BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frazik-Adamczyk Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Zielone dachy - inspiracja z przeszłości, wymóg przyszłości
Green Roofs : Inspiration from the Past, Requirement of the Future
Źródło
Aura, 2016, nr 11, s. 11-14, fot., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ekologia, Budownictwo mieszkaniowe, Zielone budownictwo
Ecology, Housing construction, Green building
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zielone dachy to system biologiczno-inżynierski, który jest ważnym narzędziem usprawniającym ekologiczne funkcjonowanie miast. Do najważniejszych funkcji ekologicznych należy zaliczyć: retencję wody opadowej, filtrację powietrza z zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, łagodzenie negatywnych skutków miejskiej wyspy ciepła, tworzenie zastępczej przestrzeni życiowej dla zagrożonej fauny i flory. Chociaż znaczną część powierzchni miasta zajmują dachy, to zielone dachy w Krakowie do niedawna były rzadkością. Wieloletnie doświadczenia zagraniczne, dostępność i różnorodność materiałów do budowy zielonych dachów, rozwijająca się specjalistyczna branża wykonawcza oraz wsparcie uniwersyteckie w dalszych badaniach krajowych i promowaniu idei zielonych dachów powinny zaowocować tym, że sfera biznesu i władze miejskie w większym stopniu wykorzystają zielone dachy do łagodzenia szkodliwych skutków urbanizacji. (abstrakt oryginalny)

Green roof is the bio-engineering system which is an important tool for streamlining the ecological functioning of cities. The most important ecological functions include: retention of rainwater, air filtration of gaseous and particulate pollutants, mitigation of the negative effects of the urban heat island, and creating alternative living space for endangered fauna and flora. Despite the fact that a large fraction of the city buildings is covered by roofs, the green roofs recently were rare until now in Krakow. Many years of foreign experience, availability and variety of materials for the construction of green roofs, training specialized professional staff and university support for further national studies and promoting the idea of green roofs should lead to a wider making of the use of green roofs to mitigate the harmful effects of urbanization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baik J.J., Kwak K.H., Park S.B., Ryu Y.H. 2012. Effects of building roof greening on air quality in street canyons. Atmospheric Environment 61, 48-55.
 2. Berardi U., GhaffarianHoseini A. 2014. State-of-the-art analysis of the environmental benefits of green roofs. Applied Energy 115, 411-428.
 3. Berndtsson J.C. 2010. Green roof performance towards management of runoff water quantity and quality: a review. Ecological Engineering 36, 351-360.
 4. Brenneisen S. 2004. Green roofs - how nature returns to the city. Acta Horticulturae 643, 289-293.
 5. Brenneisen S. 2006. Space for urban wild life designing green roofs as habitats in Switzerland. Urban Habitats 4(1), 27-36.
 6. Burszta-Adamiak E. (red.). 2015. Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - wytyczne dla dachów zielonych. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, Opole.
 7. Dyrektywa 2002/91/ЕС Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 8. Kadas G. 2006. Rare invertebrates colonizing green roof in London. Urban Habitats 4(1), 66-86.
 9. Kania A., Mioduszewska M., Płonka P., Rabiński J.A., Skarżyński D., Walter E., Weber-Siwirska M. 2013. Zasady projektowania i wykonywania zielonych dachów i żyjących ścian. Poradnik dla gmin. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités", Kraków.
 10. Kożuchowski P. 2008. Dachy zielone cz. 3. Zazielenianie dachów w Polsce i na świecie. Administrator 12, 6-10.
 11. Köhler M. 2006. Long-term vegetation research on two extensive green roofs in Berlin. Urban Habitats 4(1), 3-26.
 12. Rowe D.B. 2011. Green roofs as a means of pollution abatement. Environmental Pollution 159, 2100-2110.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.
 14. Santamouris M. 2014. Cooling the cities - a review of reflective and green roof mitigation technologies to wight heat island and improve comfort in urban environments. Solar Energy 103, 682-703.
 15. Schmidt M. 2010. Dachy zielone a energooszczędność. Dachy Płaskie 1 (6), 34-36.
 16. Walawender J.P. 2013. Inwentaryzacja dachów zielonych na obszarze Krakowa. Portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl).
 17. Walawender J.P. 2015. Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne w mieście. Portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.11.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu