BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankowski Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja i zastosowanie syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw
The Concept and Application of the Non-Financial Corporations Financialisation Synthetic Indicator
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 287-302, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Finansjeryzacja, Wskaźniki finansowe, Przedsiębiorstwo
Financialization, Financial indicators, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Wykazanie potrzeby opracowania i przedstawienie propozycji syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw wraz z omówieniem możliwości jego wykorzystania w analizie finansowej i prognozowaniu rozwoju jednostki gospodarczej. Metodologia badania - Po poznaniu argumentów teoretycznych na temat obszarów występowania, przesłanek i skutków finansyzacji oraz prób jej pomiaru opracowano syntetyczny wskaźnik stopnia finansyzacji przedsiębiorstw niefinansowych. Składa się on z dwunastu wskaźników cząstkowych obliczanych na podstawie danych ze sprawozdań finansowych, powiązanych następnie w trzy indeksy finansyzacji obszarów decyzyjnych z zakresu zarządzania finansami. Wewnętrzną spójność wskaźników zweryfikowano statystycznie, posługując się wynikami finansowymi spółek niefinansowych z indeksu WIG-30, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2015. Wynik - Potwierdzono poprawność konstrukcji syntetycznego wskaźnika stopnia finansyzacji przedsiębiorstw. Z jego użyciem przeprowadzono próbną ocenę poziomu finansyzacji badanych jednostek gospodarczych i wykazano, że dla największych spółek giełdowych w Polsce jest on umiarkowany i stabilny, co nie zagraża ich rozwojowi. Oryginalność/Wartość - Gdy weźmie się pod uwagę fakt, że nadmierna finansyzacja doprowadza do sytuacji kryzysowych i spowolnienia rozwoju, ocena jej stopnia jednym zintegrowanym wskaźnikiem może się stać sposobem ułatwiającym kompleksowe rozpoznanie tego zjawiska ekonomicznego na poziomie jednostki gospodarczej oraz narzędziem sygnalizującym zagrożenia dla stabilności funkcjonowania podmiotów sfery realnej i całej gospodarki.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Indication the need to prepare and presenting proposal of the non-financial corporations financialisation synthetic indicator with a discussion of its possible use in financial analysis and forecasting the development of a business unit. Design/Methodology/approach - Based on the theoretical arguments and actual methods or techniques for financialisation assessing, the synthetic indicator of financialisation degree for the non-financial enterprises was developed. It consists twelve, partial financial ratios, calculated on the basis of data from the financial statements, grouped on three financialisation indexes of the basic financial decision-making areas. The internal consistency of partial indicators was verified statistically, examining financial results of the non-financial corporations in Poland, listed on the Warsaw Stock Exchange and included in the stock index WIG-30. Findings - The research was confirmed the correctness construction of the non-financial corporations financialisation synthetic indicator. The indicator was also used for conducted a trial to assess financialisation degree of the analyzed companies. It has been shown that the level of the financialisation of the largest listed companies in Poland is moderate and stable, which does not threaten their further growth and development. Originality/Value - Taking into account the fact that excessive financialisation can make crisis, financial distress and slowing economic growth, assessment of its level by using the synthetic indicator can become a way of facilitating a comprehensive diagnosis of this phenomenon at the degree of the non-financial corporations and a tool to signal a threat to the stability of the real economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersson, T., Haslam, C., Lee, E., Ketechos, G., Tsitsianis, N. (2010). Corporate Strategy Financialized: Conjuncture, Arbitrage and Earnings Capacity in the S&P500. Accounting Forum, 34 (3-4), 211-221.
 2. Arcand, J.-L., Berkes, E., Panizza, U. (2012). Too Much Finance? IMF Working Paper, WP/12/161, 1-50.
 3. Barczyk, R., Lubiński, M., Małecki, W. (2014), Banki a cykle koniunkturalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Bates, T.W., Kahle, K.M., Stulz, R.M. (2009). Why Do U.S. Firms Hold So Much More Cash than They Used To? The Journal of Finance, 64 (5), 1985-2021.
 5. Baud, C., Durand, C. (2012). Financialization, Globalization and the Making of Profits by Leading Retailers. Socio-Economic Review, 10, 241-266.
 6. Berstein, S. (2012). Does Going Public Affect Innovation? Stanford Research Paper, 2126, 1-73.
 7. Białek-Jaworska, A. (2015). Źródła pochodzenia oszczędności przedsiębiorstw w dobie finansjalizacji. Working Paper Delab UW, 7, 1-24.
 8. Chang, A., Tesher, D.C., Leung, K. (2014). Cash Update: Cheap Debt Fuels Record Cash Growth. Standard and Poor's Rating Services.
 9. Crotty, J. (2005). The Neoliberal Paradox: The Impact of Destructive Product Market Competition and Modern Financial Markets on Nonfinancial Corporation Performance in the Neoliberal Era. W: G.A. Epstein (red.), Financialization and the World Economy (s. 77-110). Northampton: Edward Elgar Publishing.
 10. Davis, L. (2013). Financialization and the Nonfinancial Corporation: an Investigation of Firm-Level Investment Behavior in the U.S. 1971-2011. University of Massachusetts, Amherst Working Paper, 2013-08.
 11. Dembinski, P. (2011). Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Warszawa: Studio EMKA.
 12. Dobbin, F., Jung, J. (2010). The Misapplication of Mr. Michael Jensen: How Agency Theory Brought down the Economy and Why it Might Again. W: Markets on Trial: The Economic Sociology of the U.S. Financial Crisis: Part A Research in the Sociology of Organizations (vol. 30B, s. 29-64). Emerald.
 13. Dobbin, F., Zorn, D. (2005). Corporate Malfeasance and the Myth of Shareholder Value. Political Power and Social Theory, 17, 179-198.
 14. Dudziński, J. (2011). The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation. Folia Oeconomica Stetinensia, 10 (1), 20-35.
 15. Dumenil, G., Levy, D. (2005). The Real and Financial Components of Profitability (USA 1952-2000). Review of Radical Political Economics, 36 (1), 82-110.
 16. Dunhaupt, P. (2014). An Empirical Assessment of the Contribution of Financialization and Corporate Governance to the Rise in Income Inequality. Berlin: Institute for International Political Economy. Working Paper, 41, 1-42.
 17. Erturk, I., Froud, J., Johal, S., Leaver, A., Williams, K. (2008). Financialization at Work: Key Texts and Commentary. London & New York: Routledge.
 18. Fine, B. (2008). From Financialisation to Neo-Liberalism: Engaging Neo-Liberalism. School of Oriental and African Studies, University of London.
 19. Fligstein, N., Shin, T. (2007). Shareholder Value and the Transformation of the U.S. Economy, 1984-2000. Sociological Forum, 22 (4), 399-424.
 20. Froud, J., Haslam, C., Johal, S., Williams, K. (2000). Consultancy Promises, Management Moves: Shareholder Value and Financialisation. Economy and Society, 29 (1), 80-110.
 21. Goldstein, A. (2012). Revenge of the Managers. American Sociological Review, 77, 268-294.
 22. Gołębiowski, G., Szczepankowski, P. (2015). Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 77 (4), 197-215.
 23. Grullon, G., Michaely, R. (2002). Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis. The Journal of Finance, 57, 1649-1684.
 24. Greenwood, R., Scharfstein, D. (2013). The Growth of Finance. Journal of Economic Perspectives, 27 (2), 3-28.
 25. Höpner M. (2001). Corporate Governance in Transition: Ten Empirical Findings on Shareholder Value and Industrial Relations in Germany. Max Planck Institute for the Study of Societies, Working Paper, 5.
 26. Hudson, M. (2010). How Brazil Can Defend Against Financialisation and Keep Its Economic Surplus for Itself. Levy Economics Institute, Working Paper, 634.
 27. IMF (2015). Rethinking Financial Deeping: Stability and Growth in Emerging Markets. IMF Discussion Note, SDN/15/08, 1-41.
 28. Jajuga K. (2014). W poszukiwaniu miar ryzyka finansowego. W: J. Czekaj, S. Owsiak (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym (s. 147-157). Warszawa: PWE.
 29. Kamela-Sowińska, A. (2014). Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości. W: D. Dziawgo, G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko (s. 145-151). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 30. Krier, D. (2005). Speculative Management: Stock Market Power and Corporate Change. Albany: State University of New York Press.
 31. Krippner, G. (2005). The Financialization of American Economy. Socio-Economic Review, 3, 173-208.
 32. Krippner, G. (2011). Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance. Oxford: Harvard University Press.
 33. Kus, B. (2012). Financialisation and Income Inequality in OECD Nations: 1995-2007. The Economic and Social Review, 43 (4), 477-495.
 34. Lapavitsas, C., Mendieta-Muñoz, I. (2016). The Profits of Financialization. Monthly Review, 68 (3), 1-11.
 35. Lazonick, W., O'Sullivan, M. (2000). Maximizing Shareholder Value: A New Ideology for Corporate Governance. Economy and Society, 29 (1), 13-35.
 36. Lewicki, M. (2014). Zbyt mała, aby sfinansjalizować? Procesy finansjalizacji i polska gospodarka. Prakseologia, 155, 125-173.
 37. Lin, K.H. (2013). The Rise of Finance and Firm Employment Dynamics, 1982-2005. SSRN Electronic Journal. DOI:10.2139/ssrn.2284507.
 38. Lyapunov, A.M. (1992). The General Problem of the Stability of Motion. London: Taylor & Francis.
 39. Milberg, W. (2009). Shifting Sources and Uses of Profits: Sustaining US Financialization with Global Value Chains. Economy and Society, 37 (3), 420-451.
 40. Morin, F. (2000). A Transformation in the French Model of Shareholding and Management. Economy and Society, 29 (1), 36-53.
 41. Nolke, A., Perry, J. (2007). The Power of Transnational Private Governance: Financialization and the IASB. Business and Politics, 9 (3), article 4, 1-25.
 42. Orhangazi, O. (2008). Financialization and Capital Accumulation in the Non-Financial Corporate Sector: A Theoretical and Empirical Investigation on the US Economy: 1973-2003. Cambridge Journal of Economics, 32, 863-886.
 43. Remlein, M. (2015). Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 129-139.
 44. Remlein, M. (2015). Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 169-180.
 45. Socha, Ł.M. (2016). Ufinansowienie spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2005-2012. W: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Finansjalizacja. Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo (s. 117-127). Warszawa: CeDeWu.
 46. Stockhammer, E. (2004). Financialization and the Slowdown of Accumulation. Cambridge Journal of Economics, 28 (5), 719-741.
 47. Szczepankowski, P. (2015). Wpływ zarządzania wartością na finansjalizację przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 497-510.
 48. Szczepankowski, P. (2016). Finansyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 1, 31-47.
 49. Tomaskovic-Devey, D., Lin, K.H. (2011). Economic Rents and the Financialization of the US Economy. American Sociological Review, 76, 538-559.
 50. Tomaskovic-Devey, D., Lin, K.-H., Meyers, N. (2014). Did Financialization Reduce Economic Growth? CAFCA/ PERI Workshop on Financialization, Amherst, Massachusetts, December, 1-47.
 51. Van der Zwan, N. (2014). Making Sense of Financialization. Socio-Economic Review, 12, 99-129.
 52. Williams, K. (2000). From Shareholder Value to Present-day Capitalism. Economy and Society, 29 (1), 1-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu