BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Barbara (Uniwersytet Gdański), Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transport i gospodarka morska w inteligentnych specjalizacjach jako czynnik poprawy konkurencyjności regionów w Polsce
Transport and Maritime Economy in the Intelligent Specializations as a Factor for Improving Regional Competitiveness
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 155-165, tab.,rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Region, Konkurencyjność, Transport, Gospodarka morska, Innowacyjność
Region, Competitiveness, Transport, Maritime economy, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
W strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego zakłada się, że Unia Europejska ma stać się inteligentną i zrównoważoną gospodarką sprzyjającą włączeniu społecznemu. Te trzy wzajemnie uzupełniające się priorytety powinny pomóc UE i państwom członkowskim w osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Dla ich osiągnięcia niezwykle istotne jest innowacyjne podejście. W Polsce, pomimo wydatkowania w ostatnich latach znaczących środków na wsparcie innowacyjności, poszczególne jej regiony znajdują się daleko w tyle w stosunku do gospodarek europejskich. Najnowszym pomysłem na znalezienie drogi do innowacyjnej gospodarki jest koncepcja inteligentnych specjalizacji (IS). Stąd w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 przyznawanie dotacji opiera się o zgodność z IS. Oznacza to, że jeśli projekt inwestycyjny jest zgodny z celami regionalnych inteligentnych specjalizacji, ma on większe szanse na pozyskanie dofinansowania. Celem artykułu jest określenie roli transportu i gospodarki morskiej jako IS oraz ukazanie ich wpływu na podnoszenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu.(abstrakt autora)

In the Europe 2020 strategy, it is assumed that the European Union will become a smart, sustainable and inclusive economy. These three priorities should help the EU and its Member States in achieving a high level of employment, productivity and social cohesion. The innovative approach is extremely important to achieve this goals. In Poland, despite spending in recent years significant resources to support innovation, its individual regions are far behind on the background of European economies. The latest idea to find a way to innovative economy is the concept of smart specialisation (IS). Thus, in the current 2014-2020 financial perspective the granting of subsidies is based on compliance with IS. This means that if the investment project is in line with the objectives of the regional smart specialisation, it has a better chance of obtaining funding. The aim of this article is to define the role of transport and maritime economy as IS, and to show their impact on raising the level of innovation and competitiveness of the region.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Actia Forum (2011). Ocena oddziaływania portów morskich w Gdańsku i Gdyni na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie pomorskim. Gdynia.
 2. Brodzicki, T., Zaucha, J. (2016). Niebieski wzrost w Polsce. W: H. Klimek (red.), Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej (s. 129-156). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 3. Czyżewska, D., Golejewska, A. (2014). Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 37/2, 209-220.
 4. de Vet, J. M., Edwards, J., Bocci, M. (2016). Blue Growth and Smart Specialisation: How to Catch Maritime Growth Through 'Value Nets'. JRC Technical Reports: S3 Policy Brief Series No. 17.
 5. Fajczak-Kowalska, A. (2012). Rozwiązania informatyczne wspierające procesy logistyczne w transporcie morskim. Logistyka, 5, 372-380.
 6. Foray, D., Van Ark, B. (2007). Smart Specialisation in a Truly Integrated Research Area Is the Key to Attracting More R&D to Europe. Knowledge Economists Policy Brief No. 1. Pobrane z: http://ec.europa.eu/ invest-in-research/pdf/download_en/policy_brief1.pdf (29.05.2016).
 7. Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2012). Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
 8. Grzelakowski, A.S. (2009). Wizje i strategie rozwoju polskich portów morskich. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2, 26-28.
 9. Klimek, H. (2011). Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, III, 112-138.
 10. McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2011). Smart Specialisation, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy. Economic Geography Working Paper: Faculty of Spatial Sciences. Groningen: University of Groningen. Pobrane z: https://danube-inco.net/object/document/1517/attach/s3_mccann_ortega. pdf (29.05.2016).
 11. Notteboom, T.E. (1998). Land access to sea ports. Antwerp: University of Antwerp.
 12. Pilarska, C. (2014). Koncepcja smart specialization w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej. Studia Europejskie, 4, 59-81.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu