BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nosal Stanisław (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Strategie obsługiwania maszyn spożywczych
Strategies for Handling Food Processing Machines
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2017, vol. 2(22), s. 5-11, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Przemysł spożywczy, Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu (TPM)
Machinery and equipment, Food industry, Total Productive Maintenance (TPM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano stosowane w przemyśle strategie obsługiwania maszyn. Przedstawiono wyniki badań dotyczące efektów wprowadzenia strategii obsługiwania TPM (Total Productive Maintenance) w jednej z fabryk przemysłu spożywczego. Stosowanie strategii napraw poawaryjnych urządzeń technologicznych w tej fabryce w latach 1996-2003 implikowało małą ich efektywność i wydajność - wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) wynosił w tym okresie średnio 46%. Wprowadzenie TPM przyczyniło się do zwiększenia w latach 2004-2015 wskaźnika efektywności wyposażenia OEE średnio o 28%. Wskaźnik MTBF, będący miarą czasu między awariami, został wydłużony do 142 minut, czyli awaria w fabryce występuje średnio co 2-2,5 godziny. Wskaźnik MTTR, określający czas potrzebny do usunięcia awarii która już wystąpiła, został skrócony w całej fabryce do 67 minut. Należy uznać to za dobry wynik zważywszy, iż wcześniej usunięcie awarii zajmowało przeciętnie 4 godziny. Wskaźnik OEE linii najbardziej awaryjnej w latach 1996-2003, wynoszący 38%, po modernizacji w trakcie wprowadzania TPM jej najbardziej zawodnego podzespołu (podajnika tac) zwiększył się do wartości około 80%. Dużo mniejsza awaryjność urządzeń technologicz-nych spowodowała znaczący wzrost wydajności fabryki bez konieczności inwestowania w nowe linie produkcyjne. (abstrakt oryginalny)

The article describes the industrial machinery strategies used in the industry. The results of research on the effects of implementing a strategy for handling TPM (Total Productive Maintenance) in one of the food industry factories are presented. The use of after-failure equipment repair strategies in the chewing gum factory in the period 1996-2003 implied their low efficiency and productivity - OEE (Overall Equipment Effectiveness) during this period amounted to approximately 46%. The introduction of TPM contributed to the increase, in the years 2004-2015, of indicator of equipment effectiveness OEE on average by 28%. MTBF indicator, which is a measure of the time between failures, has been extended to 142 minutes, i.e. failure in the factory occurs on average every 2 - 2.5 hours. MTTR, indicator, specifying the time required to repair the damage that has already occurred was reduced throughout the plant to 67 minutes, which should be considered as a good result, given that the earlier removal of failures took an average of 4 hours. OEE indicator of the most failure frequent line in the period 1996-2003, amounting to 38% then, after modernization, through the process of introducing TPM, of its most unreliable component (feeder of trays) in-creased the value to approximately 80%. Much lower failure frequency of technological equipment resulted in a significant increase in productivity of the factory without having to invest in new production lines.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeski J., Figas M. (2006). Wprowadzenie do TPM. Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. http://www. utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/ wpro-wadzenie-do-tpm/ - dostęp 08.2017.
 2. Czerska, J. (2016). Total Productive Maintenance, http:// leanmanufactur-ing.pl/artykuly/lean-w-teorii/ total-productive-maintenance.html, dostęp 7.03.2016.
 3. Diakun, J. (2005). Eksploatacja w praktyce inżynierskiej przemysłu spożywczego. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin. ISSN 0239-7129.
 4. Dobrowolska, A., Wasilewicz, M. (2003). Zarządzanie utrzymaniem ruchu w koncepcji TQM. Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, 73(23), 78-87.
 5. Niziński, S. (2000). Elementy eksploatacji obiektów technicznych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. ISBN 83-88343-73-4.
 6. Nosal, S., Gulczyński, T. (2016). Effects of implementation of total productive maintenance (tpm) strategy in the chewing gum plant. Konferencja BEMS w Białowieży.
 7. Pietrzyk, A., Uhl, T., Piskorz, Z. (2001). Wykorzystanie technik RCM w projektowaniu systemów monitorowania. Problemy Eksploatacji, 4, 273-279.
 8. Pietrzyk, A., Uhl, T. (2005). RCM - procedury modele matematyczne i algorytmy optymalizacji procesu serwisowego. Problemy Eksploatacji, 4, 259-269.
 9. Zbichorski, Z, (1983). Podstawy organizacji remontów. PWN, Warszawa. ISBN 83-01-040-882.
 10. Szpytko, J. (2004). Kształtowanie procesu eksploatacji środków trans-portu bliskiego. Wyd. ITeE Radom-Kraków. ISBN 83-7204-370-1.
 11. Wasilewicz, M. (2001). Obsługa remontowa maszyn i urządzeń. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3, 62-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu