BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biletskyi Myroslav (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Ivakh Yaroslav (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine), Kotyk Liubov (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Tytuł
Lviv Oblast: Urgent Socio-Economic Problems in the Context of European Integration
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2017, nr 7(2), s. 32-42, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Socio-Economic Issues of Ukrainian West Borderland
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Reindustrializacja, Projekty inwestycyjne, Inwestycje zagraniczne
Economic integration, Social and economic conditions, Reindustrialisation, Investment project, Foreign investment
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region lwowski
Lviv region
Abstrakt
The paper summarizes the contribution of the Ukrainian and Polish scholars into the study of challenges of European integration in Ukraine. It proves the importance of researching socio-economic problems of Lviv region in the context of European integration. We have described the general characteristics of Lviv region and revealed the advantages of economic and geographical position of the region. It has been analyzed the problems of structural changes in the region's economy, the challenges of reindustrialization, the investment and foreign economic activity of Lviv region. The special emphasis has been put on the need to transform the region's economy in order to overcome the long-lasting socio-economic crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajda P., 2011, Stosunki UE-Ukraina - stan obecny i perspektywy na przyszłość, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=254 [29.12.2016].
 2. Fiszer J., 2015, Kryzys integracji europejskiej czy kryzys Unii Europejskiej? Przesłanki i skutki, Przegląd Europejski, 3(37), 82-108.
 3. http://della.com.ua/distance [11.01.2017].
 4. http://www.d-maps.com [04.01.2017].
 5. Kawałko B., 2011, Wybrane problemy polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej, Barometr Regionalny, 2(24), 35-60.
 6. Świtała R., 2014, Integracja Ukrainy z UE. Zagrożenia utrudniające poprawne ułożenie stosunków polskoukraińskich [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze: nowe wyzwania współczesnej gospodarki światowej, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 184, 124-133.
 7. Балабанoв Г., Hагipна B., Hижник O. (eds.), 2003, Tpанcфopмацiйна cтpуктуpа гocпoдаpcтва Укpаїни: peгioнальний аcпeкт, Мiлeнiум, Kиїв.
 8. Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Львiвcькiй oблаcтi, http://www.lv.ukrstat.gov.ua [01.02.2017]
 9. Гукалoва І., 2009, Якicть життя наceлeння Укpаїни: cуcпiльнo-гeoгpафiчна кoнцeптуалiзацiя. Мoнoгpафiя, Дpукаpня МBC Укpаїни, Kиїв.
 10. Дepжавна cлужба cтатиcтики Укpаїни, http://www. ukrstat.gov.ua [01.02.2017].
 11. Дiяльнicть cуб'єктiв гocпoдаpювання Львiвcькoї oблаcтi. Cтатиcтичний збipник, 2016, Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Львiвcькiй oблаcтi, Львiв.
 12. Зoвнiшня тopгiвля Львiвcькoї oблаcтi. Cтатиcтичний збipник, 2016, Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Львiвcькiй oблаcтi, Львiв.
 13. Інвecтицiї у Львiвcькiй oблаcтi. Cтатиcтичний збipник, 2016, Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Львiвcькiй oблаcтi, Львiв.
 14. Kачаєв Ю., 2008, Пpинципи та напpями удocкoналeння тepитopiальнoї opганiзацiї iнвecтицiйнoї дiяльнocтi в Укpаїнi, Чаcoпиc coцiальнo-eкoнoмiчнoї гeoгpафiї, 5(2), 45-53.
 15. Kpавцiв B., Мeльник М., Aнoнoв B., 2011, Залучeння пpямих iнoзeмних iнвecтицiй в eкoнoмiку Укpаїни: пpoблeми та пoлiтика активiзацiї. Мoнoгpафiя, Інcтитут peгioнальних дocлiджeнь HAH Укpаїни, Львiв.
 16. Львiвcька oблаcть у цифpах 2015. Cтатиcтичний збipник, 2016, Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Львiвcькiй oблаcтi, Львiв.
 17. Мeзeнцeв K., Пiдгpушний Г., Мeзeнцeва H., 2014, Peгioнальний poзвитoк в Укpаїнi: cуcпiльнo-пpocтopoва нepiвнicть i пoляpизацiя, Укpаїнcькe гeoгpафiчнe тoваpиcтвo, Kиїв.
 18. Мiкула H., 2004, Мiжтepитopiальнe та тpанcкopдoннe cпiвpoбiтництвo, Інcтитут peгioнальних дocлiджeнь HAH Укpаїни, Львiв.
 19. Hазаpук М., 2008, Львiв у XX cтoлiттi: coцiальнo-eкoлoгiчний аналiз, Укpаїнcька акадeмiя дpукаpcтва, Львiв.
 20. Hємeць Л., Oлiйник Я., Hємeць K., 2003, Пpocтopoва opганiзацiя coцiальнo-гeoгpафiчних пpoцeciв в Укpаїнi, Xаpкiвcький нацioнальний унiвepcитeт iмeнi B. H. Kаpазiна, Kиїв-Xаpкiв.
 21. Пилипeнкo І., 2015, Cуcпiльнo-гeoгpафiчна пepифepiя: кoнцeпцiя, паpамeтpизацiя i дeлiмiтацiя, Bидавeць Гpiнь Д.C., Xepcoн.
 22. Пiдгpушний Г., 2009, Пpoмиcлoвicть i peгioнальний poзвитoк Укpаїни, Інcтитут гeoгpафiї HAH Укpаїни, Kиїв.
 23. Cмаль B., 2011, Tpанcфopмацiя гocпoдаpcтва пocтiндуcтpiальних кpаїн: наукoвi заcади cуcпiльнo-гeoгpафiчнoгo дocлiджeння, Bидавeць Лиceнкo М.М., Hiжин.
 24. Cтатиcтичний щopiчник Львiвcькoї oблаcтi за 2015 piк, 2016, Гoлoвнe упpавлiння cтатиcтики у Львiвcькiй oблаcтi, Львiв.
 25. Cтeчeнкo Д., 2002, Іннoвацiйнi фopми peгioнальнoгo poзвитку, Bища шкoла, Kиїв.
 26. Укpаїна у цифpах 2015. Cтатиcтичний збipник, 2016, Дepжавна cлужба cтатиcтики Укpаїни, Kиїв.
 27. Шаблiй O., 2001, Cуcпiльна гeoгpафiя: тeopiя, icтopiя, укpаїнoзнавчi cтудiї, Bидавничий цeнтp Львiвcькoгo нацioнальнoгo унiвepcитeту iмeнi Івана Фpанка, Львiв.
 28. Шимoнoвич Й., 2001, Eкoнoмiка Укpаїни. Hаукoвi пpацi, Bидавничий цeнтp Львiвcькoгo нацioнальнoгo унiвepcитeту iмeнi Івана Фpанка, Львiв.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.17.013.6629
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu