BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk-Stelmachowicz Marzena (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych
External Benefits of Organisational Eco-Innovations Functioning as Results of Strategic Choices
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 132-141, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ekoinnowacje, Innowacje w organizacji, System zarządzania środowiskiem, Normy ISO 14001
Eco-innovation, Innovations in organization, Environment management system, ISO 14001
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M1, O3, D2, Q5
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Implementacja proaktywnych i proinnowacyjnych modeli biznesowych jest i będzie w przyszłości przedmiotem rozważań w ramach wyborów strategicznych coraz większej ilości przedsiębiorstw. Celem artykułu było przeanalizowanie, jakich korzyści zewnętrznych oczekiwano oraz jakie korzyści osiągnięto w wyniku funkcjonowania certyfikowanych ekoinnowacji organizacyjnych (bazujących na wymaganiach międzynarodowego standardu ISO 14001) w przedsiębiorstwach z województwa podkarpackiego. Badaniom (zrealizowanym w postaci wywiadów pogłębionych) poddano przedstawicieli najwyższego kierownictwa odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów zarządzania środowiskowego z 64 przedsiębiorstw. Były one zróżnicowane zarówno pod względem profilu działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Wśród osiągniętych korzyści zewnętrznych m.in.: 69,8% badanych wskazało ochronę bądź poprawę stanu zasobów przyrody: wody, powietrza, gleby, fauny i flory; 67,4% - poprawę wizerunku firmy, a tym samym uzyskanie silniejszej pozycji negocjacyjnej; 60,4% - demonstrowanie poprawy działań środowiskowych na zewnątrz, 58,2% - zwiększenie konkurencyjności firmy, 55,8% wzmocnienie dobrych stosunków ze społecznością lokalną, 53,5% zwiększenie zaufania klientów/zwiększenie liczby lojalnych odbiorców/ zyskanie nowych klientów. (abstrakt oryginalny)

The implementation of proactive and pro-innovative business models (based on organisational eco-innovations) is and will be the subject of discussion within the strategic choices framework. The aim of this article is to analyse the range of external benefits (expected and achieved) after implementing and functioning of the certified environmental management systems (based on ISO 14001 requirements). The results of in-depth research realised in 62 enterprises from the Podkarpackie Province were shown. The most important achieved benefits (according to own research) were: 69.8% of respondents indicated protection or improvement of the natural resources (water, air, soil, flora, and fauna); 67.4% - improving the image of the company, and thus achieving a stronger negotiating position; 60.4% - demonstrating the improvement of the outside environmental action, 58.2% - increasing the competitiveness of companies, 55.8% strengthening of good relations with the local community, 53.5% increasing in customer confidence/increasing plural loyal audience/gaining new customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cascio J. (1994), International Environmental Management Standards, "ASTM Standardization News", Vol. 22, No. 4.
  2. Hajduk-Stelmachowicz M. (2015), Środowiskowy audyt wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia ekoinnowacji organizacyjnych, (w:) Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 377.
  3. Hajduk-Stelmachowicz M. (2016a), Pułapki decyzyjne a system zarządzania środowiskowego, (w:) Dziawgo D. (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 436.
  4. Hajduk-Stelmachowicz M. (2016b), Bariery w realizacji celów w przedsiębiorstwach wdrażających ekoinnowacje organizacyjne, (w:) Kaleta A., Moszkowicz K., Witek-Crabb A. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
  5. Kaleta A. (2013), Ryzyko wyboru strategicznego i metody jego ograniczania, (w:) Urbanowska-Sojkin E., Brzozowski M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  6. Komisja Europejska (2017), Ekoinnowacje klucz do przyszłej konkurencyjności Europy, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/ecoinnovation/pl.pdf [dostęp: 29.01.2017].
  7. Matuszak-Flejszman A. (2001), Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, PZIiTS, Poznań.
  8. Ratajczak-Mrozek M. (2010), Wybory strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w sieciach biznesowych, (w:) Urbanowska-Sojkin E. (red.), Wybory strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  9. Ritter T., Wilkinson I.F., Johnston W.J. (2004), Managing in Complex Business Networks, "Industrial Marketing Management", Vol. 33, No. 3.
  10. Urbanowska-Sojkin E. (2015), Wybory strategiczne w warunkach niepewności, "Marketing i Rynek", nr 9 (CD).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu