BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jackiewicz Andrzej (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Szrajber Wojciech (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi)
Tytuł
Problemy finansowania i zarządzania SP ZOZ w kontekście uwarunkowań prawnych i wyników finansowych - wyniki badań
Problems of Financing and Management Independent Public Healthcare Centre in Terms of Legal Conditionings and Financial Results - the Research Results
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 7-19, tab., schemat, zał., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Sytuacja finansowa, Finansowanie służby zdrowia, Źródła finansowania
Independent public health care facilities, Financial situation, Health care financing, Source of financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Metodologia badań obejmowała analizę rachunku zysków i strat 9 szpitali wielospecjalistycznych, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Szczegółowej analizie poddano finanse i strategię zarządzania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego (WSzS) im. M. Kopernika w Łodzi. Autorzy sformułowali kilka pytań badawczych spełniających rolę hipotezy roboczej:
1. Jakie czynniki mają wpływ na finansowanie i wynik finansowy SP ZOZ?
2. Czy świadczenia wykonywane ponad limit wymagają zapłaty w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego?
3. Jakie problemy prawne wynikają z hospitalizowania cudzoziemców (wybrane przypadki) i osób powracających do kraju?
4. Jak kształtują się wyniki finansowe 9 szpitali w latach 2014-2015?
5. Jakie efekty przyniosła strategia zarządzania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi oparta na redukcji (ograniczaniu) zadłużenia i finansowania kredytem bankowym?
Powyższe problemy badawcze są przedmiotem rozważań i znalazły odzwierciedlenie w tezie zaprezentowanej w podsumowaniu. (fragment tekstu)(fragment tekstu)

The paper presents legal conditionings and financial results of nine general hospitals in years 2014-2015, for which the forming entity is the Lodz Voivodeship Self-government. The authors also indicate the issues connected with the financing of natural persons' services when there is no possibility of debt collection. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.).
  2. Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015r. sygn. akt III CSK 455/14 (dotyczy zapłaty za wykonania świadczeń ponad limit).
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1047 ze zm.).
  4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. 2016. poz. 1888 ze zm.).
  5. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
  6. Getzen T.E. (2000), Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
  7. Kasiewicz S. (2002), Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, wyd. Difin, Warszawa.
  8. Wyniki finansowe 9 szpitali specjalistycznych, Dane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (za lata 2014-2015).
  9. Sprawozdanie finansowe 9 Szpitali, dla których organem założycielskim jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.
  10. Sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu