BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Płaszczyzny oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia
The Areas of E-health Projects Evaluation
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 131-145, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
e-zdrowie, System ocen
e-health, Assessment system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł składa się z następujących części. W pierwszym punkcie omówiono problematykę oceny przedsięwzięć z zakresu e-zdrowia. Następnie przedstawiono charakterystykę trzech płaszczyzn oceny przedsięwzięć tego typu. Należą do nich zdrowie, prakseologia oraz inwestycja. Ostatni punkt poświęcony został wybranym aspektom kompleksowej oceny e-zdrowia, obejmującej omówione wcześniej płaszczyzny. (fragment tekstu)

The article presents the three areas of e-health projects evaluation. These are health, praxeology and investment. The article also contains analysis of the possibilities of such evaluations at various stages of project implementation (ex-ante, during implementation, ex-post). The author discusses also some aspects of the comprehensive (covering presented areas) evaluation of e-Health. During the work on article the author used a bibliographic analysis, logical reasoning, and the method of synthesis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler-Milstein J., Huckman R. (2013), The Impact of Electronic Health Record Use on Physician Productivity, "American Journal of Managed Care", Vol. 19, No. 10 (25 November 2013).
 2. Basińska B., Dąbrowski D., Sikorski M. (2013), Usability and relational factors in userperceived quality of online services, Studia Ekonomiczne nr 158/13, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Buccoliero L., Calciolari S., Marsilio M. (2008), A methodological and operative framework for the evaluation of an e-health project, "Int J Health Plann Mgmt" 2008; 23: 3-20.
 4. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M. (2011), Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Cypryjański J. (2007), Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Czarnacka-Chrobot B. (2001), Porównanie metod pomiaru i szacowania projektów informatycznych - jednostki programowe a jednostki umowne, [w:] J. Grabara, J. Nowak (red.), Efektywność zastosowań systemów informatycznych, tom 1, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 7. Dudycz H., Dyczkowski M. (2007), Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Ekeland A., Bowes A., Flottorp S. (2010), Effectiveness of telemedicine: A systematic review of reviews, International Journal of Medical Informatics, 79 (2010), 736-771.
 9. Eysenbach G. (2000), A framework for evaluating e-health: Systematic review of studies assessing the quality of health information and services for patients on the Internet, "J Med Internet Res.", 2000 Oct-Dec; 2(Suppl 2): e13.
 10. Flasiński M. (2013), Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 11. Glinkowski W., Wasilewska M., Makosa K. i in. (2008), Telerehabilitacja - aplikacje praktyczne w ortopedii i traumatologii narządu ruchu, [w:] Z. Wróbel (red.), Zarządzanie i technologie informacyjne, t. III: Technologie informacyjne w medycynie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 12. Hamid A., Sarmad A. (2008), Evaluation of e-health services: user's perspective criteria, Transforming Government: People, "Process and Policy", Vol. 2, Iss: 4.
 13. Henderson C., Knapp M., Fernández J. i in. (2013), Cost effectiveness of telehealth for patients with long term conditions (Whole Systems Demonstrator telehealth questionnaire study): nested economic evaluation in a pragmatic, cluster randomized controlled trial, BMJ 2013;346:f1035.
 14. Korczak K. (2010), Analiza SWOT w ocenie wybranych metod badania efektywności przedsięwzięć informatycznych, [w:] M. Niedźwiedziński, K. Lange-Sadzińska (red.), Wybrane problemy gospodarki elektronicznej, "Acta Universitatis Lodziensis - Folia Oeconomica 232", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Korczak K. (2014), Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 16. Laskowska I. (2012), Zdrowie i nierówności w zdrowiu - determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Lech P. (2008), Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 18. Liederman E., Lee J., Baquero V. i in. (2005), The Impact of Patient-Physician Web Messaging on Provider Productivity, "Journal of Healthcare Information Management", Vol. 19, No. 2, 2005.
 19. Niedźwiedziński M. (1989), Ocena zamierzeń informatyzacyjnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 20. Sołtysik-Piorunkiewicz A. (2015), The evaluation method of Web 2.0/3.0 usability in e-health knowledge management system, Online "Journal of Applied Knowledge Management", Volume 3 Issue 2.
 21. Suchecka J. (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 22. Wyatt J.C., Liu J. (2002), Basic concepts in medical informatics: a glossary, "J Epidemiol Community Health" 2002:56: 808-12.
 23. Andersen J. (2002), How to select an IT evaluation method - in the context of construction, International Council for Research and Innovation in Building and Construction, CIB w78 conference 2002 [online], http://itc.scix.net/data/works/att/w78-2002-16.content.pdf, dostęp: 15 sierpnia 2008.
 24. Bartlett C., Boehncke K., Johnstone-Burt A. i in. (2010), Optimising E-Health Value Using an Investment Model to Build a Foundation for Program Success [online], www.booz.com/media/file/Optimising_e-Health_Value.pdf, dostęp: 12 marca 2012.
 25. Główny Urząd Statystyczny (2014), e-Zdrowie [online], http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5943.htm, dostęp: 16 października 2014.
 26. Health Consumer Powerhouse (2016), Euro Health Consumer Index [online], www.healthpowerhouse.com/index.php?Itemid=55, dostęp: 1 października 2016.
 27. Zilgalvis P., Jungmann S. (2015), From Spectators to Change Agents: Empowering European Citizens as Drivers of e-Health Innovation, Cyber Studies Programme, Working Paper Series - No. 2, June 2015 [online], www.politics.ox.ac.uk/materials/centres/cyberstudies/Working_Paper_No.2_Zilgalvis_Jungmann.pdf, dostęp: 20 czerwca 2015.
 28. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 636 z późn. zm.).
 29. Parlament Europejski, Rada (2011), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu