BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kautsch Marcin (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Tytuł
Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia w Polsce
The Challenges Facing the Health Care System in Poland and Possible Reform
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 10, cz. 3, s. 347-358, tab., bibliogr. 44 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie w zdrowiu publicznym - aspekty społeczne i ekonomiczne
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, System ochrony zdrowia, Szpitalnictwo, Choroby przewlekłe
Health care protection, Health care system, Hospital service, Chronic diseases
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie autorskiego wyboru wyzwań stojących przed systemem ochrony zdrowia w Polsce, które w pierwszym rzędzie oddziałują w sposób bezpośredni na dostarczycieli usług zdrowotnych. Z pewnością nie opisano wszystkich wyzwań, jednak bez zmierzenia się z tymi poniżej opisanymi trudno liczyć na poprawę, a być może nawet funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. (fragment tekstu)

Meeting growing needs and expectations of the public regarding the scope, quality and methods of delivery of health services is a fundamental objective that must be achieved by a healthcare system in Poland. Apart from general problems, such as survival of healthcare organizations on the more competitive market, an aging population with chronic diseases, increasing requirements of patients and technological progress are conditions under which health systems function. As aging also applies to the medical professions and it results in shortages of staff, especially nurses. In these circumstances a strong resource restructuring of the sector is needed including amending roles of various professions, including an increase in the role of nurses, physiotherapists and public health professionals is crucial. Changing methods of payment for medical services, introduction of new non-clinical technologies and improving effectiveness of healthcare organizations and a system itself are other challenges that a healthcare system has to face. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Binkowska-Bury M., Nagórska M., Januszewicz P., Ryżko J. (2010), Migracje pielęgniarek i położnych - problemy i wyzwania, "Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie", Rzeszów, nr 4, ss. 497-504.
 2. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur St. Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna Wł., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 3. CBOS (2014), Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014. Komunikat z badań CBOS, Nr 107/2014, CBOS, Warszawa.
 4. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (2006-2014), Biuletyny Ministerstwa Zdrowia, Warszawa 2006-2014.
 5. Czapiński J., Panek T. (2015), Opieka zdrowotna, [w:] Czapiński J. Panek T. (red.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport., Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 6. Halik R., Kuszewski K. (2007), Narodowy Program Zdrowia 2007-2015 jako narzędzie kształtujące politykę zdrowotną Polski, [w:] M.J. Wysocki, D. Cianciara (red.), Potencjał promocji zdrowia w Polsce. Krajowe oraz regionalne polityki i plany zdrowotne, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.
 7. Health Consumer Powerhouse (2015), Euro Health Consumer Index 2014 Report [online], http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2014/EHCI_2014_report.pdf, dostęp: 27 lutego 2015.
 8. Health Consumer Powerhouse (2016), Euro Health Consumer Index 2015 [online], http://www.healthpowerhouse.com/files/EHCI_2015/EHCI_2015_report.pdf, dostęp: 19 marca 2016.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 10. Ilves T.H. (2012), Redesigning health in Europe for 2020, eHealth Task Force Report [online], http://www.epractice.eu/files/eHealth%20Task%20Force%20Report%20-%20Redesigning%20health%20in%20Europe%20for%202020%20-%20Part%20I.pdf, dostęp: 20 kwietnia 2014.
 11. Kautsch M. (2011), Managing Public Healthcare Units in Poland - Research Findings, "Economics and Sociology" 4(1a), ss.130-147.
 12. Kautsch M., Lichoń M., Dela R. (2014), Dialog techniczny i konkurencyjny w ochronie zdrowia, "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", nr 9.
 13. Kierzkowska I., Masłowska St. (2015), Grupa zakupowa w jednostkach ochrony zdrowia województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wyd. rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa.
 14. Klich J. (2015), Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej [w:] M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wyd. rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Kuc B.R. (2008), Kontrola Kontroling Audyt 3 w 1 podobieństwa i różnice. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 16. Lewandowska H. (2009), Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia, Difin, Warszawa.
 17. Lisowska B. (2014), Demograficzna katastrofa w medycynie. Za 10 lat Polska będzie musiała sprowadzać lekarzy z zagranicy, GazetaPrawna.pl [online], http://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/781219,demograficzna-katastrofa-w-medycynie-za-10-lat-polska-bedziemusiala-sprowadzac-lekarzy-z-zagranicy.html, dostęp: 21 kwietnia 2015.
 18. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2008), Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 19. Medycyna Praktyczna (niedatowane), [online], http://www.mp.pl/ankieta/pollwyniki.php?poll_id=111&w=1&_tc=64B78B1BE4144C4CA05694B799A53BC6, dostęp: 11 lutego 2006.
 20. Ministerstwo Zdrowia (niedatowane), Zadłużenie SPZOZ [online], http://www.mz.gov.pl/systemochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz/, dostęp: 16 maja 2016.
 21. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (1996), NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 1996-2005, Warszawa.
 22. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2014), Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych w okresie od 01-05-2004 do 31-12-2013, dla poszczególnych grup [online], http://www.nipip.pl/attachments/article/2622/Wydane_za%C5%9Bwiadczenia_2004-2013.pdf, dostęp: 13 lipca 2014.
 23. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (2010), Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce do roku 2020, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa.
 24. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (2013), Analiza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych w roku 2011 oraz prognoza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych na lata 2015-2035, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa.
 25. Najwyższa Izba Kontroli (2012), Informacja o wynikach kontroli. Informatyzacja szpitali [online], http://www.nik.gov.pl/plik/id,4849,vp,6462.pdf, dostęp: 3 marca 2015.
 26. Najwyższa Izba Kontroli (2013), Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 27. Nojszewska E. (2011), System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 28. Nojszewska E. (2013), Zmieniające się otoczenie systemu ochrony zdrowia determinantą jego przyszłości, "Problemy Zarządzania" vol. 11, nr 1 (41), t. 2, ss. 31-32.
 29. Nowak-Starz G., Ździebło K., Grzywna T. (2007), Ekwiwalencja dyplomów i uznawanie kwalifikacji zawodowych w jednoczącej się Europie na przykładzie pielęgniarek i położnych, "Pielęgniarstwo XXI wieku", nr 2 (7), ss. 19-20.
 30. Nowicki M. (2014), ZIP ujawnia przekręt dekady? System informatyczny NFZ pełen jest fikcyjnych zabiegów, 5 sierpnia 2014 r. [online], http://fakty.tvn24.pl/ludzie-faktow,2324,c/marek-nowicki,2229,p.html, dostęp: 20 sierpnia 2014.
 31. OECD (2015), OECD Health Data 2015 [online], http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT, dostęp: 16 maja 2016.
 32. Rada Ministrów (2007), Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 33. Rada Narodowego Funduszu Zdrowia (2015), Uchwała Nr 7/2015/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia rekomendacji Zespołu Problemowego do spraw świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, udzielanych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia [online], http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/uchwaly-rady-nfz/uchwala-nr-72015ii,6346.html, dostęp: 25 kwietnia 2015.
 34. Rudawska I. (2011), Zintegrowana opieka zdrowotna - w poszukiwaniu poprawy efektywności, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 3 (33), ss. 140-152.
 35. Salisbury Ch., Johnson L, Purdy S., Valderas J.M. Montgomery A.A. (2011), Epidemiology and impact of multimorbidity in primary care: a retrospective cohort study, "British Journal of General Practice", January, pp. 13-21.
 36. Sobczak A., Grudzień-Sękowska J. (2011), Zwiększanie efektywności opieki zdrowotnej przez płacenie za wyniki - specyfika, przykłady i warunki skutecznego zastosowania, "Problemy Zarządzania", vol. 9, nr 3 (33), ss. 153-168.
 37. St Sauver J.L., Boyd C.M., Grossardt B.R., et al. (2015), Risk of developing multimorbidity across all ages in an historical cohort study: differences by sex and ethnicity. BMJ Open 2015;5: e006413. doi:10.1136/ bmjopen-2014-006413
 38. Sułkowska J. (2011), Zarządzanie talentami w polskich szpitalach, [w:] R. Lewandowski, R. Walkowiak (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Problemy wybrane, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn.
 39. Szcześniak A., Jędrysiak P. (2014), Wzrasta średnia wieku pielęgniarek i położnych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych [online], http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/stat/2730-statystykisa-nieublagane-z-roku-na-rok-mimo-ze-rosnie-liczba-zarejestrowanych-pielegniarek-ipoloznych-chetnych-do-ksztalcenia-sie-w-tych-zawodach-wciaz-ubywa-dowodem-jest-wzrostsredniej-wieku-osob-wykonujacych-te-zawody-2, dostęp: 21 kwietnia 2015.
 40. The Economist Intelligence Unit (2011), The future of healthcare in Europe The Economist Intelligence Unit Limited [online], http://www.janssen-slovenia.si/sites/default/files/The-Future-Of-Healthcare-In-Europe.pdf, dostęp: 27 lutego 2015.
 41. Wismar M., Maier C.B., Glinos I.A., Dussault G., Figueras J. (eds.) (2011), Health professional mobility and health systems. Evidence from 17 European countries, European Observatory on Health Systems and Policies, World Health Organization.
 42. Włodarczyk W.C. (1996), Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 43. Wojtyła A. (niedatowane), Interpelacja w sprawie aktualnego stanu realizacji rządowego dokumentu Narodowy Program Zdrowia na lata 1996-2005, Debaty sejmowe XVII Kadencja [online], http://www.kadencja17.testos.waw.pl/int1-792.html, dostęp: 14 kwietnia 2011.
 44. WHO (2000), The WORLD HEALTH REPORT 2000. Health Systems: Improving Performance [online], http://www.who.int/whr/2000/en/whr00_en.pdf, dostęp: 21 kwietnia 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu