BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelecka Elwira (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Partycypacja w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych - w jakościowej strategii badawczej
Participation in Cultural Events of Children from Alcoholic Families in Qualitative Research Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 23, s. 133-148, bibliogr. 24 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Czas wolny, Kultura, Alkoholizm
Leisure time, Culture, Alcoholism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka funkcjonowania dzieci z rodzin alkoholowych ma charakter interdyscyplinarny, a badania nad uczestnictwem w kulturze tych dzieci prowadzone są bardzo rzadko. Partycypacja w kulturze stanowi istotny element wychowania oraz terapii dzieci alkoholików, zważywszy na fakt, że ich rodziny nie realizują bądź całkowicie zaniedbują ten aspekt ich psychospołecznego funkcjonowania. Badania jakościowe nad uczestnictwem w kulturze dzieci alkoholików pozwalają na długotrwały, uważny kontakt, w związku z tym uzasadnienie znajduje propozycja modelu badawczego w oparciu o strategię jakościową - zrealizowaną poprzez wywiad pogłębiony. W artykule przedstawione zostaną wybrane fragmenty narracji badanych dzieci, ukazujące ich stosunek do czasu wolnego, uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze czy do nowoczesnych technologii. Artykuł kończy się postulatami badawczymi i praktycznymi. (abstrakt oryginalny)

The issue of the functioning of children from alcoholic families is of interdisciplinary character and research into their participation in cultural events is carried out very rarely. Participation in cultural events is an important element of education and treatment of children of alcoholics, considering the fact that their families fail to perform or completely neglect this aspect of their psychosocial functioning. Qualitative research into participation in cultural events of children of alcoholics allows for a long-term monitoring of this phenomenon. Consequently, the research model based on qualitative strategies making use of detailed surveying techniques appears to be the most appropriate for this purpose. This paper contains selected narratives by children participating in the aforementioned research, their attitude to their free time, degree of participation in broadly understood cultural events or relationship with modern technology. The article concludes with research and practical postulates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman T., Podstawowe założenia badań jakościowych [w:] Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, red. T. Pilch, T. Bauman, Żak, Warszawa 2001.
 2. Cekiera Cz., Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 1994.
 3. Cekiera Cz., Ryzyko uzależnień, TN KUL, Lublin 2001.
 4. Czajkowski K., Pozaszkolna praca opiekuńczo-wychowawcza, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1970.
 5. Czajkowski K., Wychowanie do rekreacji, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979.
 6. Dąbrowski Z., Czas wolny dzieci i młodzieży, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1966.
 7. Golka M., Kultura w przestrzeni globalnej [w:] Społeczne problemy globalizacji, red. Z. Blok, t. XIX, Warszawa 2001.
 8. Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 2008.
 9. Grzelecka E., Praca magisterska, Czas wolny i uczestnictwo w kulturze dzieci alkoholików- studium przypadku, 2014, tekst niepublikowany.
 10. http://www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki, dostęp: 14.12. 2016 r.
 11. Ilustrowana encyklopedia powszechna, red. J. Marcinek, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2011.
 12. Kałdon B., Potrzeby młodzieży niedostosowanej społecznie a funkcjonowanie wybranych subkultur młodzieżowych, Stowarzyszenie "Nauka. Edukacja. Rozwój", Ostrowiec Świętokrzyski - Warszawa, 2012.
 13. Kałdon B., Uwarunkowania i profilaktyka uczestnictwa młodzieży w subkulturach, "Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation)" 2014, nr 6, s. 41- 61.
 14. Kałdon B., Wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych dzieci alkoholików w życiu spo- łecznym, UKSW, Warszawa 2015.
 15. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.
 16. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 17. Kucińska M., Bohater, maskotka, niewidzialne dziecko [w:] Gdzie się podziało moje dzieciństwo? O dorosłych dzieciach alkoholików, red. P. Żak, Charaktery, Kielce 2006 s. 23 - 29.
 18. Łobocki M, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2009.
 19. Narkiewicz-Niedbalec E., Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1997.
 20. Pacewicz A., Polska rodzina z problemem alkoholowym jako środowisko wychowawcze [w:] Dzieci alkoholików. Jak je rozumieć, jak im pomagać, red. A. Pacewicz, BIVAR, Warszawa 1994, s. 9 - 30.
 21. Pilch T., Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych [w:] Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, red. T. Pilch, T. Bauman, Żak, Warszawa 2001, s. 70 - 266.
 22. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2008.
 23. Sobolewska Z., Odebrane dzieciństwo, IPZiT, Warszawa 1992.
 24. Sztander W., Rodzina z problemem alkoholowym, IPZiT, Warszawa 1993.
 25. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 1995.
 26. Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, PWN, Warszawa 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu