BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojny Jacek (Politechnika Rzeszowska), Baran Małgorzata (Collegium Civitas), Prusak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Model zarządzania projektami w instytucjach administracji publicznej
Model of Project Management in the Institutions of Public Administration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 23-41, tab., bibliogr. 55 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zarządzanie projektem
Public administration, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości wprowadzenia do instytucji sektora publicznego systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania projektami. Realizując ten cel, dokonano przeglądu literatury dotyczącej metody Project Management, a w szczególności najważniejszych podejść liniowych, takich jak IPMA, PMI, PRINCE2 oraz metodyk zwinnych, wśród których najbardziej rozpowszechniona w Polsce to scrum. Następnie przedstawiono założenia dotyczące modelu zarządzania projektami w administracji publicznej. Uwzględniono tutaj wybrane obszary o istotnym znaczeniu dla badanego typu organizacji. W artykule wykorzystano model PAEM - Projects in Administration Excellence Model [Strojny 2015]. Wymienione tam wymiary opisano, a następnie skonfrontowano z wybranymi podejściami - liniowym i zwinnym. Głównym celem tego porównania jest określenie założeń wdrożeniowych modelu zarządzania projektami. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia skuteczności i efektywności tego typu innowacyjnych zmian organizacyjnych [Strojny 2013b]. Wnioski dotyczące tego zagadnienia przedstawiono w podsumowaniu na końcu artykułu. (fragment tekstu)

Public administration institutions, like other contemporary organizations, strive to increase efficiency and effectiveness. One way, among others, to achieve such effects is to implement a project management system. Because of the implementation of the task budgeting and starting a new funding period in European Union, this solution could be very interesting for public administration. Therefore, the aim of the article is to analyze a project management model in public administration. Implementing it in the first place described a method of Project Management (PM), taking into account the most famous approach in the world like: IPMA (International Project Management Association), PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (Projects in Controlled Environment) and so-called agile methodologies. Then, there were defined basic dimensions of project management, significant from the point of view of public administration. Used here the PAEM model (Projects in Administration Excellence Model) consists of eight elements: 1) stakeholder oriented system of information and decision-making, 2) strategy based on the priorities, 3) comprehensive tasks management system, 4) resource-based task budget, 5) matrix organizational structure, 6) pro-effective remuneration system, 7) comprehensive quality assurance system management, 8) specialized project management software. Each of these dimensions were related to the assumptions described above approaches, identifying the results, significant assumptions implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbasi G.Y., Al-Mharmah H. (2000), Project management practice by the public sector in a developing country, International Journal of Project Management, 18.2.
 2. Andersen E.S., Jessen S.A. (2003), Project maturity in organisations, "International Journal of Project Management", 21.6.
 3. Baran M., Kłos M. (2013), Metody zarządzania projektami unijnymi realizowanymi przez uczelnie wyższe [w:] T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 11, cz. 2, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 4. Baran M., Strojny J. (2013), Kompleksowe podejście do zarządzania projektami na przykładzie uczelni wyższej [w:] Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", z.12, cz. I, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Łódź.
 5. Borowska K. (2012), Zastosowanie metody Project Cycle Management w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych [w:] P. Czubika i Z. Macha (red.), Heraditas Mercaturae. Księga pamiątkowa dedykowana świętej pamięci profesorowi S. Miklaszewskiemu, Instytut Multimedialny, Kraków.
 6. Brookes N., Clark R. (2009), Using Maturity Models to Improve Project Management Practice [online:] Available at: http://pomsmeetings.org/ConfProceedings/011/FullPapers/011-0288.pdf [Assessed: 02 March 2015].
 7. Chajęcki A., Krzakiewicz C., Chajęcki M. (2012), Elastyczność organizacji a turbulentne otoczenie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", 56.
 8. Charette P., Mitchell A., McSweeney E., Mazur S. (red.) (2004), Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych, Wyd. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 9. Chmielarz W. (2012), Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi, Problemy Zarządzania", 3(38).
 10. Chrapko M. (2013). Scrum. O zwinnym zarządzaniu projektami, Helion, Gliwice.
 11. Cooke-Davies T.J. (2004), Project management maturity models [w:] The Wiley guide to managing projects, Hoboken P. Morris, Peter, J.K. Pinto, (Ed.), John Wiley&Sons, NJ.
 12. Cooke-Davies T.J., Arzymanow A. (2003), The maturity of project management in different industries: An investigation into variations between project management models, "International Journal of Project Management", 21.6.
 13. Fernandez D.J., Fernandez J.D. (2008), Agile project management-Agilism versus traditional approaches, "Journal of Computer Information Systems", 49(2).
 14. Fowler M., Highsmith J. (2001), The agile manifesto, "Software Development", 9(8).
 15. Frączkowski K. (2003), Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 16. Fuessinger E. (2006), Maturities of Project-Oriented Companies of About 15 Project-Oriented Nations, [online] Avaliable at: http://www.icoste.org/Slovenia2006 Papers/icecFinal00100.pdf [Accessed 26 July 2015].
 17. Gareis R. (2005), Happy Projects!, Manz, Vienna.
 18. Grant K.P., Pennypacker J.S. (2006), Project management maturity: An assessment of project management capabilities among and between selected industries, "Engineering Management", IEEE Transactions, 53.1.
 19. Habela P. (2011), Metodyki zarządzania projektem, Wyd. PJWSTK, Warszawa.
 20. Highsmith J., Cockburn A. (2001), Agile software development: The business of innovation, "Computer", 34(9).
 21. IPMA (2006), IPMA ICB - IPMA Competence Baseline Version 3.0, International Project Management Association, Zurich.
 22. IPMA (2013), IPMA Organizational Competence Baseline - The standard for moving organizations forward, International Project Management Association, Zurich.
 23. Kerzner H. (2013), Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, 11 Edition, John Wiley & Sons, Ohio.
 24. Kerzner H.R. (2011), Using the project management maturity model: strategic planning for project management, John Wiley & Sons, Ohio.
 25. Kopczyński T. (2014), Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, "Studia Oeconomica Posnaniensia", 2(9).
 26. Koszlajda A. (2010), Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach, Wyd. Helion, Gliwice.
 27. Kozarkiewicz A. (2012), Zarządzanie portfelami projektów, PWN, Warszawa.
 28. Kozioł-Nadolna K. (2014), Metodyki zarządzania projektami [w:] K. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie projektami w organizacji, Difin, Warszawa,
 29. Kwak Y.H. (2003), A brief history of Project Management [in:] G. Carayannis, Y.H. Kwak, FT. Anbari (ed.), The story of managing projects, Quorum Books, USA,.
 30. Kwak Y.H., Ibbs C.W. (2000), Assessing project management maturity, "Project Management Journal", 31(1).
 31. Lampel J., Pushkar P.J. (2004), Models of project orientation in multiproject organizations [w:] P. Morris, J.K. Pinto (red.), The Wiley guide to managing projects, Hoboken, NJ, John Wiley & Sons.
 32. Lenik P. (2011), Project Management jako Rozwójowa koncepcja wykorzystywana w innowacyjności, "Współczesne Zarządzanie", 3.
 33. Lianyinga L., Jinga H., Xinxinga Z. (2012), The Project Management Maturity Model and Application Based on PRINCE2, "Procedia Engineering", 29.
 34. Matos S., Lopes E. (2013), Prince2 or PMBOK-a question of choice, "Procedia Technology", 9.
 35. Morris P.W.G. (2004), Science, objective knowledge, and the theory of project management, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Civil Engineers, 150(2).
 36. Munns A.K., Bjeirmi B.F. (1996), The role of project management in achieving project success, International, "Journal of Project Management", 14(2).
 37. OGC (2009), Managing Successful Projects with PRINCE2TM, Office of Government Commerce, TSO, London.
 38. Pietras P. & Szmit M. (2003), Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, OKW Horyzont sc, Łódź.
 39. PMI (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOKR Guide), 5th Edition, Project Management Institute, Pennsylvania.
 40. PMI (2013), Organizational Project Management Maturity Model (OPM3R) - Third Edition, Project Management Institute, Pennsylvania.
 41. Rodney T.J., Muller R. (2003), On the nature of the project as a temporary organization, "International Journal of Project Management", 21(1).
 42. Schwaber K. (2004), Agile project management with Scrum, Microsoft Press.
 43. Seymour T., Hussein S. (2013), The History of Project Management, "International Journal of Management & Information Systems", 18(4).
 44. Stoner J.A.F., Wankel C.K. (1996), Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 45. Strojny J. (2012), Zarządzanie projektami innowacyjnymi, Rzeszów, Politechnika Rzeszowska.
 46. Strojny J. (2013a), Kultura projektowa - parametry oceny i wpływ na przebieg projektów, "Humanities and Social Sciences", 1.
 47. Strojny J. (2013b), Realizacja innowacyjnej usługi na przykładzie wdrożenia systemu zarządzania projektami, Prace Komisji geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.
 48. Strojny J. (2014). Organizacyjne i proceduralne uwarunkowania zarządzania projektami w jednostce samorządu terytorialnego, "Modern Management Review", 19.21(2).
 49. Strojny J. (2015), Dimensions of Project Orientation. Case-Study in Polish Local Government, 20th International Scientific Conference Economics and Management - 2015 (ICEM-2015) (in print).
 50. Strojny J., Baran M. (2013), Orientacja zadaniowa w administracji publicznej - perspektywa strategiczna [w:] E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 12, cz. II, Wydawnictwo SAN, Łódź.
 51. Szyjewski Z. (2004), Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa.
 52. Takeuchi H., Nonaka I. (1986), The new product development game, "Harvard business review", 64(1).
 53. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 54. Wodecka-Hyjek A., Metodyka PRINCE2 w zarządzaniu realizacją projektów [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarskiej-Wnuk, P. Kuźbika (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 55. Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektówą, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu