BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunecka Danuta (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Tytuł
Zasoby organizacji czynnikiem warunkującym stosunek do innowacji na przykładzie sektora usług zdrowotnych
Resources of the Organization as a Factor in Relation to the Innovation on the Example of Health Services Sector
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 335-345, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Innowacje, Wyniki badań
Hospital service, Innovations, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Za cel pracy przyjęto zbadanie, czy istnieje związek pomiędzy postrzeganiem przez pracowników szpitali posiadanych zasobów, uznawanych w ich opinii za kluczowe dla danej organizacji, a stosunkiem respondenta do innowacji. Uwzględniając specyfikę sektora usług zdrowotnych, warunkowaną m.in. rodzajem świadczonej opieki, uwagę badawczą skupiono jedynie na placówkach opieki stacjonarnej - szpitalach. Badanie zrealizowano w pierwszym kwartale 2014 roku. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Analizy statystyczne zebranego materiału wykonano w oparciu o arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oraz pakiet statystyczny Statsoft, Inc. (2010) STATISTICA 9.1. (fragment tekstu)

Currently innovations are considered to be the main factor in the development of any organization. Innovation as the ability to continuously seek, implement and disseminate new solutions is not only a prerequisite for gaining a competitive advantage, but also to maintain the current position in the market. Model approach to innovation takes into account the interactions between the components of this process. Particular importance is assigned to the resources of the organization. Due to the nature of the health services sector, research attention has been focused on hospitals. The examination whether there is a relationship between the perception of resources that are key to the hospital among its staff, and the approach of the respondent to innovation. Material consisted of 493 questionnaires that have been filled by employees of 7 hospitals, operating in the West Pomeranian Voivodeship. Diagnostic survey has been the research method. In the case of human resources (p = 0,009) and capital (p = 0,002), the results confirmed that there is a link between organization's key resources recognized by the subject and its relationship to innovation. As essential for the functioning of hospitals respondents have considered human resources (4,3 - average rating of all respondents in the five-point scale). In view of the importance of human resources in the smooth functioning of any health care system and their role in the innovation process, decision-makers and managers in the health services sector should be concentrated on securing their optimum. Both in terms of quantity and quality. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J. (2013), Innowacje jako czynnik sukcesu, "Zarządzanie i finanse", nr 4/1, s. 7-16.
 2. Czerniachowicz B. (2012), Zasoby i ich znaczenie w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty naukowe US", nr 690 (51), ss. 439-448.
 3. Drucker P.F. (1991), Przedsiębiorczość i innowacyjność, PWE, Warszawa.
 4. Drucker P.F. (1994), Menedżer skuteczny, Wyd. AE, Kraków.
 5. Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Haanes K., Lowendahl B. (1997), The Unit of Activity: Towards an Alternative to the Theories of the Firm, [w:] H. Thomas et al. (Eds.), Strategy, Structure and Style, Ed. John Wiley & Sons, London, pp. 201-218.
 7. Jończyk J. (2011), Proinnowacyjna kultura organizacyjna w szpitalach publicznych, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 2 (79), ss. 43-54.
 8. Jończyk J. (2013), Istota innowacji w publicznych szpitalach, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, Wyd. UE, Katowice.
 9. Korkosz-Gębska J. (2014), Kreatywność i innowacje w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, t. II, Oficyna Wyd. PTZP, Opole.
 10. Kosała M., Pichur A. (2009), Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie", nr 799, ss. 87-98.
 11. Kunasz M. (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 10, ss. 33-48.
 12. Kunecka D. (2013), Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia, " Współczesne zarządzanie", nr 2, ss. 100-107.
 13. Kurzawa-Dobek A. (2014), Wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia innowacji technologicznych - aspekt teoretyczny, [w:] H. Bieniok (red.), Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1. Koncepcje i modele, Wyd. UE, Katowice.
 14. Makowski D., Jemielniak D. (2010), Organizacja i zarządzanie, [w:] M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 15. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (2010), Studium niematerialnych zasobów organizacji, "Zeszyty Naukowe UE w Krakowie", nr 820, ss. 31-46.
 16. Niedzielski P. (2005), Rodzaje innowacji, [w:] K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii - Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 17. Pomykalski A., Blażniak R. (2014), Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje [w:] T. Kraśnicka (red.) Innowacyjność współczesnych organizacji: kierunki i wyniki badań. Część II. Wyd. UE, Katowice.
 18. Tokarski J. (red.) (1980), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 19. Zieliński M. (2014), Efektywność innowacji z perspektywy przedsiębiorstwa, [w:] M. Zieliński, A. Vogelgesang (red.), Gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie - wybrane problemy, "Przegląd Nauk Stosowanych", nr 2, ss. 9-20.
 20. Żukowska J., Pindelski M. (2010), Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami - studium przypadku, [w:] J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, Wyd. TNOIK, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu