BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowski Kamil (Uniwersytet Łódzki), Plewka Karolina (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Problemy i wyzwania łódzkiego obszaru metropolitarnego
Problems and Challenges of Lodz Metropolitan Area
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 11-22, wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Planowanie przestrzenne, Strategia rozwoju
Metropolitan area, Spatial planning, Development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy i wyzwania związane z funkcjonowaniem Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego oraz realizacją Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2020+. Celem pracy jest identyfikacja i diagnoza problemów obszarów metropolitarnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji miasta Łódź i Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Dokonano analizy i oceny stanu społeczno-gospodarczego ŁOM, wzbogaconej o diagnozę zmian zachodzących w tym zakresie. Uwzględniono istotne czynniki mające wpływ na rozwój ŁOM. Charakterystyka problemów i wyzwań to podstawa do sformułowania rekomendacji, które mogą przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania obszarów metropolitarnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues and challenges related to the functioning of the Łódź Metropolitan Area and the implementation of the Strategy for the Development of the Lodz Metropolitan Area 2020+. The aim of the work is to identify and diagnose problems metropolitan areas in Poland, with particular emphasis on the situation of the Lodz Metropolitan Area. An assessment and analysis of the socio-economic crowbar, enriched with a diagnosis of changes in this area. It takes into account important factors affecting the development of the LOM. Characteristics of the problems and challenges the basis for formulating recommendations that can help to improve the functioning of metropolitan areas in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowski K. (2015), Problemy i wyzwania strategii zintegrowanego rozwoju Miasta Łodzi 2020+ [w:] Zrównoważony Rozwój Miast. Polityka i Finanse, B. Guziejewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 2. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapita%C5%85, (dostęp: 3.05.2016).
 3. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007 r.
 4. Łódzki Obszar Metropolitarny 2008-2010 (2011), Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 5. Markowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa.
 6. http://lom.lodz.pl/lodzki-obszar-metropolitarny/, (dostęp: 1.05.2016).
 7. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Warszawa.
 8. Raport o polskich metropoliach: Łódź w stronę nowej ziemi obiecanej (2015), PwC.
 9. Smętkowski M. (2005), Delimitacja obszarów metropolitarnych w Polsce - nowe spojrzenie, Maszynopis, RSCC.
 10. Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G. (2009), Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitarnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitarnych w Polsce, ,,Raporty i Analizy EUROREG'' nr 1.
 11. Szołno-Koguc J. (2015), Problem zadłużania miast metropolitarnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 404.
 12. Szołtysek J. (2005), Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 13. Szukalski P. (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi, przygotowano w ramach grantu Prezydenta Miasta Łodzi, zapaść demograficzna Miasta i jej skutki dla przyszłości Łodzi.
 14. Szukalski P. (2014), Przyszłość miast wojewódzkich w świetle prognozy GUS z 2014 roku, Demografia i Gerontologia Społeczna, Biuletyn Informacyjny, nr 11.
 15. Uchwała NR XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., w sprawie uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020 i zmiany jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.
 16. Uchwała nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+".
 17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717.
 18. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitarnych, Dz. U. 2015, poz. 1890.
 19. Uchwała nr 239 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M. P. 2012, poz. 252.
 20. Załącznik do Uchwały Nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 marca 2016 r., Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego 2020+, Łódź, marzec 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu