BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Klimas Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki
Climate of Interorganisational Cooperation in Dyads and Networks of the Tourism Sector
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 53-65, tab., wykr., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Przedsiębiorstwo turystyczne, Współpraca przedsiębiorstw, Współpraca sieciowa
Tourism market, Tourist enterprises, Enterprises cooperation, Network cooperation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L140, D23
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Badania nad współpracą międzyorganizacyjną w zarządzaniu strategicznym pomijały dotychczas rolę uwarunkowań poznawczych oraz kontekstu społecznego decydenta. Uzupełniając tę lukę wykonano test konstruktu klimatu współpracy międzyorganizacyjnej na reprezentatywnej próbie polskich przedsiębiorstw turystycznych działających w Lokalnych Organizacjach Turystycznych. Analizie poddano trzy, wyłonione w drodze przeglądu literatury, wymiary: zaufanie, skłonność do współpracy oraz doświadczenie we współpracy. Uzyskane wyniki potwierdzają odrębność klimatu współpracy międzyorganizacyjnej w diadach, wyżej ocenianego i wyróżniającego się zaufaniem, względem klimatu współpracy międzyorganizacyjnej w sieciach, relatywnie niżej ocenianego z wyróżniającą rolą doświadczenia we współpracy. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę kształtowania relacji dwustronnych na podstawie zaufania, a relacji sieciowych na bazie rutyny współdziałania. (abstrakt oryginalny)

So far, the research on interorganisational cooperation in strategical management has disregarded the role of cognitive determinants and the social context of the decision maker. Filling up this gap the authors carried out a construct test of the climate of interorganisational cooperation on a representative sample of Polish tourist enterprises operating in Local Tourist Organisations. There were analysed the three, selected by way of a literature review, dimensions: confidence, propensity to cooperate and experience in cooperation. The obtained results confirm peculiarity of the climate of interorganisational cooperation in dyads, higher estimated and standing out by confidence vis-à-vis the climate of interorganisational cooperation in networks, relatively lower estimated with the outstanding role of experience in cooperation. The obtained results indicate the need to shape the bilateral relations based on confidence, while the network relations - on routine of collaboration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belleflamme P., Neysen N. (2009), Coopetition in infomediation: General analysis and application to e-tourism, "Advances in Tourism Economics", Physica-Verlag HD.
 2. Czakon W. (2015). Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej. "Marketing i Rynek", nr 9 (CD).
 3. Czakon W., Czernek K. (2016), The role of trust-building mechanisms in entering into network coopetition: The case of tourism networks in Poland, "Industrial Marketing Management", Vol. 57.
 4. Czakon W. (2017), Klimat współpracy międzyorganizacyjnej, "Studia Oeconomica Posnaniensa", w druku.
 5. Della Corte, V., Aria, M. (2016). Coopetition and sustainable competitive advantage. The case of tourist destinations, "Tourism Management", No. 54.
 6. De Winter J.C., Dodou D. (2010), Five-point Likert items: t test versus Mann-Whitney-Wilcoxon, "Practical Assessment, Research & Evaluation", Vol. 15(11).
 7. Gimeno J. (2004), Competition within and between networks: The contingent effect of competitive embeddedness on alliance formation, "Academy of Management Journal", No. 47(6).
 8. Hellriegel D., Slocum J.W. (1974), Organizational climate: Measures, research and contingencies, "Academy of Management Journal", Vol. 17, No. 2.
 9. Hinkin T.R., Tracey J.B., Enz C.A. (1997), Scale construction: Developing reliable and valid measurement instruments, "Journal of Hospitality and Tourism Research", Vol. 21(1).
 10. Jones C., Hesterly W.S., Borgatti S.P. (1997), A general theory of network governance: Exchange conditions and social mechanisms, "Academy of Management Review", No. 22(4).
 11. Kumar N., Stern L.W., Anderson J.C. (1993), Conducting interorganizational research using key informants, "Academy of Management Journal", Vol. 36(6).
 12. Kylänen M., Mariani M.M. (2012), Unpacking the temporal dimension of coopetition in tourism destinations: evidence from Finnish and Italian theme parks, "Anatolia", Vol. 23(1).
 13. Leiper N., Lamont M., Hing N. (2011), Cooperative business organizations: intrinsic in every strategically functional tourism industry, "Tourism Culture & Communication", Vol. 11(1).
 14. Mariani M.M., Buhalis D., Longhi C., Vitouladiti O. (2014), Managing change in tourism destinations: Key issues and current trends, "Journal of Destination Marketing & Management", Vol. 2(4).
 15. Mikuła B. (2000), Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna-próba systematyzacji pojęć. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 3.
 16. Moran E.T., Volkwein J.F. (1992), The cultural approach to the formation of organizational climate "Human Relations, Vol. 45, No. 1
 17. Patterson M.G., West M., Shackleton V.J., Dawson J.F., Lawthom R., Maitlis S., Robinson D.L., Wallace A.M. (2005), Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, productivity and innovation, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 26(4).
 18. Polska Organizacja Turystyczna: Lista LOT stan na styczeń 2017 roku (2016), https://www.pot.gov.pl/o-polskiej-organizacji-turystycznej/p/wspolpraca/lokalne-organizacjeturystyczne [dostęp: marzec 2016].
 19. Polska Organizacja Turystyczna: Plan działania na lata 2017-2018 (2017), https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/plany-i-sprawozdania [dostęp: 07.03.2017].
 20. Prahalad C.K., Bettis R.A. (1986), The dominant logic: A new linkage between diversity and performanc, "Strategic Management Journal", No. 7(6).
 21. Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw: ujęcie modelowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 22. Tavakol M., Dennick R. (2011), Making sense of Cronbach's alpha, "International Journal of Medical Education", Vol. 2.
 23. Tourism Highlights. 2016 Edition (2016), Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), http://www.e-unwto.org [dostęp: 17.01.2017].
 24. Tsaur S.H., Wang C.H. (2011), Personal ties, reciprocity, competitive intensity, and performance of the strategic alliances in Taiwan's travel industry, "The Service Industries Journal", Vol. 31(6).
 25. Venkatraman N., Grant J.H. (1986), Construct measurement in organizational strategy research: A critique and proposal, "Academy of Management Review", Vol. 11(1).
 26. Walsh J.P. (1995), Managerial and organizational cognition: Notes from a trip down memory lane, "Organization Science", No. 6(3).
 27. Wang Y., Xiang Z. (2007), Toward a theoretical framework of collaborative destination marketing, "Journal of Travel Research", No. 46(1).
 28. Werner K., Dickson G., Hyde K.F. (2015), Coopetition and Knowledge Transfer Dynamics: New Zealand's Regional Tourism Organizations and the 2011 Rugby World Cup, "Event Management", Vol. 19(3).
 29. Zach F., Racherla P. (2011), Assessing the value of collaborations in tourism networks: A case study of Elkhart County, Indiana, "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 28(1).
 30. Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Metodyka badań empirycznych, (w:) Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu