BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flaga-Gieruszyńska Kinga (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przesłanki ogłoszenia upadłości przedsiębiorców - wybrane aspekty prawne
Premises for Declaring Bankruptcy of Entrepreneurs - Selected Legal Aspects
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 2 (86), s. 413-422, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Niewypłacalność, Prawo upadłościowe
Enterprise bankruptcy, Insolvency, Bankruptcy law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest omówienie dwóch przesłanek ogłoszenia upadłości przedsiębiorców: niewykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych oraz przewyższania wartości majątku dłużnika przez wartość jego zobowiązań. W opracowaniu znajdują się również odniesienia do wzajemnej relacji pomiędzy tymi przesłankami zachodzącej w przypadku dłużników, którzy nie są osobami fizycznymi. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę dogmatyczno-prawną, ponieważ autorka poddaje analizie każde z tych kryteriów, odnosząc się do dorobku literatury przedmiotu i wskazując najistotniejsze praktyczne problemy związane z ich stosowaniem w praktyce orzeczniczej sądów upadłościowych. Wyniki - W wyniku przeprowadzonych analiz w opracowaniu rozstrzygnięto kilka wątpliwości interpretacyjnych odnoszących do stosowania omówionych przesłanek upadłości, co stanowi o zasadności oraz wartości teoretycznej i praktycznej poczynionych rozważań. Oryginalność/Wartość - Podstawową wartością artykułu jest rozwiązanie problemów praktycznych istotnych dla przedsiębiorców i innych podmiotów zagrożonych upadłością.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to discuss two premises for declaring bankruptcy of entrepreneurs - failure to meet due and payable cash liabilities and the exceedance of value of assets of the debtors by the value of their obligations. The study also includes references to the interrelationships between these premises, which take place in the case of debtors who are not natural persons. Design/Methodology/approach - The article uses the dogmatic and legal method because the Author examines each of these criteria, referring to the literature of the subject matter and pointing out the most important practical problems connected with their application in the jurisprudence of insolvency courts. Findings - As a result of the conducted analyzes, some of the interpretative doubts concerning the application of the discussed bankruptcy premises have been resolved, which constitutes the legitimacy and the theoretical and practical value of the considerations. Originality/Value - The basic value of the article is the solution of practical problems important for entrepreneurs and other entities at risk of bankruptcy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus, R. (2014). Komentarz do art. 11 PrUpadłNapr. W: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Legalis (wersja elektroniczna).
 2. Doroszewski, W. (red.) (2016). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. Pobrano z: http://www.sjpd.pwn.pl/ haslo/niewypłacalność/.
 3. Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 4. Hrycaj, A. (red.) (2016). Prawo upadłościowe. System Prawa Handlowego. Warszawa: Legalis.
 5. Orzeczenie SN (1936). Orzeczenie SN z 29 lutego 1936 r. C II 2907/35, OSNC 1936, nr 9, poz. 366.
 6. Orzeczenie SN (1938). Orzeczenie SN z 29 kwietnia 1938 r. C III 487/38, LexisNexis nr 302813, OSN 1939, nr 5, poz. 199.
 7. Postanowienie SN (2002). Postanowienie SN z 19 grudnia 2002 r. V CKN 342/2001, Lexis.pl nr 377927.
 8. Postanowienie SN (2004). Postanowienie SN z 3 marca 2004 r. III CK 360/2002, Lexis.pl nr 1852296.
 9. Ustawa (2000). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.
 10. Ustawa (2003). Ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Tekst jedn. Dz.U. 2015, poz. 233.
 11. Ustawa (2015). Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1574.
 12. Uzasadnienie projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Druk Sejmu VII kadencji nr 2824. Pobrano z: http://www.sejm.gov.pl.
 13. Witosz, A. (red.) (2014). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Lex.
 14. Wyrok WSA (2010). Wyrok WSA w Szczecinie z 17 marca 2010 r. I SA/Sz 876/2009, Lexis.pl nr 8120636.
 15. Wyrok WSA (2011). Wyrok WSA w Łodzi z 10 listopada 2011 r. III SA/Łd 589/2011, Lexis.pl 3879424.
 16. Wyrok SA (2016). Wyrok SA w Krakowie 27 kwietnia 2016 r. I ACa 1858/15, Legalis.
 17. Zimmerman, P. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: Legalis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.86-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu