BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarnowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce i w Hiszpanii - analiza porównawcza
Directions of Food Industry Development in Poland and in Spain - Comparative Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 256-266, rys., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy
Food industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Hiszpania
Poland, Spain
Abstrakt
Przemysł spożywczy jest ważnym sektorem gospodarki Polski i Hiszpanii, dwóch krajów UE o najbardziej zbliżonych potencjałach produkcyjnych ziemi i pracy. Celem artykułu było porównanie kierunków i tempa rozwoju tego przemysłu na tle UE. Hiszpania po przystąpieniu do Wspólnoty bardzo się rozwinęła gospodarczo i infrastrukturalnie. Jednak w ostatnich latach mocno odczuła skutki globalnego kryzysu gospodarczego. Wpłynął on również na przemysł spożywczy, który jest relatywnie mało podatny na wahania koniunktury. Dla Polski jest to pouczające doświadczenie, gdyż po akcesji do UE rozwija się w podobny sposób. Analiza wyników działalności polskiego przemysłu spożywczego świadczy o szybkim jego wzroście i możliwościach konkurowania z Hiszpanią w przyszłości głównie w branży mleczarskiej i paszowej. (abstrakt oryginalny)

The food industry is an important economic sector in Poland and Spain, two EU countries with the most similar production and land-use potential. The aim of the article was to compare the directions and pace of development of this industry against the EU. Spain, after its accession to the Community, has developed economically and infrastructurally. In recent years, however, the effects of the global economic crisis have been strongly affected Spain economy. It also affected the food industry, which is relatively less susceptible to fluctuations in economic conditions. For Poland this is an instructive experience, because after its accession to the EU it develops in a similar way. The analysis of activity results of the Polish food industry is evidence of its rapid growth and its ability to compete with Spain in the future mainly in the dairy and feed industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurostat. Pobrane 25 maja 2017 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 2. FAOSTAT. Pobrane 1 czerwca 2017 z: http://www.fao.org/faostat/en/#data/MK
 3. Fierla, I. (red.). (2011). Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 195.
 4. Global Built Asset Wealth Index (2015). Amsterdam: Arcadis. Pobrane 4 czerwca 2017 z: https://www.arcadis.com/media/8/1/D/{81DC63EB-831F-41F3-BB8E-542031D8E3A6}9385_Global Built Asset Wealth Index 2015 UPDATED WEB.pdf
 5. Kołodko, G. (2008). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 6. Kowalska, A. (2016). Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora owocowego po przystąpieniu do Unii Europejskiej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego 16(31), z. 2, 176-185.
 7. Mroczek, R. (red.). (2015). Przemiany strukturalne przemysłu spożywczego w Polsce i UE na tle wybranych elementów otoczenia zewnętrznego. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 8. Mroczek, R.(red.).(2014). Polish food industry in 2008-2013. Publikacje Programu Wieloletniego 2011-2014, 117.1. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 9. NACE Rev.2. Statistical classification of economic activites in the European Community (2008). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 10. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 11. Piecuch, J., (2017). Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu z perspektywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia. Warszawa: Difin.
 12. Poczta, W., Beba, P. (2014). Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(29), z. 3, 158-167.
 13. Promoting an EU Industrial Policy for Food and Drink. Competitiveness Report (2014). Brussels: Food Drink Europe. Pobrane 4 czerwca 2017 z: http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Promoting_an_EU_industrial_policy_for_food_and_drink.pdf
 14. Rakowski, W. (2017). Hiszpania - Polska. Studium poznawcze rozwoju gospodarczego. Warszawa: CeDeWu.
 15. Szwacka-Mokrzycka, J. (2009). Przemiany na rynku żywności po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 79, 63-74.
 16. Szwacka-Mokrzycka, J. (2015). Zachowania przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w okresie kryzysowym W: A. Czyżewski, B. Klepacki (red.) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (s. 526-534). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 17. Tarnowska, A. (2014). Konkurencyjność podażowa polskiego sektora warzywniczego w Unii Europejskiej. Ekonomia XXI wieku, 3(3), 23-34.
 18. Urban, R., Szczepaniak, I., Mroczek, R. (2010). Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza). Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.
 19. Wrzesińska-Kowal, J., Drabczyk, K. (2014). Food production in Poland, compared to selected European Union Member States. SJ Problems of World Agriculture, 14(4), 205-214.
 20. Wysokińska, Z. (2011). Competitiveness of Polish economy on international markets after accession to European Union W: P. Buła, H. Łyszczarz, A. Mihi Ramirez, J. Teczke (red.) Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain. Cracow: Cracow School of Business, Cracow University of Economics.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.44
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu