BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warwas Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie wiekiem w Polsce - stan i perspektywy rozwoju
Age Management on Poland - the State and Development Perspective
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 4, s. 33-38, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Organizacja, Starzenie się społeczeństw, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Age management, Organisation, Ageing of the population, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym ze współczesnych trendów społeczno-ekonomicznych jest zjawisko starzenia się ludności. Wieloaspektowe następstwa tego zjawiska obejmują coraz większą część polskich organizacji. Starzeją się bowiem ich klienci i pracownicy oraz pozostali interesariusze. Wyzwaniom związanym z tym procesem towarzyszyć mogą problemy dotyczące zarządzania (utrata wiedzy organizacyjnej, konflikt międzygeneracyjny) czy zarządzania zasobami ludzkimi (pozyskanie kandydatów o odpowiednich kompetencjach, prowadzenie sukcesji w ramach generacji, szkolenie dojrzałych pracowników). Wiele organizacji boryka się z niedostosowaniem swojej oferty handlowej do zmieniających się potrzeb konsumentów. Dlatego niezbędne jest wdrożenie zarządzania wiekiem do organizacji. Istotna jest nie tylko wiedza na temat stanu zaawansowania zarządzania wiekiem, ale też nakreślenie perspektyw i kierunków zmian. W artykule scharakteryzowano proces, przedstawiono wyniki badań i autorski model zarządzania wiekiem oraz rekomendacje powiązane z koncepcjami: silver economy i aktywnym starzeniem się. (abstrakt oryginalny)

As one of the most important contemporary socioeconomic trends appears to be an aging population. Multifaceted consequences of an aging population concern increasing number of Polish organizations. their customers and employees and other stakeholders aging. The challenge of this process may be accompanied by problems of management (loss of organizational knowledge, intergenerational conflict) and human resources management (acquisition candidates with the proper competencies, succession, training of mature workers). Many organizations struggle with the inadequacy of its commercial offer to the changing needs of consumers. It is therefore necessary to implement age management organization. It is important to not only know about the progress of age management, but also to outline the prospects and trends. Therefore, in the article at the beginning of the process has been characterized, presented the results of research, author's model and age management recommendations related silver economy and active aging concepts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aassve B., Arpino A., Goisis (2012), Grandparenting and mothers' labour force participation: A comparative analysis using the generations and gender survey, "Demographic Research Volume", Vol. 27, http://www.recwowe.eu.data [dostęp 23.09.2016].
 2. Abramowicz M., Brosz M., Strzałkowska A., Tobis T., Załęcki J. (2011), Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL, Gdańsk.
 3. Age diversity in employment, cyt. za: B. Urbaniak (2006), Aktywność zawodowa osób w zaawansowanym wieku, w: B. Urbaniak, P. Bohdziewicz (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim (wybrane problemy), "Acta Universitatis Lodziensis", Folia Oeconomica 199, s.19-42.
 4. Błędowski P., Szuwarzyński A. (2009), Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ - szanse i ograniczenia, PBS DGA, Sopot.
 5. Boni M. (2007), Generacja 50+: problemy, wyzwania, szanse, w: B. Szatur-Jaworska, B. Rysz-Kowalczyk (red.), Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 6. Czernecka M., Woszczyk P., red. (2011), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP, Łódź.
 7. Dojrzałość to ich atut. Promocja zatrudnienia osób 50+ (2011), Grudziądz-Warszawa.
 8. Dolny E. (2009), Popytowe bariery zatrudniania osób starszych, w: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Dom Organizatora, Toruń.
 9. Dymek M. (2010), Dobre praktyki zarządzania wiekiem - jak wspierane są osoby po 45 roku życia w Niemczech, Fundacja Grejpfrut, Warszawa.
 10. Dzień aktywizacji 50+. Katalog dobrych praktyk (2011), publikacja projektu "Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy", maszynopis powielony, Wrocław.
 11. Ilmarinen J. (2005), Towards a longer Worklife! Ageing and the quality of worklife in the European Union, Finnish Institute of Occupational Health, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki.
 12. Ilmarinen J. (2010), Sustainable employability and workability, ESF-Age Network, 18-19.10.2010, Maastricht.
 13. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014a), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014b), Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie na tle innych krajów, "Studia Demograficzne", nr 2, s. 37-56.
 15. Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem - jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne?, w: Kryńska E., Szukalski P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 16. Kryńska E., Krzyszkowski J., Urbaniak B., Wiktorowicz J. (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 17. Kryńska E., Szukalski P., red. (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 18. Kunisch S., Boehm S., Boppel M., eds. (2011), From Grey to Silver. Managing the Demographic Change Successfully, Springer.
 19. Kwiatkiewicz A. (2010), Analiza dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach - studium przypadku, PARP, Warszawa.
 20. Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U., Dziechciarz J. (2007), Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej - Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 21. Kulicka S. (2012), Praktyczny poradnik zarządzania różnorodnością wiekową, Caritas Polska, Warszawa.
 22. Liwiński J. (2010), Opis dobrych praktyk dotyczących zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach polskich oraz innych krajów UE, PARP, Warszawa.
 23. Liwiński J., Sztanderska U. (2010a), Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa.
 24. Liwiński J., Sztanderska U. (2010b), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach, UW, Warszawa.
 25. Martens P., S. Russell, I. Steinke (2011), Silver Markets and Business Customers: Opportunities for Industrial Markets?, [w:] F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds), The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society, Springer, Berlin-Heidelberg.
 26. Mazur, M. Skrzek-Lubasińska, I. Kołodziejczyk, I. Anuszewska, A. Ślusarczyk, K. Podlejska, M. Filipek (2009), Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim, WUP, Gdańsk.
 27. Mól D. (2008), Osoby 50+ na rynku pracy, FISE, Warszawa.
 28. Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, www.eurofound.eu.int [dostęp 2.03.2016].
 29. Perek-Białas J., Turek K. (2012), Organisation-level policy toward older workers in Poland, "International Journal of Social Welfare", Vol. 21.
 30. Storey J. (1992), Developments in the Management of Human Resources: An Analytical Review, Blackwell, Cambridge.
 31. Schmidt Cz., red. (2012), Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Raport końcowy, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 32. Urbaniak B., red. (2007), Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 33. Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 34. Wallin M., Hussi T. (2011), Best practices in Age Management - evaluation of organisation cases. Final report, Finnish Work Environment Fund.
 35. Walker A. (1998), Managing an Ageing Workforce A Guide to Good Practice, Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, www.eurofound.eu.int [dostęp 5.04.2016].
 36. Walker A. (2005), The Emergence of Age Management in Europe, "International Journal of Organisational Behaviour", Vol. 10(1), p. 685-697.
 37. Woszczyk P., red. (2011), Zarządzanie pracownikami 50+. Teoria a praktyka, HRP, Łódź.
 38. Wzajemna ocena w Polsce. Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny (2014), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=pl&newsId=2099&moreDocuments=yes&tableName=news [dostęp 10.01.2015]; www.agepositive.gov.uk [dostęp 5.07.2016].
 39. Schimanek T., Trzos K., Zatorska M. (2011), Zarządzanie wiekiem - szansa dla przedsiębiorców. Miniprzewodnik zarządzania wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 40. Schimanek T. (2011), Praktyczne metody aktywizacji zawodowej osób 50+ i zarządzania wiekiem, Zgorzelec, s. 13-15.
 41. SISC - Senior Intergenerational Social Capital. Raport krajowy podsumowujący wywiady w firmach (2009), Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa.
 42. Supply Demand (2010), 2010 Talent Shortage Survey Results, Manpower, www.manpower.com.data [dostęp 6.03. 2016].
 43. Warwas I. (2016), Postawy wobec aktywności zawodowej starszych pracowników - perspektywa pracodawców, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 1 (39), s. 107-122.
 44. Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji - aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 45. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity Management. Narzędzie do skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
 46. Zaidi A. (2015), Active Ageing Index 2014: Analytical Report, April, UNECE/European Commission.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu