BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Michał (Uniwersytet Jagielloński), Kot Bożena (Uniwersytet Rzeszowski), Rokita Sabina (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Idea rozwoju mechanizmów samoregulacji projektów doskonalenia obiegu informacji w administracji publicznej
The Idea of the Development of the Mechanism of Selfregulation of the Information Flow Optimization Projects in the Public Administration
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 43-57, bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Informacja, Zarządzanie projektem
Public administration, Information, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza teoretycznych fundamentów mechanizmu samoregulacji projektów doskonalenia obiegu informacji w jednostkach administracji publicznej, aby finalnie wskazać podstawy kreowania narzędzi przydatnych w praktyce skutecznego zarządzania takimi przedsięwzięciami. Punktem wyjścia przeprowadzonych rozważań jest przybliżenie zasad funkcjonowania elementów modelu mogącego wesprzeć ideę samodoskonalącego się projektu w zakresie optymalizacji wykorzystania informacji. (fragment tekstu)

The themes referring to the information system are most frequently found when the problems of enterprises are analyzed. What is worth to notice is the fact that in a view of huge number and huge differentiation of the information receivers, this research field is particularly important also when viewed from the perspective of units of public administration. The authors of the present contribution formulate the thesis that, in the light of needs of the above-mentioned units, it is advisable to manage the projects that are oriented toward the perfecting of the information processing in such a way that would take into consideration the mechanism of self-regulation and feedback (reversible coupling). In the paper, there are presented the pilot results of the research focused on the deficiencies and the most essential problems in the area connected with the use of information in the administrative units. Likewise, there were presented the potential tools serving the purpose of self-improvement within the applied solutions with regard to the principles of managerial control and selected organizing methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M. (2008), Procesy informacyjne w optyce metod organizatorskich [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania Rozwójem organizacji, Wyd. PŁ, Łódź.
 2. Baran M. (2009a), Kształtowanie decyzji menedżerskich pod wpływem rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania informacjami. [w:] P. Łebkowski (red.), Innowacyjno- efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 3. Baran M. (2009b), Statyczne aspekty modelowania systemu informacyjnego [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka. Materiały konferencyjne, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 4. Bauer K. (2011), Management of Enterprises from the SME Sector and Their Bankruptcy Risk [w:] B. Domańska-Szaruga, W. Wereda (eds.), Management under Conditions of Risk and Uncertainty, Publishing Company EMKA, Warszawa.
 5. Bauer K., Jedynak M., Jedynak P. (2010), The Audit as the Tool of the Diagnosis of the Organization, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Iwano-Frankowsk.
 6. Budzanowska-Drzewiecka M. (2012), E-consumer Behaviour as the Basis for Promotional Activities on the Internet [w:] C. Sołek (eds.), Management Dilemmas in the Information Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
 7. Dziekoński K. (2011), Projekty w innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie", 3 (4).
 8. Dziekoński K. (2010), Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomia i Zarządzanie", 2 (4).
 9. Flakiewicz W. (1972), Optymalizacja zbiorów informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Łódź (maszynopis rozprawy doktorskiej).
 10. Gros U. (1989), System informacyjny w organizacji gospodarczej. Metody badania i ocena, PWE, Warszawa.
 11. Hausner J. (2009), Nowoczesna administracja publiczna a rozwój społeczno-gospodarczy [w:] Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej. Materiały na seminarium organizowane przez Statsoft Polska w kwietniu 2009 r. w Warszawie, StatSoft, Warszawa.
 12. Kadłubowski H. (1982), Procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, IWZZ, Warszawa.
 13. Kolegowicz K. (2003), Wartość informacji a koszty jej przechowywania i ochrony [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Kantor Wydawniczy, Zakamycze.
 14. Kolegowicz K., Rojek T. (2002), Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa [w:] Z. Kwaśniak, A. Kruk (red.), System informacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu firmy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom.
 15. Lipińska A. (2012), Knowledge Management of Companies in the information Society. Theory and Practice [w:] C. Sołek (red.), Management Dilemmas in the Information Technology Era, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa.
 16. Marca D.A., McGowan C.L. (1987), Structured Analysis and Design Technique, Massachusetts.
 17. Martyniak Z., Czekaj J., Lisiński M., Potocki A., Siedlarz R., Wdowiak W. (1980), Analiza wartości procesów informacyjnych [w:] A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu, Ossolineum, Warszawa.
 18. Mazurek A., Knedler K. (2010), Kontrola zarządcza Ujęcie praktyczne, Handikap, Warszawa.
 19. Mikołajczyk Z. (1998), Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 20. Nowak E. (2001), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 21. Sierotowicz T. (2013), Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego, "Zarządzanie i Finanse", t. 4, nr 1.
 22. Świderska G.K. (2003), Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii [w:] G.K. Świderska (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii i wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 23. Wrzosek S., Dziobek-Romański J. (2002), Przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną a jej otoczeniem. Założenia i praktyka [w:] System informacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu firmy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom.
 24. Yourdon E. (1996), Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa.
 25. Zangl H. (1987), Durchlaufzeiten im Buro, E.Schmidt Verlag, Berlin.
 26. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 27. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2014), Biuletyn nr 4(13).
 28. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
 29. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r. poz. 56).
 30. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu