BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gębczyńska Magdalena (Politechnika Śląska)
Tytuł
System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
Performance Measurement System and Effectiveness of Small and Medium Enterprises
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 99-107, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Pomiar efektywności, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współczynnik korelacji rang Spearmana
Effectiveness, Efficiency measurement, Small business, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L25, D22
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w celu rozpoznania relacji między systemem pomiaru efektywności a efektywnością funkcjonowania MSP. Na podstawie analizy czynnikowej wyróżniono trzy wymiary systemu pomiaru efektywności. Do oceny efektywności funkcjonowania przyjęto wskaźnik McKenzie. W badaniach wykorzystano analizę korelacji Pearsona i Spearmana oraz zbudowano modele regresji liniowej wielorakiej. Przeprowadzone badania wskazały, że największa zależność występuje między wymiarami systemu pomiaru efektywności: Wszechstronność - integracja, Wszechstronność - elastyczność oraz Orientacja strategiczna - efektywność MSP wyrażona wskaźnikiem McKenzie. Można stwierdzić, że w praktyce przedsiębiorstwa osiągające wyższy poziom tych wymiarów prawdopodobnie osiągają większą efektywność. Wobec powyższego proponuje się kadrze zarządzającej zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane wymiary systemu pomiaru efektywności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the results of the research conducted in order to recognise the relationship between the performance measurement system and effectiveness of SMSs. First, based on the factor analysis, three dimensions of the performance measurement system were distinguished. For evaluation of the effectiveness the McKenzie indicator was adopted. In the research, an analysis of the Pearson's and Spearman's correlation was used as well as multiple linear regression models were built. The research has indicated that the biggest relationship is between dimensions of PMS: Versatility - integration, Versatility - flexibility and Strategic orientation and effectiveness expressed with the McKenzie indicator. It can be concluded that, in practice, enterprises with higher levels of these dimensions probably achieve higher effectiveness. Therefore, it is proposed that managers should pay a particular attention to the indicated dimensions of the performance measurement system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnard C. (1938), The Functions of Executive, Harvard University Press, Cambridge.
 2. Bratnicki, M. (2009), Pomiar efektywności organizacji świadczącej usługi publiczne, (w:) Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 3. Bratnicki M., Ząbkowska B. (2010), Wielowymiarowe ujęcie efektywności jako determinanty skuteczności współczesnych koncepcji zarządzania, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing", z. 17.
 4. Burgess T.F., Ong T.S., Shaw N.E., (2007), Traditional or contemporary? The prevalence of performance measurement types, "International Journal of Operations and Production Management", No. 56.
 5. Czajkowska A. (2009), Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw, (w:) Lachniewicz S., Matejun M. (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 6. Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań technologii XXI wieku, CeDeWu, Warszawa.
 7. Drucker P. (1995), Menadżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 8. Dyduch W. (2013), Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 9. Folan P., Browne J. (2005), A review of performance measurement: Towards performance management, "Computers in Industry", Vol. 56, No. 7.
 10. Gębczyńska M. (2013), Pomiar efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach - cechy charakterystyczne i złożoność, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 63.
 11. Gębczyńska M. (2016), Wymiary systemu pomiaru efektywności w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 89.
 12. Kaydos W. (1999), Operational Performance Measurement, Increasing Total Productivity, St. Lucie Press, NY.
 13. Kennerley M., Neely A. (2003), Measuring performance In a changing business environment, "International Journal of Operations and Production Management", No. 23.
 14. Lutyński J. (1972), Analiza procesu otrzymywania informacji w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego, PWN, Warszawa.
 15. McKenzie J. (1996), Paradox - The Next strategic Dimension, Using Conflict to Reenergize Your Business, McGraw - Hill, New York.
 16. Medori D., Steeple D.A. (2000), A framework for auditing and enhancing performance measurement systems, "International Journal of Operations and Production Management", No. 20.
 17. Neely A. (1998), Measuring Business Performance. Why, what and how, Profile Books Ltd., London.
 18. Norusis M.J. (1993), SPSS for Windows Professional Statistics Realise 6.0. SPSS Inc, University of Michigan, Ann Arbor.
 19. Olsen E.O., Zhou H., Lee D. M.S., Ng Y., Chong C.C., Padungchwit P. (2007), Performance measurement system and relationship with performance result: a case analysis a countonous improvement approach to PMS design, "International Journal of Productivity and Performance Management", No. 56.
 20. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 21. Pillai A. S., Joshi A., Rao K.S. (2002), Performance measurement of R&D projects in a multi-project, concurrent engineering environment, "International Journal of Management", No. 20.
 22. Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Skrzypek E. (2012), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, Referat z V konferencji Efektywność 2012, http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Skrzypek _Elzbieta. Pdf [dostęp: 01.10.2012].
 24. Sztumski J. (2005),Wstęp do metod i technik badań społecznych, "Śląska" Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice.
 25. Tapinos E., Dyson R.G., Meadows M. (2005), The impact of performance measurement strategic planning, "International Journal of Productivity & Performance Management", No. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu