BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twarowska Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Ocena pozycji walut kluczowych międzynarodowego systemu walutowego w latach 1990 - 2016 i perspektywy zmian
Assessment of the Key Currencies in International Monetary System in 1990-2016 and the Perspective of Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 267-286, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Waluta międzynarodowa, Rezerwy walutowe, Dolar, Euro, Międzynarodowy system walutowy
International currency, Foreign exchange reserves, Dollar, Euro, International monetary system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena pozycji walut kluczowych jako czynnika determinującego zmiany w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu walutowego. Metodyka obejmuje badania teoretyczne (analityczne studia literatury naukowej i raportów badawczych) oraz badania empiryczne (analiza danych statystycznych BIS, IMF, SWIFT, EBC, UNCTAD). Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że główną walutą międzynarodową pozostaje dolar, a utworzenie obszaru wspólnej waluty w UE nie doprowadziło do oczekiwanych zmian pozycji głównych walut i uzyskania przez euro pozycji drugiej waluty globalnej, konkurującej skutecznie z dolarem w pełnieniu funkcji pieniądza światowego. Ponadto, rosnący od lat potencjał gospodarczy i handlowy Chin oraz transformacja układu sił gospodarczych nie znajduje odzwierciedlenia w zmianie pozycji walut krajów rozwijających się w pełnieniu funkcji pieniądza światowego. Prezentowane scenariusze transformacji MSW nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do zmian znaczenia walut kluczowych, ale wprowadzenie jednej globalnej waluty wydaje się być zbyt trudne w obecnych warunkach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyze and evaluate the position of the key currencies as a determinant of changes in the functioning of the international monetary system. Methodology includes theoretical studies (scientific literature and research reports) and empirical studies (statistical analysis of BIS, IMF, SWIFT, ECB, UNCTAD data). The analysis makes it possible to conclude that the dollar remains the main international currency, and the creation of a single currency area in the EU has not led to the expected changes in the main currencies positions as well as the euro has not reached the position of the second global currency competing effectively against the dollar as a global currency. Moreover, the growing economic and trade potential of China and the transformation of the global economic power are not reflected in the changes of developing countries' currencies positions in the functions of global money. The presented scenarios of the IMS transformation do not give a clear answer about the future of the key currencies, but the implementation of a single global currency seems too difficult in the current conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angeloni, I., Bénassy Quéré, A., Carton, B., Darvas, Z., Destais, Ch., Pisani-Ferry, J., Sapir, A., Vallee, S. (2011). Global currencies for tomorrow: a European perspective, Bruegel Brinluept Series, XIII.
 2. Bacchetta, P., van Wincoop, E. (2002). A theory of currency denomination of international trade. ECB Working paper, 177.
 3. Białowąs, T. (2016). Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999-2014. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 5-14.
 4. Bilski, J. (2015). Pieniądz międzynarodowy w powojennej historii międzynarodowego system walutowego. Teoria i praktyka. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 5 (316), 5-25.
 5. BIS (2005). Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Markets Activity, Basel, March.
 6. BIS (2016). Trennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2016. Monetary and Economic Department, September 2016. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf
 7. Chinn, M., Frankel, J.A. (2005). Will the euro eventually surpass the dollar as leading international reserve currency. NBER Working Paper 11510, July.
 8. Chinn, M., Frankel, J.A. (2007), Will the Euro Eventually Surpass the Dollar as Leading International Reserve Currency. W: R.H. Clarida (red.) G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment (s. 283-322). University of Chicago Press.
 9. COFER (2017). Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, International Monetary Fund. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://data.imf.org
 10. Cohen, B.J. (2000). Life at the Top: International Currencies in the Twenty-First Century. Princeton Essays in International Finance, No 221, December.
 11. Cooper, R (2000). Key currencies after the euro. W: R. Mundell, A. Clesse (red.) The euro as a stabilizer in the international economic system, Kluwer, Boston.
 12. Devereux, M., Shi, S. (2005). Vehicle currency. Mimeo, University of British Columbia.
 13. ECB (2016). The international role of the euro. Interim report. European Central Bank. June.
 14. Eichengreen, B. (1998). The euro as a reserve currency. Journal of the Japanese and International Economies, 12.
 15. Frankel, J.A. (2000). Impact of the euro on members and non-members. W: R. Mundell, A. Clesse (red.) The euro as a stabilizer in the international economic system, Kluwer, Boston.
 16. Galati, G.G., Wooldridge, P. (2006). The euro as the reserve currency: a challenge to the pre-eminence of the US dollar? BIS Working Papers, No 218, October.
 17. Gaspar, V. (2004). Financial integration and the international role of the euro. Euro at Five: Ready for a Global Role, Institute for International Economics, Washington, DC, 26 February.
 18. Goldberg, L.S., Tille, C. (2009). Micro, macro, and strategic forces in international trade invoicing. NBER Working Paper, 15470.
 19. Hartmann, P., Issing, O. (2002). The international role of the euro. Journal of Policy Modeling, 24(4), 315-345.
 20. IMF (1977). Exchange Rates, June 30, 1976, 1976, IMF Survey, July 19.
 21. IMF (1983). Exchange Rates and Exchange Arrangements, December 31, 1982, 1983, IMF Survey, January 24.
 22. IMF (1990). Exchange Rates and Exchange Arrangements, March 30, 1990, IMF Survey, vol 19 no. 13.
 23. IMF (2013). Annual Report 2013. Appendix II. Financial Operations and Transactions..
 24. IMF (2015). Annual Report 2015. Appendix II. Financial Operations and Transactions.
 25. IMF (2017). World Economic Outlook Database October 2016. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://www.imf.org
 26. Kąkol, M., Mucha-Leszko, B. (2005). Znaczenie euro jako waluty światowej. W: B. Mucha-Leszko (red.) Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Wydawnictwo UMCS, Lublin,169-202.
 27. Kenen P.B. (1983). The role of the dollar as a international currency. Occasional Papers 13, Group of Thirty, New York.
 28. Lai, E.L.-C., Yu, X. (2014). Invoicing Currency in International Trade: An Empirical Investigation and Some Implications for the Renminbi, The World Economy.
 29. Mucha-Leszko, B. (2005). Rozwój powiązań w gospodarce światowej - etapy globalizacji i regionalizacja procesów gospodarczych. W: B. Mucha-Leszko (red.) Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 15-114.
 30. Mucha-Leszko, B. (2007). Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 31. Mucha-Leszko, B. (2013). Hiszpania w unii walutowej. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, 47(1), 107-120.
 32. Mucha-Leszko, B. (2014). Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej. Annales UMCS. Sectio H Oeconomia, 48(1), 151-160.
 33. Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2012). Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy. W: E. Molendowski (red.) Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie (s. 313-322). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 34. Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2013). Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. Studia Ekonomiczne. ZN UE w Katowicach, 129, 97-106.
 35. Oręziak, L. (2001). Główne waluty międzynarodowe. Bank i Kredyt, 9. Bankowe ABC, 76.
 36. Pszczółka, I. (2011). Współczesne waluty międzynarodowe. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 37. Skopiec, D.A. (2016). Akumulacja oficjalnych rezerw walutowych jako determinanta stabilności współczesnej gospodarki światowej. Studia Ekonomiczne. ZN UE w Katowicach, 266, 178-188.
 38. SWIFT (2015). Worldwide Currency Usage and Trends. Information paper prepared by SWIFT in collaboration with City London and Paris EUROPLACE, December.
 39. Truman, E.M. (2004). The Limits of Exchange Market Intervention. W: C. Fred Bergsten and John Williamson (red.) Dollar Overvaluation and the World Economy (s. 247-265). Washington, Institute for International Economics.
 40. UNCTAD (2015). Systemic Challenges in the International Monetary System. Trade and Development Report. Making the international financial architecture work for development, Chapter III.
 41. UNCTAD (2017). UNCTADstat. Pobrane 19 lutego 2017 z: http://unctadstat.unctad.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu