BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczna Izabela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Działania rynkowe wpływające na wartość dla klienta w obszarze innowacji B+R: analiza porównawcza spółdzielni mleczarskich z województw świętokrzyskiego i małopolskiego
Market Activities Influencing the Customer Value: A Comparative Analysis of Dairy Cooperatives from Świętokrzyskie and Małopolskie Provinces
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 163-170, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Wartość dla klienta, Innowacje, Badania i rozwój (B+R)
Cooperative creameries, Value to customer, Innovations, Research & Development (R+D)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M20, O30
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie, Województwo małopolskie
Świętokrzyskie Voivodship, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Innowacje będące wynikiem działalności badawczo-rozwojowej są czynnikiem tworzącym nową wartość dla klienta. Stąd celem artykułu jest analiza działań rynkowych w obszarze innowacji oraz badań i rozwoju, które wpływają, zdaniem menadżerów spółdzielni mleczarskich z województw świętokrzyskiego i małopolskiego, na wartość dla klientów. Ze względu na skłonność przedstawicieli spółdzielni do udziału w badaniach, zostały one przeprowadzone na próbie 41% spółdzielni mleczarskich z województw świętokrzyskiego i małopolskiego przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu. Przedstawiciele kierownictwa zostali poproszeni o wskazanie działań realizowanych przez spółdzielnie, które wpływają, ich zdaniem, na wartość dla klientów na następujących rynkach: województwo macierzyste, pozostałe województwa, rynek UE oraz inne główne rynki. Jak pokazują wyniki badań spółdzielnie z obu województw różnią się oceną wpływu działań rynkowych na wartość dla klientów w obszarze innowacji oraz badań i rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Innovation as a result of research and development activity is a factor in creating a new value for the customer. Hence, the purpose of this article is to analyse market activities in the field of innovation, and research and development, which affect the value for customers, according to managers of dairy cooperatives of Świętokrzyskie and Małopolskie provinces. Because of the tendency of the representatives of cooperatives to participate in the research, it was conducted on a sample of 41% of the dairy cooperatives from Świętokrzyskie and Małopolskie provinces using an interview questionnaire. Management representatives were asked to indicate the activities implemented by cooperatives, which affect, in their opinion, the value for customers in the following markets: the stem province, rest of the provinces, the EU market, and other major markets. As the results of the research show, cooperatives of both provinces differ in the assessment of the impact of market activities on the customer value in the area of innovation, and research and development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. (2002), Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Dobiegała-Korona B. (2014), Innowacje w budowie wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie", nr 1, http://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz 1_2014 podzielone/Dobiegala Korona.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 4. Hejduk I. (red.) (2004), Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 5. Konieczna I. (2015), Cooperatives' Market Activities in the Area of Innovation and R & D on the Example of Dairy Cooperatives from Świętokrzyskie Province, (w:) Hittmar S. (Ed.), Theory of Management 8, University of Žilina, Žilina.
 6. Kostera M. (red.) (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 7. Koźmiński A. (1999), Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.
 8. Morawski M., Kobyłko G. (red.) (2006), Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Difin, Warszawa.
 9. Niestrój R. (red.) (2009), Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa.
 10. Nowacki R., Adamska M. (red.) (2010), Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 11. Pająk E. (2006), Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa.
 14. Penc J. (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 15. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Rytelewska G. (red.) (2005), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, PWE, Warszawa.
 17. Strużycki M. (red.) (2004), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 18. Wanicki P. (2016), Innowacje jako źródło wartości przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu