BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sydor Paweł (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Błąd w sztuce lekarskiej w ujęciu prawno-karnym a odpowiedzialność podmiotu leczniczego : analiza wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego
Medical Malpractice in Legal Terms - the Criminal Liability of a Medical Company : Analysis of the Case of the Supreme Court
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 3, s. 147-158, bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Ekonomiczne, medyczne i prawne aspekty zdrowia publicznego
Słowa kluczowe
Medycyna, Odpowiedzialność, Orzecznictwo sądu
Medicine, Responsibility, Judicial decision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest podjęcie próby przedstawienia kwestii odpowiedzialności karnej lekarza i w konsekwencji ewentualnej odpowiedzialności podmiotu leczniczego za szkody wynikłe z błędów w procesie leczenia. Przedmiotem zainteresowania, siłą rzeczy z uwagi na ramy pracy i sam zakres przedmiotowy tematu, pozostaje kwestia odpowiedzialności karnej lekarza za błędy w sztuce lekarskiej popełnione nieumyślnie, przy świadomości ewentualnych rozbieżności, co do możliwości uznania danego zachowania za błąd w sztuce lekarskiej. Jednocześnie w centrum zainteresowania pozostają te błędy, które są wynikiem nieumyślności a więc - ogólnie - nie są objęte wolą lekarza. Odwołując się do tradycyjnie cywilistycznego rozróżnienia między deliktem popełnionym przy wykonywania czynności i przy okazji wykonywania czynności wskazać możemy, że przestępstwa umyślne, a więc popełnione przy okazji wykonywania czynności (z zamiarem wyrządzenia krzywdy) pozostają poza zainteresowaniem autora, gdyż fakt, że zostają popełnione przez lekarza jest niewątpliwie jedynie dodatkowym szczegółem związanym z faktem samego przestępstwa. (fragment tekstu)

The principle that each liable for damages caused by fault of their own is also the axis of the responsibility of a doctor. In particular, the physician applies to damage caused by medical malpractice - in criminal law considered in the plane failure to care. With regard to doctors it is all the more important that in the rules of conduct will house the information arising from the guidelines, publications, research, etc. The question that therefore in the article is the question of the possibility of scratching the precise limits of criminal liability of medical conditions the liability of drug in this respect. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniek G. (red.) (1999), Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, t. 1, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.
 2. Gardocki L. (1999), Prawo karne, C. H. Beck, Warszawa.
 3. Garlicki L. (2016), Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolter Kluwer, Warszawa.
 4. Grobler A. (2008), Metodologia nauk, Kraków.
 5. Klima J. (1957), Prawa Hammurabiego, tłum. C. Kunderewicz, PWN, Warszawa.
 6. Morawski L. (2000), Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa.
 7. New Guidelelines - Nowe Wytyczne ESC/PTK, (2016), "Kardiologia Polska", t. 74, nr 10.
 8. Rejman G. (red.) (199), Kodeks karny. Część Ogólna, Komentarz, H. Beck, Warszawa.
 9. Skalski J.H., Gryglewski R.W. (red.) (2009), Zasłużeni dla medycyny, Termedia - Wydawnictwa Medyczne, Poznań.
 10. Stefański R. (1999), Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, [ w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny, Krótkie komentarze, zeszyt 24, Warszawa.
 11. Szczanecki M. (1994), Powszechna historia państwa i prawa, PWN, Warszawa,
 12. Yusuf S. (red.) (2005), Kardiologia faktów (Evidence - based), Centrum Wydawnictw Medycznych, Warszawa.
 13. Zajdel J. (2009), Prawo medyczne dla kardiologów, Progress, Łódź.
 14. Wyrok SN z 25 czerwca 1997 roku II KKN 224/96, nie publ.
 15. Wyrok SN z 16 lipca 1976 roku VI KRN 135/76, OSNKW 1976, nr 10-11, poz 130.
 16. Wyrok SN z 9 grudnia 1959 roku IK 598/59 OSNPG 1960, nr 3, poz. 43.
 17. Wyrok SN z 7 stycznia 1981 roku VKRN 366/80, OSNPG 1981, nr 8-9, poz 90.
 18. Wyrok SN z dnia 27 września 2010 roku, VKK 34/10, OSNKW 2010/12/105.
 19. Wyrok SN z 4 lipca 2013 roku, IIIKK 33/13, Biuletyn Sądu Najwyższego nr 9/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu