BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Solis Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Soroka Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Funkcjonowanie LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej
Operation of LAG Kraśnik Area as an Example of Rural Areas Activation in EU Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 2, s. 298-304, tab., bibliogr. 19 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Aktywizacja obszarów wiejskich, Lokalna Grupa Działania (LGD), Jakość życia, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Activation of rural areas, Local Action Group, Quality of life, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie funkcjonowania LGD Ziemi Kraśnickiej jako przykład aktywizacji terenów wiejskich w kraju Unii Europejskiej jakim jest Polska. Przedstawiono funkcjonowanie LGD prowadzącego swoją działalność na obszarze jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej jakim jest województwo lubelskie, a w nim powiat kraśnicki. Zastosowaną metodą był sondaż diagnostyczny, a narzędziami badawczymi kwestionariusz ankiety i wywiadu. Podmiot badań to 96 członków funkcjonujących w grupie LGD. W opinii badanych LGD przyczyniło się do rozwoju działalności pozarolniczej w regionie, promocji gminy i zmniejszeniu bezrobocia. Walory przyrodnicze i turystyczne, istniejąca atrakcyjna infrastruktura inwestycyjna to najważniejsze walory badanego obszaru, a wspieranie lokalnej działalności, to główny cel funkcjonowania LGD. Strategia LGD w całości wypełnia swoje założenia na terenie objętym badaniom. Przyczynia się do rozwoju regionu, ukierunkowanego w szczególny sposób na odchodzeniu mieszkańców od produkcji rolniczej i przechodzenie do sektorów pozarolniczych, co jest podstawowym założeniem strategii LGD. (abstrakt oryginalny)

Main goal of the paper was to present the functioning of LAG Krasnik area as an example of rural areas activation in EU country - Poland. The operation of the LAG carrying out its activity in the area of one of the poorest regions of the European Union, the Lubelski Region, includes the Kraśnik district. The method used in the paper is a diagnostic survey using a questionnaire and interviews. The survey encompassed 96 members of the LAG. In their opinion LAG contributed to the development of non-agricultural activities and promotion of the area as well as reduction in unemployment. Outstanding natural features and landscapes as well as existing investment infrastructure were considered crucial qualities of the area and support for the local activity was thought to be the main goal of the LAG. Strategy of the LAG contributed to development of the region and to switching towards non-agricultural activities what was its core premise. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz, M., Zwolińska-Ligaj, M. (2009). Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 51, 11-38.
 2. Czapiewska, G. (2014). Rola instytucji i władz lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1(2010), 101-110.
 3. Doitchinova, J., Stoyanova, Z. (2014). Activition of local communities for development of rural areas, Economics of Agriculture, 3, 661-675.
 4. EU European Commission. Common Guidance of The European Commission'DirectoratesGeneral AGRI, EMPL, Mare and Regio on Community-Led Local Development in European Structural and Investment Funds. (2013). Pobrane 17 stycznia 2017 z:http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/clld_guidance_2013_01_31.pdf, s. 8, 9, 25.
 5. Grosse, T.G., Hardt, Ł. (2010). Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Pro Oeconomia. Fundacja Ewaluacji i Badań na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa.
 6. GUS. (2017). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2016 r. pobrane 20.02.2017 z:www.stat.gov.pl
 7. Kiryluk-Dryjska, E., Baer-Nawrocka, A. (2014). Polityka rolna Unii Europejskiej - kierunki zmian i konsekwencje dla rolnictwa polskiego. Wydawnictwo UP w Poznaniu.
 8. Kołodziejczak, A. (2011). Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Warszawa.
 9. Lopolito, A., Nardone, G., Sisto, R. (2011). Towards a Comprehensive Evaluation of Local Action Group in LEADER Programmes, New Medit - A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 1, 43-49.
 10. Lukić, A., Obad, O. (2016). New Actors in Rural Development - The Leader Approach and Projectification in Rural Croatia, Sociologija i prostor, 54, 204 (1), 71-90.
 11. Nunvářová, S. (2007). Rural development. 1st ed. Brno: Masaryk University.
 12. Pělucha, M. (2006). Rural development in the programming period 2007-2013 in the context of EU CAP reforms. Prague: IREAS. Institute for Structural Policy, o.p.s.
 13. Pięta, P., Stopolska, J. (2011). Rekomendacje dotyczące aktywizacji obszarów wiejskich, Warszawa.
 14. Podejście "LEADER": podstawowy poradnik, Komisja Europejska (2006). Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 15. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. (2016). LGD Ziemi Kraśnickiej.
 16. Widomski, M.K., Gleń, P., Łagód, G., Jaromin-Gleń, K.M. (2015). Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland - Attempt of Assessment, Problems of Sustainable Development, 10(2), 137-149.
 17. Zajda K., E. Psyk-Piotrowska E. (2014). Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi. ZN SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 108, 55-68.
 18. Zajda, K. (2009). Potencjał kapitału społecznego Lokalnych Grup Działania województwa łódzkiego, Wieś i Rolnictwo, 4 (145), 199-211.
 19. Zajda, K., Kretek-Kamińska, A. (2013). Professionalisation and economisation of rural NGO's and the activity of their members. An example of local action groups from Wielkopolska, Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(27), 249-260
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.22630/PRS.2017.17.2.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu