BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gancarczyk Jacek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Obszary i instrumenty wspierania przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Małopolski
Areas and Instruments for Supporting Entrepreneurship in Regional Development of Malopolska
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 1, s. 131-147, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój regionalny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Regional development, Small business
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie obszarów i instrumentów wspierania przedsiębiorczości w Rozwoju regionalnym krajów Unii Europejskiej oraz wskazanie kierunków, obszarów i instrumentów wsparcia wynikających z analizy szans i zagrożeń Rozwoju przedsiębiorczości w Rozwoju regionalnym Małopolski. Polityka wspierania przedsiębiorczości koncentruje się na fazach generowania pomysłu na przedsięwzięcie, zakładania firmy oraz pierwszych lat jej funkcjonowania, przy założeniu, że nowe firmy stymulują wzrost gospodarczy i innowacje. Wspiera procesy Rozwoju i wzrostu konkurencyjności już działających małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przy założeniu, że ze względu na rozmiar nie mogą one osiągnąć odpowiednich korzyści skali i zakresu. W opracowaniu scharakteryzowano cele, obszary i instrumenty wspierania przedsiębiorczości i MSP, formułując wnioski i rekomendacje co do przyszłych kierunków Rozwoju regionalnego Małopolski. Opracowanie opiera się na studiach literaturowych oraz analizie badań empirycznych. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present the areas and instruments for supporting entrepreneurship in regional development in the European Union countries and an indication of trends, areas and support instruments, resulting from the analysis of opportunities and threats to the development of entrepreneurship in regional development of Malopolska. Supporting entrepreneurship policy focused on the phases of generating an idea for a project of starting a company and the first years of its operation, assuming that new businesses stimulate growth and innovation. It supports the processes of growth and competitiveness of already existing small and medium-sized enterprises (SMEs), on the assumption that because of the size, they cannot reach the necessary economies of scale and scope. The study characterized objectives, areas and instruments for supporting entrepreneurship and SMEs to formulate conclusions and recommendations as to the future direction of regional development of Malopolska. The paper is based on literature studies and analysis of empirical research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", No. 1(17).
 2. Bednarczyk M. (2001), Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo PWN, Warszawa-Kraków.
 3. Bednarczyk M., Batorski J. (2009), Przedsiębiorczość w zarządzaniu sportem: studium praktyków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Cooper A.C. (1971), Technical entrepreneurship: What do we know?, "R&D Management", No. 3.
 5. De D. (2000), SME Policy in Europe [w:] H. Landstrom (red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers, Oxford, UK, Malden, USA.
 6. European Commission (2001), Creating Top-Class Business Support Services, SEC 1937, 28 November.
 7. European Commission (2003), European Observatory for SMEs, Brussels.
 8. Gancarczyk J. (2010), Wsparcie funduszy Unii Europejskiej [w:] M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 9. Gancarczyk J., Gancarczyk M. (2009), Czynniki Rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego, Kraków.
 10. Gancarczyk M., Gancarczyk J. (2011), Wzrost i internacjonalizacja przedsiębiorstw w klastrach, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 11. Garofoli G., Musyck B. (2003), Innovation Policies for SMEs: An Overview of Policy Instruments [w:] B.T. Asheim, A. Isaksen, C. Nauvelaers, F. Todtling (red.), Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 12. Grant R.M. (2007), Contemporary strategy analysis, Blackwell, Cambridge.
 13. Henrekson M., Roine J. (2007), Promoting Entrepreneurship in the Welfare State [w:] D.B. Audretsch, I. Grilo, R. Thurik, Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 14. Hoffman A.N. (2007), A Rough Guide to Entrepreneurship Policy [w:] D.B. Audretsch, I. Grilo, R. Thurik, Handbook of Research on Entrepreneurship Policy, Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 15. Krasnodębski A., Tej J. (2009), The role of partnerships in contemporary development of rural area, "Act Scientarum Polonorum. Oeconomia", nr 8 (4).
 16. Piasecki B. (1997), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2007), Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w 2006 roku, Warszawa.
 18. Smallbone D. (2002), Policy for Entrepreneurship and SME Development in the 21st Century, [w:] B. Piasecki (red.), Entrepreneurship and Small Business Development in the 21st Century. Przedsiębiorczość i Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Kraków 2008.
 20. Winiarski B. (red.) (2006), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu