BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oppeln-Bronikowski Jerzy
Tytuł
Practical Problems Associated with the Implementation of Solvency II and the New Insurance and Reinsurance Activity Act on the Example of the Article 172 of this Act
Praktyczne problemy związane z implementacją dyrektywy Solvency II oraz nową ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na przykładzie art. 172 tej ustawy
Źródło
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2016, nr 4, s. 155-165, bibliogr. 12 poz.
Insurance Review
Słowa kluczowe
Działalność ubezpieczeniowa, Reasekuracja, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurance activity, Reinsurance, Insurance company
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Unia Europejska (UE)
, European Union (EU)
Abstrakt
Autor niniejszego artykułu skupia się na analizie postanowień artykułu 172 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który reguluje zasady związane z instytucją cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej prowadzonej przez krajowe zakłady ubezpieczeń oraz krajowe zakłady reasekuracji. Niezależnie od przeprowadzonej analizy przedmiotowych przepisów, autor rozważa również kwestię prawidłowości ostatnio wprowadzonych zmian w świetle niektórych przepisów prawa unijnego oraz zwraca uwagę na istotny błąd popełniony podczas procesu legislacyjnego dotyczący uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie możliwości wydania decyzji zakazującej lub ograniczającej swobodne dysponowanie aktywami oraz zaciąganie zobowiązań przez krajowe zakłady reasekuracji, jak również w kwestii przekazania zarządu majątkiem takiego podmiotu. (abstrakt oryginalny)

Author of this paper discusses, first and foremost, Article 172 of the Insurance and Reinsurance Activity Act of 11 September 2015, which lays down the principles related to the withdrawal of a permission to carry out insurance or reinsurance activity granted to a domestic insurance or reinsurance establishment. Apart from the above-mentioned issue, the author also reviews the correctness of recently introduced amendments in light of certain provisions of EU law and points to a major error made during the legislation process. The error in question relates to the supervisory authority's power to issue a decision prohibiting or limiting the right to freely dispose the assets of a domestic reinsurance establishment and to assume obligations by such an establishment as well as the power to issue a decision to transfer the administration of property of a domestic reinsurance establishment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. 14, Warszawa 2016, Legalis
 2. Jaśkowska M., Rozdział IV. Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej [in:] Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego Tom 1, eds. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Legalis 2015
 3. Gołaszewski P., Wąsowski K. [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, eds. M. Wierzbowski, R. Hauser, wyd. 3, Warszawa 2017, Legalis
 4. Tuleja P. [in:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, eds. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, Legalis
 5. Szaraniec M., Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej. Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej. 2. Nadzór ubezpieczeniowy. [in:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, ed. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, LEX
 6. Wojno B., Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, [in:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, eds. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Wyd.2, Warszawa 2014, Legalis
 7. Kruczalak-Jankowska J. [in:] Komentarz do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [in:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, ed. M. Glicz, wyd. II, LEX, 2010
 8. Insurance and Reinsurance Activity Act of 11 September 2015, Journal of Laws of 2015, item 1844
 9. Act on insurance activity of 22 May 2003, Journal of Laws of 2015, item 1206
 10. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483
 11. Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), Official Journal of the EU L 335, 17.12.2009
 12. The Code of Administrative Procedure of 14 June 1960, Journal of Laws of 2016, item 23
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7264
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu