BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malczewska Magdalena (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Krakowiak Jan (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Dziankowska-Zaborszczyk Elżbieta (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Ślusarek Agnieszka (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Bielecki Wojciech (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Tytuł
Psychologiczne wyznaczniki zarządzania sytuacją kryzysową na przykładzie grupy osób bezrobotnych 45+
Psychological Determinants of Crisis Management on the Example of Unemployed Aged 45+
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 257-267, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Kapitał ludzki, Sytuacje kryzysowe
Unemployment, Human capital, Crisis situations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem zrealizowanego badania była ocena poziomu samooceny, nadziei na sukces, silnej woli i umiejętności znajdowania rozwiązań w grupie osób pozbawionych zatrudnienia w wieku 45+. Analizy naukowe wykazały, że stereotypy dotyczące osób dojrzałych na rynku pracy nie całkiem odnoszą się do rzeczywistości, ponieważ wielu pracowników w wieku 45+ to osoby zdyscyplinowane, lojalne, posiadające duże doświadczenie i skłonne do większej koncentracji na pracy, niż osoby młode [Klimkiewicz 2009]. Aktywność zawodowa tej części społeczeństwa niesie także pozytywne skutki dla pozostałych grup, m.in. poprzez niepobieranie świadczeń z budżetu państwa oraz możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami [Klimkiewicz 2009]. Z tego względu, ocena psychospołecznego funkcjonowania tej grupy bezrobotnych wydaje się bardzo istotna i może przyczynić się do wypracowania skuteczniejszych form pomocy. (fragment tekstu)

Unemployment is current and still unresolved social issue. A group that is often marginalized in the labor market are people over 45, despite the fact, that their professional activity has many benefits for the whole society. About transition from unemployment decides some psychological variables. The aim of the paper was to assess of the level of self-esteem and hope for success among unemployed 45+. The survey included 185 unemployed residents of the Lodz province. To evaluate the variables was used KNS questionnaire and The Rosenberg Scale. The correlation between variables revealed a positive association between hope for success and self-esteem. The survey revealed a high level of self-esteem and hope for success in the study group, which confirmed the thesis of an existing relationship between the two variables and the effectiveness of coping with unemployment. Assessment of the level of these characteristics in the study group appears to be important and can help to develop more effective forms of prevention unemployment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bańka A. (2012), Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Wydawnictwo Print-B, Poznań.
 3. Baumeister R., Campbell J., Krueger J., Vohs K. (2003), Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness or healthier lifestyles?, "Psychological Science in the Public Interest", z. 4, nr 1.
 4. Bochniak M. (2008), Bezrobocie a zdrowie psychiczne - przegląd badań, Pedagogika Pracy, nr 53.
 5. Burchell B. (1994), Unemployment and psychological health, [w:] D. Gallie, C. Marsch, C. Vogler (red.), Social Change and the Experience of Unemployment, Oxford University Press, Oxford.
 6. Diener E., Diener M. (1995), Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem, "Journal of Personality and Social Psychology", nr 68.
 7. Dudek H. (2013), Podręcznik wdrażania Modelu Pracowni Aktywizacji Osób 45+, Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Łodzi, Łodź.
 8. Kmiecik-Baran K. (2009), Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. Klimkiewicz A. (2009), Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy, "Polityka Społeczna", nr 2.
 10. Kornacka-Skwara E. (2003), Strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej stosowane przez mężczyzn bezrobotnych - analiza porównawcza, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 5, cz. 1.
 11. Kwon P. (2007), Hope, defense mechanisms and adjustment: implications for false hope and defensive hopelessness, "Journal of Personality", nr 70.
 12. Łaguna M. (2006), Ogólna samoocena czy przekonanie o własnej skuteczności? Uwarunkowania gotowości do działań przedsiębiorczych u osób bezrobotnych, "Przegląd Psychologiczny", z. 49, nr 3.
 13. Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2008), Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 14. Łaguna M., Bąk W. (2007), Emocje i przekonania na temat ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji [w:] A. Błachnio, A. Goździk (red.), Bliżej emocji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 15. Łaguna M. (2006), Skala Skuteczności Przedsiębiorczej, "Roczniki Psychologiczne", z. 9, nr 2.
 16. Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2007), Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga. Polska adaptacja metody, "Psychologia Społeczna", z. 2, nr 4.
 17. Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M. (2002), Kwestionariusz Nadziei na Sukces (KNS), Podręcznik, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa.
 18. Mlonek K. (1992), Tradycja badań bezrobocia w Polsce - zagadnienia metodologiczne, "Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 19. Oleś M. (2006), Psychologiczna charakterystyka dzieci o wysokim i niskim poczuciu osamotnienia, "Roczniki Psychologiczne", z. 9, nr 1.
 20. Przewoźniak L. (2000), Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia, [w:] A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś (red.), Zdrowie Publiczne, t. 1, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 21. Retowski S. (1995), Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia, "Przegląd Psychologiczny", z. 38, nr 1.
 22. Rosenberg M. (1965), Society and adolescent self-image, Princeton University Press, New York.
 23. Synder C. (2002), Hope theory: rainbow in the mind, "Psychological Inquiry", nr 13.
 24. Synder C., Sympson S., Michael S., Cheavens J. (2000), Optimism and hope constricts: variations on a positive expectancy theme , [w:] E. Chang, Optimism and pessimism: Implications for theory, research and practice, American Psychological Association, Washington 2000.
 25. Zakrzewski S. (2012), Zjawiska Patologii Społecznej. Przyczyny-Przebieg-Skutki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 26. Główny Urząd Statystyczny (2015), Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w lipcu 2015 roku, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocierejestrowane/miesieczna-informacja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-lipcu-2015-roku,1,42.html, dostęp: 23 września 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu