BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domańska Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Optymalizacja kosztów w zarządzaniu podstawową opieką zdrowotną i jej wpływ na wyniki finansowe
Cost Optimization in the Management of Primary Health Care and its Impact on Financial Performance
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 35-52, tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Wynik finansowy, Koszty ochrony zdrowia
Health care, Health care institution, Financial performance, Health costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie wybranych problemów z zakresu zarządzania podstawową opieką zdrowotną, optymalizacja kosztów, zarządzanie ryzykiem oraz wpływ tych czynników na uzyskiwane wyniki finansowe, rentowność czy utrzymanie miejsc pracy. Zagadnienie zasługuje na uwagę, gdyż sektor służby zdrowia poprzez prawo podatkowe oraz prowadzoną działalność w zakresie lecznictwa, gromadzi przychody będące wyznacznikiem możliwości finansowych oraz świadczy o potencjale rozwojowym i gospodarczym, a w konsekwencji jakości świadczonych usług medycznych. Można je osiągnąć głównie poprzez wykorzystanie wysoko wyspecjalizowanych zasobów ludzkich, sprzętu, technologii, a więc czynniki niemierzalne, ale ważne ze względu na ratowanie życia, ochronę zdrowia i rehabilitację pacjentów. Nie bez znaczenia jest podwyższanie kwalifikacji personelu medycznego (szkolenia, konferencje, sympozja), znajomość przepisów prawa oraz dobór merytorycznie kompetentnych pracowników w zakresie wysoko wyspecjalizowanej wiedzy z dziedziny finansów czy księgowości. Konieczne jest opracowanie odpowiednich unormowań wewnętrznych dla potrzeb informacyjnych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych - zasad (polityki) rachunkowości mających istotny wpływ nie tylko na dyscyplinowanie wydatków, efektywne gospodarowanie osiąganymi przychodami, ale także optymalizację kosztów oraz wybór zadań zaplanowanych do zrealizowania. System (zasady) rachunkowości, aby funkcjonował w sposób prawidłowy, a więc dostarczał informacji finansowej musi spełniać określone wymogi prawa podatkowego, ordynacji podatkowej, kodeksu karnego, kodeksu karnoskarbowego, odpowiada bowiem za rzetelność, jakość i terminowość prezentowanych informacji, do których jest zobowiązany jak i ustalenia wyniku finansowego, który nie jest głównym celem prowadzonej działalności, lecz odzwierciedla fakt, iż podmiot leczniczy jest samodzielny i samofinansujący. (fragment tekstu)

Primary health care management is conditioned by many factors. It is exposed to all sorts of risks in connection with the conducted activities. It is therefore important to be able to manage the risk appropriately, and thus to be able to eliminate it. The demand for health services as well as patient expectations (growth of the quality of services, modern technologies, specialized medical and diagnostic services) is increasing, which will prompt fast review of research results. There are additional costs associated with meeting these expectations and the state of finance has a significant impact on the disparities in the demand for certain medical services and their availability. In addition, increasing costs, often independent of the individual, are another significant problem. Increase in the minimum wage, growing requirements for funding services by the National Health Fund, increased demands on the employment of medical staff. Higher employment cost mean higher burden for the employer (wages and wage-related costs). Other costs include all types of fees and taxes, also independent of the individual, such as property tax, fees for various media, rents etc. The increase in costs is not accompanied by a proportional increase in revenues from negotiated contracts and medical services offered. The aim of the article is to identify selected problems in management of primary health care, cost optimization, risk management and the impact of these factors on financial performance or job retention. The issue deserves attention because the health care sector, through tax law and medical practice, collects revenue as a determinant of financial opportunities, demonstrates the developmental and economic potential and, consequently, the quality of medical services provided. They can be achieved mainly through the use of highly specialized human resources, equipment, technology, i.e. factors that are non-measurable, but important for saving lives, protecting the health and rehabilitation of patients. It is not without importance to improve the qualifications of medical personnel (trainings, conferences, symposia), knowledge of legal regulations and the selection of competent knowledgeable staff in the field of highly specialized finance or accounting. It is necessary to develop appropriate internal regulations for both internal and external information requirements - accounting principles (policies) that have a significant impact not only on the discipline of expenditure and the efficiency of revenue management but also on cost optimization and the selection of tasks planned for implementation. In order to function properly and thus provide financial information, the accounting system (principles) must meet certain requirements of tax law and penal code, as it is responsible for the reliability, quality and timeliness of presented information that it is obliged to follow as well as to determine the financial result that is not the main goal of the activity but reflects the fact that the healthcare unit is self-contained and selffinanced. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domańska M. (2012), Wykorzystanie rachunkowości i finansów w zarządzaniu Gminą, [w:] J. Wroniecki, Ł. Prysiński (red.) Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, t. XIII, zeszyt 12, wyd. SAN, Garwolin-Łódź.
 2. Gawryś J. (2012), Wyzwania rachunkowości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwie działającym w niestabilnym otoczeniu, [w:] Finansowe aspekty zarządzania organizacjami, t. XIII, zeszyt 18, wyd. SAN, Łódź.
 3. Jackiewicz A. (2012), Podejmowanie decyzji zarządczych w zakresie optymalizacji kosztów jako warunek efektywności ekonomicznej firmy i poprawy rentowności, [w:] Finansowe aspekty zarządzania organizacjami, t. XIII, zeszyt 18, wyd. SAN, Łódź.
 4. Walczak M. (2003), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 5. Zeszyty metodyczne rachunkowości, Jak ustalić własną politykę rachunkowości (2011), nr 7 (295), wyd. GOFIN.
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1638 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1047).
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. 2016, poz. 1829 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. 2015, poz. 613 z późn. zm.).
 14. https://sip.lex.pl/#/monografia/369363855/39/tworzenie-przeksztalcanie-i-likwidacja-jednostekorganizacyjnych-samorzadu-terytorialnego, [3.12.2016 r. godz. 12:23].
 15. https://sip.lex.pl/#/komentarz/587319080/464463/ustawa-o-dzialalnosci-leczniczej-komentarzwyd-ii, [3.12.2016, godz. 16:30].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu