BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błaszczyk Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Przedsiębiorstwo jako elastyczny system zasobów
An Enterprise as a Resource-Based System
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 29-39, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zasoby przedsiębiorstwa, Kompetencje, Elastyczność organizacji
Enterprises, Enterprise resources, Competences, Organisational flexibility
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O43, O32, O33
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Rosnąca zmienność i niepewność otoczenia powodują, że coraz większe znaczenie w strategiach rozwoju przedsiębiorstw odgrywa elastyczność. Kluczową rolę w procesach uelastycznienia przedsiębiorstwa odgrywają zasoby, które determinują kierunki rozwoju przedsiębiorstwa i realizowane strategie konkurencji. Rozpoznanie i usystematyzowanie źródeł elastyczności ma istotne znaczenie w procesach podejmowania decyzji dotyczących kierunków i metod rozwoju zasobów. Określanie nowych kierunków rozwoju zasobów uzależnione jest w dużej mierze od możliwości ich kompleksowej analizy i oceny. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych źródeł i mechanizmów, które wpływają na elastyczność zasobów, a których wstępna identyfikacja jest punktem wyjścia do dalszych badań metodycznych, dotyczących zasad i kryteriów oceny wartości strategicznej zasobów. Opracowanie tych metod jest możliwe poprzez powiązanie dwóch komplementarnych obszarów: dorobku zasobowej szkoły strategicznego myślenia (wymiar poznawczy) z metodami oceny konkurencyjności przedsiębiorstw (wymiar metodyczny), z szerszym uwzględnieniem warunku elastyczności. (abstrakt oryginalny)

The uncertainty of the enterprise environment makes flexibility play an increasingly important role as a strategy tool. Resources determine the source of both, the potential and flexibility, growth and competitive strategy. Identification and systematisation of sources of flexibility can be very important in decision-making processes, concerning the directions and methods of resource development. Evaluation of directions of company's resource development depends, to a large extent, on the possibility of their comprehensive analysis and evaluation. The aim of the article is to identify the most important sources and mechanisms that affect flexibility of the resources and company, and whose preliminary identification is the starting point for a further research methodology, concerning the principles and criteria for the evaluation of strategic resources. The development of these methods is possible by linking the complementary areas: achievements of the resource-based view research perspective (cognitive terms), the methods of evaluation of enterprise's competitiveness (in terms of assessment of the potential effects), taking into account the condition of flexibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Leo F. (1994), Understanding the Roots of Your Competitive Advantage. From Product/Market Competition to Competition as a Multiple-Layer Game, (in:) Hamel G., Heene A. (Eds.), Competence-Based Competition, The Strategic Management Series, John Wiley & Sons, New York.
 2. De Wit B., Meyer R. (1998), Strategy. Process, Content, Context, International Tomson Business Press.
 3. Doz Y.L, Hamel G. (2006), Alianse strategiczne,Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Harvard Business School Press, One Press, Helion, Gliwice.
 4. Barney J.B, (1991), Firm resources and sustained Competitive Advantage,"Journal of Management", Vol. 12, No. 1
 5. Błaszczyk M., (2016a), Strategiczne pola konkurowania a strategie konkurencji, (w:) Poniatowska-Jaksch M. (red.), Strategiczne pola konkurowania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Błaszczyk M. (2016b), Źródła elastyczności strategii i systemu zarządzania strategicznego, (w:) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
 7. Gierszewska G, Romanowska M. (2009; 2016), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Godziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń.
 9. Godziszewski B. (2006), Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne - ujęcie zasobowe, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu", seria: "Zarządzanie i Marketing".
 10. Foss N.J. (Ed.), (1997), Resources and Strategy: A Brief Overview of Themes and Contributions, (in:) Resources, Firms, and Strategies: A Reader in the Resource-Based Perspective, Oxford University Press, Oxford.
 11. Hamel G., Prahalad C.K. (1990), The Core Competencies of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June.
 12. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 13. Hitt M.A., Ireland R.D. (1985), Corporate Distinctive Competence, Strategy, Industry and Performance, "Strategic Management Journal", Vol. 6.
 14. Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 15. Krupski R. (2005a), Elastyczność polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 16. Krupski R., (2005b), Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulentne otoczenie, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 17. Krupski R., (2006), Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu".
 18. Koruna S. (2004), Leveraging Knowledge Assets: Combinative Capabilities - Theory and Practise, "R&D Management", Vol. 34, No. 5.
 19. Lisiński M. (2004), Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 20. Lowell B. (2010), Dynamic Management: Better Decisions in Uncertain Times, "McKinsey Quarterly", Iss. 1.
 21. Pierścionek Z. (2011a), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Pierścionek Z. (2011b), Teorie źródeł konkurencyjności oraz ich postrzeganie przez praktyków, (w:) Łobejko S., Pierścionek Z. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 23. Porter M. E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 24. Quinn J.B. (1993), Managing the Intelligent Enterprise: Knowledge & Service-Based Strategies, "Planning Review", Vol. 21, Iss. 5.
 25. Senge P. M. (1992), Creating the Learning Organization, "The McKinsey Quarterly", Iss. 1.
 26. Stalk G., Evans P., Shulman L.E. (1992), Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy, "Harvard Business Review".
 27. Stankiewicz M. J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 28. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", Vol. 18.
 29. Thompson A.A. Jr., Strickland A.J. (1999), Strategic Management. Concepts and Cases, 11th Ed.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu