województwa opolskiego. Przyczyny napływu, warunki pobytu i perspektywy na przyszłość - wyniki badań, "Studia Śląskie", Tom LXXV, 2014c.
 24. Kubiciel - Lodzińska S.: Zatrudnienie cudzoziemców w przedsiębiorstwach. Determinanty i perspektywy (przykład województwa opolskiego), Katowice 2016
 25. Massey D.S et al..: Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of the Millenium, Oxford 1998.
 26. McGouldrick P., Tannen M.: Did American Manufacturers discriminate against immigrants before 1914? "Journal of Economics History" Vol. 37 (3), September 1977.
 27. Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy - przypadek Lubelszczyzny, Kaczmarczyk P. (ed), Warszawa - Lublin 2008.
 28. Organiściak - Krzykowska A., Piotrowski M., Nyklewicz K., Skórska A., Kucharski L.: Popyt na pracę cudzoziemców, Olsztyn 2013.
 29. Piotrowski M., Organiściak - Krzykowska A.: Bariery i stymulatory zatrudniania cudzoziemców w województwach Polski Wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 3 (303), 2014.
 30. Popyt na pracę cudzoziemców. Polska i sąsiedzi, Golinowska S. (ed.) Warszawa 2004.
 31. Rauziński R.: Współczesne migracje zagraniczne na Śląsku Opolskim. (Aspekty demograficzne i społeczne, Opole 1999.
 32. Rostropowicz - Miśko M.: Migracje zagraniczne ludności ze Śląska do Niemiec w latach 1989 - 2005, Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne, Opole 2007.
 33. Solga B.: Migracje polsko - niemieckie i ich konsekwencje społeczno - ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, Opole 2002.
 34. Szczygielski K.: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, Opole 2010.
 35. Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy), Jończy R., Kubiciel S., ed., Opole 2010.
 36. Zimmermann K.F.: Some General Lessons for Europe's Migration Problem In: Economic Aspects of International Migration, H. Giersch (eds.), Heidelberg 1994.
 37. Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 r., Warszawa 2016 http://www.nbp.pl/publikacje/bilans_platniczy/bilans_platniczy2015_4.pdf [accessed: 12.05.2016].
 38. Borjas G.J., The labour Demand Curve is Downward Sloping: Reexamining the Impact of Immigration on the Labor Market, NBER Working Paper 9755, June 2003, http://www.nber.org/papers/w9755 [accessed: 27.12.2016].
 39. Chistwick B.R., Hatton T.J., International Migration and the Integration of Labor Markets, IZA Discussion Paper No. 559, August 2002. http://ftp.iza.org/dp559.pdf [accessed: 5.12.2016].
 40. Chmielewska I., Dobroczek G., Puzynkiewicz J., Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce - raport z badania. Badanie zrealizowane w 2015 r., Departament Statystyki NBP, Warszawa 2016, https://www.nbp.pl/aktualnosci/ wiadomosci_2016/20161212_obywatele_ukrainy_pracujacy_w_polsce_%E2%80%93_ raport_z_badania.pdf [accessed: 4.01.2017]
 41. Dickens W.T., Lang K., A Test of Dual Labour Market Theory, NBER Working Paper Series, Working Paper No. 1314, 1984, http://www.nber.org/papers/w1314.pdf [accessed: 14.12.2016]
 42. Foged M., Peri G., Immigrants' Effect on Native Workers: New Analysis on Longitudial Data, IZA Discussion Paper No. 8961, March 2015, http://ftp.iza.org/dp8961.pdf [accessed: 12.12.2016].
 43. Gefin M., Kaiser B., The Effects of Immigration on Wages: An Application of the Structural Skill-Cell Approach, 2010, http://staff.vwi.unibe.ch/ gerfin/downloads/immigration_and_wages.pdf [accessed: 11.12.2016]
 44. Klimek D., Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski z perspektywy polskich przedsiębiorców, Łódź 2014, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/1089/9210 [accessed: 14.03.2016]
 45. Kubiciel - Lodzińska S., Ruszczak B., The Determinants of Student Migration to Poland Based on the Opolskie Voivodeship Study, International Migration, Volume 54, Issue 5, October 2016, DOI: 10.1111/imig.12257, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12257/full [accessed: 4.05.2016]
 46. Narodowy Spis Powszechny 2011. Migracje zagraniczne ludności 2011, protokół dostępu: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/migracjezagraniczne-ludnosci-nsp-2011,13,1.html [10.02.2017].
 47. Ottaviano G., Peri G., Immigration and National Wages: Clarifying the Theory and the Empirics, NBER Working Paper Series 2008, No. 14188, http://www.nber.org/papers/w14188.pdf?new_window=1 [accessed: 5.12.2016]
 48. Rokita - Poskart D.: Economic emigration by inhabitants of the city of Opole to other countries in the light of empirical research, [in:] Central Eastern European Journal of Management and Economics Vol. 2, No. 3, Sept. 2014, http://www.ceejme.eu/volumes/2014/04/ceejme_1_3_art_01.pdf, [accesed: 10.02.2017].
 49. Rynek pracy w województwie opolskim w 2014 r., Opole 2015, http://opole.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-wwojewodztwie-opolskim-w-2014-r-,2,9.html [accessed: 6.12.2016]
 50. Specjaliści z Ukrainy poszukiwani? Może, ale na pewno nie w Polsce, Dziennik Gazeta Prawna, 28.12.2016, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-ikariera/artykuly/1005790,specjalisci-z-ukrainy-w-polsce.html [accessed: 05.01.2017]
 51. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Przeciętne wynagrodzenie, http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=3381 [accesed: 10.02.2017].
 52. Zimmermann K., Immigration und Arbeitsmarkt: eine oekonomische Perspecitve, IZA Discussion Papers 1998, No. 7, https://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp7.html [accesed: 05.01.2017]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8899
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu